Luận văn Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục viết tắt

Danh mục các bảng biểu, biểu đồ

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG,

CHỐNG MA TÚY. 6

1.1. Nhận thức chung về ma túy . 6

1.1.1. Ma túy và tác hại của ma túy . 6

1.1.2. Khái niệm tội phạm ma tuý . 10

1.1.3. Khái niệm và đặc điểm quản lý nhà nước về phòng chống ma tuý. . 11

1.2. Những quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy . 15

1.3. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy . 167

1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở một số địa

phương . 18

1.4.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Hà Tĩnh . 18

1.4.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Quảng Trị 20

1.4.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Thừa Thiên Huế 22

Tiểu kết chương 1 . 24

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG,

CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH . 25

2.1 Một số đặc điểm tình hình có liên quan đến sử dụng ma túy tỉnh Quảng

Bình . 25

pdf120 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hội cho các hoạt động ngăn ngừa, khắc phục, giải quyết các hậu quả do ma túy gây ra. Ma túy còn là nguồn gốc, là điều kiện nảy sinh, lan truyền đại dịch HIV/AIDS (một hiểm họa toàn cầu chưa có thuốc chữa). Hiện nay, nước ta có khoảng hơn 130.000 người nhiễm HIV/AIDS thì có 75% là do tiêm chích ma túy. Ma túy làm suy giảm lực lượng lao động của gia đình và xã hội cả về số lượng và chất lượng. Ma túy còn làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ gia đình và xã hội. Người nghiện thường không quan tâm đến nhiệm vụ, trách nhiệm của mình nên dẫn tới những bất ổn trong gia đình và cộng đồng. 2.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 2.2.1. Công tác phòng, chống ma túy - Công tác tuyên truyền, vận động Các cấp ủy Đảng quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm và tệ 50 nạn ma tuý với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức, nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống ma tuý. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện Dự án “Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma tuý và giám sát thực hiện chương trình”, hàng năm đã xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, Phòng Văn hoá – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền phòng, chống ma tuý phù hợp với thực tế địa phương. Duy trì thường xuyên chuyên mục “An ninh xã hội”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Bình. Ủy ban Mặt trận các cấp chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các ngành và tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý”; tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các xã, phường, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; đã phối hợp tổ chức hàng trăm cuộc họp dân phát động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống ma tuý và tố giác tội phạm. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị triển khai công tác phòng, chống ma tuý và Luật phòng, chống ma tuý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý, cho cán bộ Mặt trận cơ sở. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và duy trì mô hình điển hình trong công tác phòng, chống ma tuý. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn duy trì và phát huy có hiệu quả hoạt động của các đội thanh niên xung kích, câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội. Phối hợp với Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, mang lại 51 hiệu quả, như: mít tinh, diễu hành, hội trại về chủ đề phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS gắn với các chiến dịch “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/NQ-LT triển khai thực hiện Chương trình hành động “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội về tệ nạn ma tuý”. Phối hợp với các ngành triển khai tổ chức thực hiện các lớp truyền thông cho báo cáo viên, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong hội viên, xây dựng và phát huy các mô hình, điển hình về phòng, chống ma tuý trong các cấp hội Phụ nữ Hội Nông dân các cấp tích cực vận động các thành viên trong gia đình “Nói không với ma tuý”; chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên không phạm tội về tệ nạn xã hội, nhất là hội viên nông dân sinh sống ven quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt Bắc – Nam, các địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma tuý. Chỉ đạo củng cố và phát triển các loại hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Phòng, chống ma tuý, tội phạm” Các cấp Hội Cựu Chiến binh chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma tuý cho đông đảo hội viên, duy trì hoạt động hiệu quả của câu lạc bộ “Làng không ma tuý”; tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác xã hội, trong đó có nội dung thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.. Ngành Tư pháp đã phổ biến quán triệt các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống ma tuý cho cán bộ, công chức trong ngành, đồng thời tổ chức cán bộ, công chức và gia đình cán bộ, công chức ký cam kết “Tích cực phòng, chống và không tham gia vào tệ nạn ma tuý”. Tiến hành cấp phát sách cho tủ sách cấp xã; in phát hành cuốn Bản tin Tư pháp có nội dung tuyên 52 truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, cấp phát đến tận các xã, phường, thị trấn; xây dựng biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, băng đĩa phục vụ tuyên truyền pháp luật về phòng, ngừa tội phạm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ Tư pháp cấp huyện và cấp xã. Chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về phòng, chống ma tuý. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội trong các trường học cho giáo viên và học sinh, sinh viên dưới nhiều hình thức phong phú, như: tổ chức các cuộc thi viết, vẽ tranh, thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý, sân khấu hoá các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy ; thường xuyên lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan triển khai các chương trình, nội dung giáo dục về phòng, chống ma tuý trong các trường học. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự”, đã tổ chức rút kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm về nhân rộng, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không có tội phạm về tệ nạn ma tuý. Ngành Văn hoá, Thể thao đẩy mạnh các hình thức thông tin, truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật và công tác phòng, chống ma tuý dưới hình thức loa cổ động lưu động trên phương tiện giao thông, đặt các cụm pa nô, áp phích, tranh cổ động những nơi công cộng, triển lãm trưng bày tranh ảnh liên quan, tổ chức các đoàn chiếu bóng lưu động. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể liên quan lồng ghép việc xây dựng đời sống văn hoá với các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trong cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, hội viên với nhiều hình thức như: 53 tổ chức dạ hội văn nghệ, hội diễn nghệ thuật quần chúng, tọa đàm, tuyên truyền cổ động Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường, tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục, tin tức phản ánh trên mặt báo, phát thanh truyền hình những cá nhân, điển hình tiên tiến, những chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma tuý nhằm cổ vũ, động viên kịp thời như các chuyên đề, chuyên mục “Giải đáp pháp luật”, “Giới thiệu văn bản mới”, “Phòng, chống tội phạm tệ nạn ma tuý, phòng, chống HIV/AIDS”, “Tiếp chuyện bạn nghe đài”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội”. Phối hợp với Công an duy trì chuyên mục “Vì an ninh Quảng Bình”; đăng tải thông tin về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông, Toà án nhân dân tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên chuyên mục “Pháp luật và bạn đọc” Đăng hàng ngàn lượt tin, bài tuyên truyền về phòng, chống ma tuý, phản ánh hoạt động của lực lượng chuyên trách về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Công an các địa phương, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên, tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao mắc tệ nạn ma tuý (học sinh, sinh viên), đối tượng ở vùng sâu, vùng miền núi, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma tuý. Phối hợp với các ngành, đoàn thể như: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hải quan, bộ đội Biên phòng, UBND các xã, thị trấn và các trường học tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho cán bộ, học sinh, sinh viên, nhân dân trong tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Bình tổ chức 54 tuyên truyền phòng, chống ma tuý trên sóng phát thanh, truyền hình, thông qua các buổi chiếu phim lưu động cho nhân dân trong tỉnh. Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân vùng biên giới, miền biển về ma tuý, tác hại của ma tuý, văn bản pháp luật trên lĩnh vực phòng, chống ma túy, thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm về ma tuý để nhân dân nắm và tích cực tham gia. Sở LĐ - TB&XH đã tổ chức hội nghị tại các huyện, thị xã, thành phố để quán triệt các văn bản chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống ma tuý. Phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình mở chuyên mục “Phòng, chống tệ nạn xã hội”. Phối hợp với các ngành Công an, Y tế và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện Chương trình đối thoại trên truyền hình về công tác cai nghiện ma tuý. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu “Sinh viên, học sinh chuyên nghiệp tỉnh Quảng Bình với công tác phòng, chống ma túy”. Tu sửa và xây mới nhiều lượt cụm Pano tuyên truyền phòng, chống ma tuý. Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp với công tác vận động, tuyên truyền trong cán bộ, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tình thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Đã phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào “Ba không” trong cán bộ, công chức Hải quan theo đúng tinh thần của Tổng cục Hải quan - Công tác quản lý giáo dục đối tượng nghiện ma túy Ngành LĐ - TB&XH đã phối hợp với lực lượng Công an và đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, lập hồ sơ, đề xuất cai nghiện cho 282 người nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng và Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ. Sở LĐ - TB&XH xây dựng 03 Điểm tư vấn dự 55 phòng điều trị nghiện ma tuý; thành lập 03 nhóm tự lực người nghiện ma tuý, mỗi nhóm có từ 10-15 người nghiện tham gia. 159 xã, phường, thị trấn đã thành lập câu lạc bộ tuyên truyền về tệ nạn xã hội, trong đó dự phòng nghiện và tái nghiện sau cai nghiện trở về làm chủ đề trọng tâm trong các buổi sinh hoạt; bình quân mỗi năm câu lạc bộ sinh hoạt 3-4 lần tuỳ theo điều kiện của từng xã, phường, thị trấn. Thực hiện Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh về cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2012-2015 và Kế hoạch 2013/KH-UBND ngày 24/11/2016 về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2016-2020, có 06 huyện, thị xã, thành phố (huyện Lệ Thuỷ, huyện Bố Trạch, huyện Tuyên Hoá, huyện Minh Hoá, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới) với 25 xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy xây dựng mô hình, tập trung triển khai thực hiện. Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị cho người nghiện ma tuý (cai nghiện bắt buộc và tự nguyện), người không có nơi cư trú ổn định trước khi chờ Tòa án xem xét quyết định đưa vào, người điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (methadone) và quản lý người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh; đến nay đã tiếp nhận và cai nghiện trên 350 lượt đối tượng vào điều trị nghiện ma tuý chủ yếu là tự nguyện. Ngoài ra, các ngành, các cấp đã vận động hơn 150 đối tượng đi cai nghiện tại các Trung tâm cai nghiện tư nhân ngoại tỉnh. Sở Y tế tổ chức hội nghị tập huấn cho lãnh đạo các Trạm Y tế trực thuộc và Phòng Y tế các huyện, thành phố, nội dung các Thông tư số 10, 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc. Hàng năm tổ chức tập huấn, cập nhật các quy định của nhà nước liên quan đến công tác quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền 56 chất cho các cán bộ liên quan trực tiếp từ tuyến tỉnh, huyện đến tuyến y tế xã, phường. Tất cả các đơn vị kinh doanh, sử dụng thuốc trong toàn ngành khi mua thuốc gây nghiện, hướng tâm thần đều có dự trù được Sở Y tế, Phòng Y tế trên địa bàn duyệt chặt chẽ theo quy định của Bộ Y tế. Thuốc gây nghiện, hướng tâm thần được bảo quản đúng quy định, quản lý chặt chẽ việc kê đơn thuốc Morphin cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Định kỳ hàng năm, Sở Y tế đều tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất tại các cơ sở kinh doanh thuốc, cơ sở điều trị trong toàn tỉnh. Các ngành Công an, LĐ - TB&XH, Văn hoá – Thể thao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn tăng cường phối hợp, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch liên tịch số 993/KHLT ngày 10/12/2008 về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma tuý cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc quản lý sau cai nghiện ma tuý, Sở LĐ - TB&XH đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và cơ sở cai nghiện ma tuý xây dựng kế hoạch quản lý sau cai nghiện. Thông qua hoạt động này để động viên, giúp đỡ người thoát nghiện tăng thêm nghị lực vượt qua các cám dỗ của ma tuý, tái hoà nhập cộng đồng. Đối với tỉnh Quảng Bình, vì chưa thành lập Trung tâm quản lý sau cai nghiện nên công tác quản lý sau cai nghiện được thực hiện chủ yếu tại nơi cư trú với gần 871 lượt người. Những người sau cai nghiện được lập sổ theo dõi, đánh giá quá trình phấn đấu và được Tổ Công tác cấp xã phân công giúp đỡ, hướng dẫn người sau cai nghiện cách ly môi trường ma tuý, phòng, chống tái nghiện; thông qua chương trình giảm nghèo, tạo việc làm để giới thiệu công việc phù hợp với tình hình sức khoẻ của người sau cai nghiện. Để tăng cường hiệu quả giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng, các địa phương đã thành lập 159 câu lạc bộ tái hòa nhập cộng 57 đồng, tập hợp 4.470 hội viên, giúp họ sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tái nghiện để hướng dẫn, tư vấn con em họ đã từng mắc nghiện. - Công tác điều tra xử lý ma túy Thanh tra các sở, ban, ngành trong Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống ma túy đạt hiệu quả. Cơ sở hoạt động của các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về phòng, chống ma túy là hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan được tiếp tục bổ sung và hoàn thiện. Nội dung thanh tra, kiểm tra chủ yếu là tình hình tội phạm ma túy; kiểm tra tình hình hoạt động và hiệu quả của các Chương trình, Dự án quốc gia về phòng, chống ma túy; cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; nắm bắt thông tin, xử lý nghiêm các đối tượng “bảo kê” cho hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, kiểm soát hoạt động các quán bar, karaoke... để ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy, chất gây nghiện trong giới trẻ. Các lực lượng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, khắc phục những sơ hở, bất cập, thiếu sót để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. Tăng cường kiểm tra, quản lý nơi cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoạt động ma túy. Kiểm tra, quản lý các đối tượng tâm thần, “ngáo đá”, giám sát hoạt động điều tra, xử lý vi phạm hành chính, các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp đối với các lực lượng thực thi pháp luật. Trong 5 năm (2013-2018), Tòa án tỉnh và các Tòa án cấp huyện đã thụ lý 523 vụ (sơ thẩm 359 vụ/661 bị cáo; phúc thẩm 128/172 bị cáo); đã giải 58 quyết, xét xử 467 vụ (sơ thẩm 357 vụ/613 bị cáo; phúc thẩm 110/153 bị cáo). (Nguồn Tòa án nhân dân tỉnh, 2018). 2.2.2. Công tác tổ chức triển khai và thực hiện các văn bản Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trong thời gian qua tại tỉnh Quảng Bình. - Triển khai các Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy như: Kế hoạch số 101- KH/TU ngày 05/01/2015 về tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ chính trị. Hàng năm, Ban thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa nhiệm vụ phòng, chống ma tuý vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, đồng thời lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) có kế hoạch triển khai công tác phòng, chống ma tuý, giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện các đề án, tiểu đề án trong Chương trình phòng, chống ma túy theo chức năng được phân công; hưởng ứng và tổ chức các hoạt động thiết thực nhân “Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý” 26/6 hàng năm. Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) đã tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma tuý theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an. Ngoài ra, Công an tỉnh đã phối hợp với Ban thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/NQ-LT ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015, giai đoạn 2016- 59 2020; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQ-LT ngày 08/5/2002 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội về tệ nạn xã hội”. Sở LĐ - TB&XH đã quán triệt phổ biến các quy định của Nhà nước về công tác cai nghiện ma tuý và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống ma tuý. Sở LĐ - TB&XH đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các chỉ đạo của Bộ LĐ - TB&XH và Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng chống công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện; khảo sát nắm tình hình thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đã phối hợp chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên ngành 910/KHLN – SLĐTBXH – CA - VHTTDL - UBMTTQVN ngày 25/9/2013 về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT - BLĐTBXH - BCA - BVHTTDL - UBTƯMTTQVN, Nghị quyết liên tịch 01/2008/NQLT - BLĐTBXH - BCA - BVHTTDL - UBTƯMTTQVN của Bộ LĐ - TB&XH, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở LĐ - TB&XH triển khai Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 ngành trong việc tổ chức các hoạt động cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện cho người nghiện ma túy thuộc các xã khu vực biên giới của tỉnh. - Công tác chỉ đạo, điều hành Ban Chỉ đạo 138 tỉnh gồm 01 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban là Phó Giám đốc các ban, ngành: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở LĐ - TB&XH. Phó 60 trưởng ban Thường trực là Công an tỉnh, các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh, Tư pháp, Giáo dục – Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Tỉnh Đoàn. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người, phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương. Công an tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm: Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ giúp việc, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, đồng thời bảo đảm các hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổng hợp, cập nhật danh sách nhân sự cụ thể (nếu có sự thay đổi nhân sự) do các cơ quan, đơn vị giới thiệu báo cáo với Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời thông báo về Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, theo dõi). Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan mình để hoạt động. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và theo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo. Theo báo cáo của Sở LĐ - TB&XH tỉnh Quảng Bình, thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 7/3/2011, Sở LĐ - TB&XH tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 08/QĐ-SLĐTBXH về thành lập Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội. Phòng đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2011; Phòng có chức năng tham mưu giúp Lãnh dạo Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch và quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội trên 61 địa bàn tỉnh. Ban đầu, cơ cấu tổ chức Phòng có 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng và 02 chuyên viên giúp việc, có 01 cơ sở cai nghiện ma túy với chức năng nhiệm vụ cai nghiện ma túy cho đối tượng bắt buộc và tự nguyện. Với tổng số chỉ tiêu biên chế năm 2017 là 23, trong đó: 12 cán bộ nam, 11 cán bộ nữ, 12 biên chế, 10 lao động hợp đồng, 16 cán bộ có trình độ Đại học và trên Đại học, 6 cán bộ có trình độ Trung cấp và 01 cán bộ có trình độ phổ thông. Về chuyên môn đào tạo: 06 người có chuyên môn về ngành Tâm lý, xã hội; 01 người có chuyên môn về ngành Giáo dục dạy nghề; 03 người có chuyên môn về ngành Luật; 02 người có chuyên môn về ngành Y, dược; 04 người có chuyên môn về ngành Kinh tế, kỹ thuật; 06 người có chuyên môn về ngành khác và 01 người tốt nghiệp Trung học phổ thông không có chuyên môn đào tạo. Những số liệu thống kê trên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình cho thấy: Đội ngũ cán bộ của Cơ sở có chuyên môn đào tạo về Tâm lý, xã hội còn thấp : 06 người, chiếm 27.3%, trong khi đối tượng vào chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở là những đối tượng nhạy cảm, phức tạp đòi hỏi số lượng cán bộ làm việc ở đây phải có chuyên môn, kỹ năng về ngành Tâm lý, xã hội chiếm tỷ lệ cao để thuận lợi trong quá trình tiếp xúc và làm việc trực tiếp với đối tượng. Cán bộ có chuyên môn đào tạo chỉ có 02 người (01 nam và 01 nữ), chiếm tỷ lệ 9.09%, số liệu này cho thấy đội ngũ cán bộ Y tế của Cơ sở còn thiếu. Tổng số cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Quảng Bình là 21 người, trong đó: Chỉ tiêu biên chế được giao tính đến năm 2016 là 11 người; cán bộ nam 15 người, cán bộ nữ 06 người, biên chế 18 người, lao động hợp đồng 03 người; trình độ Đại học và trên Đại học 21 người; chuyên môn về ngành Tâm lý, xã hội 05 người; chuyên ngành về Giáo dục dạy nghề 01 người; chuyên môn về ngành Luật 03 người, chuyên môn về ngành Kinh tế, kỹ thuật 03 người; chuyên môn về 62 ngành khác 09 người; phụ trách chung 09 người; lĩnh vực cai nghiện 02 người, kiêm nhiệm 08 người. Như vậy, có thể nói tất cả cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và Cơ sở cai nghiện ma túy có trình độ đào tạo từ Trung cấp trở lên, tuổi đời còn trẻ, có sức khỏe, năng động, nhiệt huyết với công việc và yêu nghề, đã có nhiều năm làm việc về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội. Tuy nhiên do tỉnh Quảng Bình chưa thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội nên hoạt động còn khó khăn, thiếu chủ động trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn. Ở cấp huyện, xã chưa có cán bộ chuyên trách về phòng, chống tệ nạn xã hội, đa số chưa được đào tạo, kiêm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_phong_chong_ma_tuy_tren_dia_ban.pdf
Tài liệu liên quan