Luận văn Tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng - Bộ xây dựng

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU. 03

1. Lý do chọn đề tài. 03

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 05

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 05

4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 06

5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 07

6. Các nguồn tài liệu tham khảo . 08

7. Phương pháp nghiên cứu . 09

8. Đóng góp của đề tài . 10

9. Bố cục của đề tài. 10

PHẦN NỘI DUNG . 12

Chƣơng 1: Thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu kỹ thuật tại

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng. 12

1.1. Quá trình thành lập và hoạt động của TTKĐXD. 12

1.1.1. Vài nét về quá trình thành lập và hoạt động của Trung tâm. 12

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm . 14

1.2. Thành phần, nội dung tài liệu kỹ thuật tại TTKĐXD. 19

1.3. Đặc điểm và ý nghĩa của tài liệu kỹ thuật tại TTKĐXD . 22

Chƣơng 2: Thực trạng công tác tổ chức tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm

Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng . 32

2.1. Tình hình thu thập, bổ sung tài liệu . 32

2.2. Công tác lập hồ sơ tài liệu kỹ thuật . 35

2.3. Công tác phân loại tài liệu kỹ thuật. 37

2.4. Công tác xác định giá trị tài liệu kỹ thuật . 40

2.5. Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu kỹ thuật. 42Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Luận văn cao học 3 Nguyễn Mai Hương

2.6. Sự cần thiết phải tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật Trung tâm. 43

Chƣơng 3: Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tổ chức khoa học tài liệu

kỹ thuật tại TKĐXD. 47

3.1. Xây dựng và ban hành các qui định về tổ chức khoa học

tài liệu kỹ thuật. 48

3.2. Xây dựng phương án và tổ chức phân loại tài liệu kỹ thuật. 54

3.3. Tiến hành xác định giá trị và định thời hạn bảo quản tài liệu . 64

3.4. Xây dựng công cụ tra cứu khoa học tài liệu kỹ thuật . 69

3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức khoa học tài liệu . 74

3.6. Nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn về công tác lưu trữ

cho CBVC Trung tâm. 75

3.7. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác lưu trữ

tài liệu kỹ thuật. 84

KẾT LUẬN . 87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 90

PHẦN PHỤ LỤC. 95

pdf19 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 499 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng - Bộ xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
............... 05 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................ 05 4. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................... 06 5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................ 07 6. Các nguồn tài liệu tham khảo ....................................................... 08 7. Phương pháp nghiên cứu .............................................................. 09 8. Đóng góp của đề tài ...................................................................... 10 9. Bố cục của đề tài ........................................................................... 10 PHẦN NỘI DUNG ...................................................................................... 12 Chƣơng 1: Thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng ................................... 12 1.1. Quá trình thành lập và hoạt động của TTKĐXD .................................. 12 1.1.1. Vài nét về quá trình thành lập và hoạt động của Trung tâm ...... 12 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ........... 14 1.2. Thành phần, nội dung tài liệu kỹ thuật tại TTKĐXD ........................... 19 1.3. Đặc điểm và ý nghĩa của tài liệu kỹ thuật tại TTKĐXD ...................... 22 Chƣơng 2: Thực trạng công tác tổ chức tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng ...................................................... 32 2.1. Tình hình thu thập, bổ sung tài liệu ............................................... 32 2.2. Công tác lập hồ sơ tài liệu kỹ thuật ............................................... 35 2..3. Công tác phân loại tài liệu kỹ thuật .............................................. 37 2..4. Công tác xác định giá trị tài liệu kỹ thuật .................................... 40 2.5. Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu kỹ thuật .................................. 42 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 3 Nguyễn Mai Hương 2.6. Sự cần thiết phải tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật Trung tâm .... 43 Chƣơng 3: Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật tại TKĐXD .................................................................................... 47 3.1. Xây dựng và ban hành các qui định về tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật .............................................................................. 48 3.2. Xây dựng phương án và tổ chức phân loại tài liệu kỹ thuật .......... 54 3.3. Tiến hành xác định giá trị và định thời hạn bảo quản tài liệu ...... 64 3.4. Xây dựng công cụ tra cứu khoa học tài liệu kỹ thuật .................... 69 3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức khoa học tài liệu .... 74 3.6. Nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn về công tác lưu trữ cho CBVC Trung tâm ..................................................................... 75 3.7. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác lưu trữ tài liệu kỹ thuật ............................................................................... 84 KẾT LUẬN .................................................................................................. 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 90 PHẦN PHỤ LỤC ......................................................................................... 95 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 4 Nguyễn Mai Hương PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình hội nhập, ngành xây dựng ngày càng phát triển không ngừng. Vấn đề đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình lao động là hết sức quan trọng. Ở Việt Nam, công tác bảo hộ lao động, mà nội dung chủ yếu là an toàn lao động và vệ sinh lao động đã được quan tâm ngay từ khi thành lập nước. Trong Sắc lệnh số 29SL do Hồ Chủ tịch ký ban hành tháng 8 năm 1947 - Sắc lệnh đầu tiên về lao động- đã có nhiều điều qui định về an toàn và vệ sinh lao động. "Bảo hộ lao động mà nội dung chủ yếu là công tác an toàn và vệ sinh lao động là các hoạt động đồng bộ trên các mặt luật pháp, tổ chức hành chính, kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động"[5;1] Trong năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ đến năm 2010 với tổng kinh phí của Chương trình là 242 tỷ đồng. Bộ Xây dựng được giao thực hiện Dự án 2 “Cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng”. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng nỗ lực của các cấp quản lý, các địa phương trong nhiều năm qua đối với lĩnh vực này. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng (viết tắt là TTKĐXD) ra đời nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách của xã hội nói chung, của ngành xây dựng nói riêng. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng có nhiệm vụ quản lý về kỹ thuật an toàn trong ngành xây dựng trên phạm vi toàn quốc. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm sản sinh ra rất nhiều tài liệu, bao gồm cả tài liệu hành chính thông thường và tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên, khối Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 5 Nguyễn Mai Hương tài liệu kỹ thuật chiếm số lượng lớn nhất trong các tài liệu hiện đang bảo quản tại Trung tâm. Thành phần, nội dung của khối tài liệu kỹ thuật rất đa dạng, phong phú, bao gồm các loại bản vẽ, bản tính toán, bản thuyết minh kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi công trình xây dựng, biên bản nghiệm thu khối lượng từng hạng mục, toàn bộ công trình, dự toán kinh phí, tài liệu quyết toán, tài liệu tiêu chuẩn, tài liệu ảnh... Khối tài liệu kỹ thuật này hiện nay chưa được quan tâm đúng mức và chưa được đánh giá đúng giá trị. Tài liệu hiện chưa được sắp xếp, tổ chức khoa học, còn để lộn xộn tại các phòng, bộ phận làm việc. Do đó, việc chúng tôi chọn đề tài này để nghiên cứu có thể coi là vấn đề thực tế đòi hỏi, cần phải nhìn nhận đúng, chính xác, đầy đủ giá trị của các loại tài liệu kỹ thuật hình thành tại Trung tâm, có như vậy mới góp phần giữ gìn được khối tài liệu thực sự có giá trị cho ngành xây dựng cũng như cho đất nước ta. Vấn đề tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ nói chung đã có nhiều tác giả nghiên cứu, tuy nhiên, vấn đề tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật của một đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Bộ Xây dựng chưa có ai nghiên cứu để đưa ra đáp án vận dụng vào thực tế. TTKĐXD là một đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, giúp Bộ quản lý về mặt kỹ thuật an toàn trong phạm vi toàn quốc, do đó loại hình tài liệu do Trung tâm sản sinh ra cũng rất khác biệt so với các khối tài liệu kỹ thuật hình thành trong hoạt động của ngành xây dựng Việt Nam. Đó cũng chính là lý do để chúng tôi chọn nội dung này để nghiên cứu. TTKĐXD có vị trí rất quan trọng đối với hoạt động giữ gìn và bảo đảm công tác an toàn trên các công trường xây dựng trong phạm vi cả nước. Tài liệu kỹ thuật của Trung tâm không chỉ được sử dụng phục vụ gia công, chế tạo sản phẩm; thi công, sửa chữa, duy tu, bảo trì công trình mà nó còn được sử dụng để nghiên cứu về trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật của nước ta trong Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 6 Nguyễn Mai Hương từng thời kỳ nhất định. Vì vậy có thể nói rằng, khối tài liệu kỹ thuật hình thành trong hoạt động của Trung tâm có ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn vô cùng to lớn. Khi đã giải quyết được vấn đề, đánh giá đúng vai trò và giá trị của khối tài liệu kỹ thuật này sẽ đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, giúp giữ gìn và bảo quản tốt hơn khối tài liệu có giá trị này. Ngoài ra, TTKĐXD còn là đơn vị nghiên cứu khoa học nên hàng năm, Trung tâm nhận được rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Từ ý tưởng của đề tài này, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu để xây dựng và phát triển thành một đề tài nghiên cứu cấp ngành hoặc cấp cơ sở, giúp ích rất nhiều cho công tác quản lý kỹ thuật an toàn của ngành xây dựng Việt Nam. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Với luận văn này, chúng tôi hướng vào giải quyết những mục tiêu cơ bản sau: Một là, đánh giá tình hình tài liệu kỹ thuật hiện có tại TTKĐXD, trong đó bao gồm cả việc nghiên cứu đặc điểm, ý nghĩa, thành phần nội dung tài liệu kỹ thuật của Trung tâm. Hai là, đưa ra thực trạng của công tác tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm, bao gồm việc thu thập, phân loại, xác định giá trị và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu kỹ thuật. Ba là, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tổ chức khoa học khối tài liệu này để phục vụ cho công tác bảo quản và khai thác sử dụng có hiệu quả nhất. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Trên cơ sở lý luận về tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ chúng tôi tiến hành khảo sát thực tế tài liệu kỹ thuật và thực trạng công tác tổ chức khoa Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 7 Nguyễn Mai Hương học tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm. Đây là đối tượng chính phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài, gồm một số loại tài liệu kỹ thuật sau: o Các loại bản vẽ o Bản tính toán o Bản thuyết minh kỹ thuật o Chứng nhận kiểm định o Tài liệu thiết kế o Tài liệu tiêu chuẩn.... Việc khảo sát đối tượng trên đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề tài thực hiện những mục tiêu cơ bản và đạt được các yêu cầu cần thiết. Có thể thấy, nghiên cứu về công tác tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật tại TTKĐXD là vấn đề có tính thực tiễn cao trong hoàn cảnh hiện nay khi Nhà nước ta chưa có quy định thống nhất về việc thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn của công tác lưu trữ đối với loại hình tài liệu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là tài liệu thuộc chuyên ngành xây dựng. Tài liệu kỹ thuật hình thành trong hoạt động của TTKĐXD rất đa dạng, phong phú. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, chúng tôi chỉ đề cập đến tài liệu kỹ thuật hình thành trong quá trình hoạt động của Trung tâm từ khi thành lập (năm 1996) đến nay. Các tài liệu hành chính khác của Trung tâm cũng như các loại hình tài liệu khoa học kỹ thuật hình thành trong hoạt động của ngành xây dựng Việt Nam, của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài này. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 8 Nguyễn Mai Hương Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của luận văn này, chúng tôi đưa ra những nhiệm vụ sau đây: - Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm. - Nghiên cứu sự hình thành, thành phần, nội dung tài liệu kỹ thuật hình thành trong hoạt động của Trung tâm. - Nghiên cứu ý nghĩa của tài liệu kỹ thuật hiện có tại Trung tâm. - Nghiên cứu các nội dung chuyên môn nghiệp vụ của công tác tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm, bao gồm: thu thập tài liệu, phân loại, lập hồ sơ tài liệu, xác định giá trị tài liệu, xây dựng các công cụ tra cứu. - Đề xuất một số giải pháp để tổ chức khoa học khối tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm. 5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tài liệu kỹ thuật hình thành trong hoạt động của các đơn vị thuộc ngành xây dựng hiện nay rất nhiều, rất đa dạng, nhưng có rất ít người nghiên cứu, các đề tài, các công trình nghiên cứu đối với loại tài liệu kỹ thuật hình thành trong ngành xây dựng hiện nay không có nhiều. Tác giả Trần Lệ Hường trong Báo cáo khoa học "Những tồn tại trong công tác lưu trữ ở Bộ Xây dựng" (năm 2000) tập trung vào việc trình bày những tồn tại, những hạn chế trong công tác lưu trữ tại phòng Lưu trữ, Bộ Xây dựng và đưa ra một số kiến nghị. Còn việc đi sâu nghiên cứu vào việc tổ chức khoa học như thế nào đối với khối tài liệu chuyên môn đặc thù của ngành xây dựng thì chưa được đề cập đến. Trong quyển Khóa luận tốt nghiệp năm 2005, tác giả Chu Thị Minh Ngọc đã trình bày nội dung "Hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của Bộ Xây dựng". Trong đó trình bày các loại văn bản hình thành trong hoạt Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 9 Nguyễn Mai Hương động của Bộ Xây dựng; tình hình soạn thảo, ban hành, lập hồ sơ và nộp lưu tài liệu vào lưu trữ, từ đó đưa ra một số nhận xét về ưu điểm, hạn chế của công tác này. Vấn đề nghiên cứu phải tổ chức khoa học khối tài liệu kỹ thuật hình thành trong hoạt động chuyên môn của ngành cũng chưa được tác giả đề cập tới. Ngoài ra, còn một số đề tài, bài viết của các tác giả khác như: “Một số vấn đề về xác định giá trị tài liệu ở Tổng Công ty Xi măng Việt Nam” - Khóa luận tốt nghiệp năm 2004 của tác giả Hoàng Thị Thúy, “Xây dựng phương án tổ chức lưu trữ tài liệu thiết kế tại Công ty Tư vấn xây dựng Sông Đà” - Khóa luận tốt nghiệp năm 2004 của tác giả Nguyễn Thị Thảo, “Tổ chức khoa học tài liệu các công trình xây dựng cơ bản tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” Khóa luận tốt nghiệp năm 2000 của tác giả Trịnh Thị Kim Oanh, “Tình hình quản lý tài liệu kỹ thuật các công trình xây dựng cơ bản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III” của tác giả Trần Thị Hằng năm 2007... Các đề tài này thường chỉ tập trung giải quyết một vấn đề nghiệp vụ nhất định của công tác tổ chức khoa học tài liệu như: xác định giá trị tài liệu, xây dựng phương án phân loại... hoặc vấn đề tổ chức khoa học tài liệu xây dựng cơ bản ở các cơ quan không thuộc ngành xây dựng. 6. Các nguồn tài liệu tham khảo: Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã sử dụng một số tài liệu tham khảo sau: - Các sách, tài liệu, giáo trình liên quan đến công tác lưu trữ như: "Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ" của NXB Đại học và GDCN, năm 1990; "Tập bài giảng lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ" của PGS. TS Nguyễn Minh Phương (chủ biên) năm 2005, "Lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thuật" của Trường TH Lưu trữ và Nghiệp vụ văn phòng 1 năm 1996... Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 10 Nguyễn Mai Hương - Các văn bản quy định của Nhà nước về công tác lưu trữ như Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia, Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật, Nghị định của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia... - Các văn bản của Nhà nước, của Bộ Xây dựng qui định, hướng dẫn các công việc cụ thể thuộc lĩnh vực xây dựng, về loại hình tài liệu kỹ thuật, tài liệu xây dựng cơ bản...; một số quy định của Chính phủ nước CHND Trung Hoa liên quan đến tài liệu lưu trữ khoa học kỹ thuật, tài liệu công trình xây dựng cơ bản... - Các bài viết trích trên các báo, tạp chí như: Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, báo Xây dựng, tạp chí Xây dựng, trên mạng thông tin Internet... - Các luận văn, khoá luận tốt nghiệp cử nhân, đề tài nghiên cứu khoa học viết về công tác lưu trữ tài liệu tại Bộ Xây dựng và một số đơn vị thuộc ngành xây dựng. - Tài liệu kỹ thuật của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. 7. Phương pháp nghiên cứu: Với một công trình nghiên cứu thì việc định ra những phương pháp phù hợp là vô cùng cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu đã định. Trong đề tài của mình, chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp cơ bản sau: - Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhận thức khoa học, giúp cho người nghiên cứu có sự đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn một cách biện chứng, từ đó sẽ có cách nhìn về vấn đề một cách toàn diện, là cơ sở cho những đánh giá cũng như những kết quả mà đề tài đưa ra. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 11 Nguyễn Mai Hương - Phương pháp khảo sát thực tế: Với đề tài của mình thì có thể thấy đây là phương pháp giúp chúng tôi có điều kiện để tìm hiểu về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến loại hình tài liệu kỹ thuật hình thành tại Trung tâm hiện nay. Đề tài có tính ứng dụng cao hay không thì trước hết phụ thuộc rất lớn từ những kết quả khảo sát này. - Phương pháp chức năng: Một trong những mục tiêu cơ bản mà đề tài cần đạt tới là đưa ra được nội dung của công tác tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm. Việc thực hiện này cần phải được tiến hành trên cơ sở có sự đối chiếu, phân tích chức năng, hoạt động cụ thể của Trung tâm. Từ đó mới có thể đảm bảo các nội dung của công tác tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật được thực hiện đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan. - Phương pháp hệ thống: Với việc tập trung nghiên cứu nhiều loại hình tài liệu kỹ thuật thì phương pháp hệ thống chính là cách thức giúp người nghiên cứu có thể nhận biết về từng đối tượng này một cách chính xác nhất. Trên đây là những phương pháp cơ bản mà chúng tôi đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng một số phương pháp phụ như: Phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp. 8. Đóng góp của đề tài: Sau khi đề tài hoàn thành, về thực tế sẽ đóng góp nhiều cho công tác lưu trữ tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng, cụ thể là giúp cho việc tổ chức khối tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm được khoa học và hợp lý hơn. Từ đó nâng cao nhận thức cho lãnh đạo Trung tâm cũng như cho từng cán bộ, kỹ sư, kiểm định viên hiện đang công tác tại Trung tâm, giúp cho họ hiểu và nhận thức đúng về khối tài liệu này và công tác lưu trữ của Trung tâm nhằm phục vụ cho công tác bảo quản và khai thác sử dụng có hiệu quả. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 12 Nguyễn Mai Hương 9. Bố cục của đề tài: Toàn bộ luận văn được chia thành các phần chính sau:  Phần mở đầu  Phần nội dung: bao gồm 3 chương Chương 1: Thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng. Chương 2: Thực trạng công tác lưu trữ tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng Chương 3: Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật tại TKĐXD  Phần kết luận Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi cũng đã gặp một số thuận lợi và khó khăn sau: Thuận lợi: Được sự hướng dẫn sát sao của các giáo viên hướng dẫn, sự giúp đỡ nhiệt tình của các phòng, bộ phận, các CBVC của Trung tâm trong việc cung cấp tư liệu cũng như được tạo điều kiện khi khảo sát, điều tra thực tế các loại hình tài liệu kỹ thuật hình thành trong hoạt động của cơ quan. Khó khăn: Phạm vi đề tài tương đối rộng và mang tính chuyên môn đặc thù, lại là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đối với một cán bộ lưu trữ; nguồn tài liệu kỹ thuật chưa được thu về một đầu mối mà phân tán ở nhiều phòng, bộ phận; quỹ thời gian dành cho quá trình nghiên cứu không nhiều với những áp lực nhất định từ phía các công việc chuyên môn. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan, cá nhân có liên quan cộng với sự nỗ lực của bản thân, tôi đã hoàn thành đề tài đúng tiến độ đã Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 13 Nguyễn Mai Hương đề ra. Qua đây, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo, các cơ quan, cá nhân và đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của TS. Nguyễn Liên Hương đã giúp tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu. Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008 Học viên Nguyễn Mai Hương Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 14 Nguyễn Mai Hương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ tài liệu hội nghị triển khai chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ năm 2008 - Lưu trữ TTKĐXD. [2] Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008 của Bộ Xây dựng v/v chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng - Lưu trữ TTKĐXD. [3] Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 2/3/2007 của Thủ tuớng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Nguồn: website: www.archives.gov.vn. [4] Công văn số 262/LTNN-NVTW ngày 12/6/2001 của Cục Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan hành chính Nhà nước Trung ương thuộc diện nộp lưu vào các Trung tâm lưu trữ.. Nguồn: Website: www.archives.gov.vn. [5] Dự án INT/95/M10/DAN - Tài liệu tập huấn an toàn - vệ sinh lao động trên công trường xây dựng. Lưu trữ TTKĐXD. [6] Trần Thị Hằng, Tình hình quản lý tài liệu kỹ thuật các công trình xây dựng cơ bản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2007. - Tư liệu Khoa LTH&QTVP. [7] Nguyễn Mai Hương, Công tác văn thư tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng - Thực trạng và giải pháp, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2003 - Lưu trữ TTKĐXD. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 15 Nguyễn Mai Hương [8] Trần Lệ Hường, Những tồn tại trong công tác lưu trữ ở Bộ Xây dựng - Báo cáo khoa học lần IV, 4/2000 - Tư liệu Khoa LTH&QTVP P [9] Nguyễn Thu Loan, Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ bản đồ địa chính tại Sở Tài nguyên, môi trường và nhà đất Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2004. - Tư liệu Khoa LTH&QTVP. [10] Luật Xây dựng - Website Bộ Xây dựng: www.xaydung.gov.vn. [11] Chu Thị Mận (Chủ nhiệm đề tài), Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu XDCB thuộc diện nộp vào lưu trữ quốc gia (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, nghiệm thu 2001) - Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu khoa học - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. [12] Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình - Lưu trữ TTKĐXD. [13] Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia. Công báo số 09 ngày 17/4/2004. [14] Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Lưu trữ TTKĐXD [15] Chu Thị Minh Ngọc, Hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của Bộ Xây dựng, Khóa luận tốt nghiệp 2005. - Tư liệu Khoa LTH&QTVP [16] Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia - năm 2001 [17] Trịnh Thị Kim Oanh, Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ kỹ thuật các công trình thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 16 Nguyễn Mai Hương Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2000 - Tư liệu Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng. [18] PGS.TS Nguyễn Minh Phương (chủ biên), Tập bài giảng lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ, năm 2005 - Tư liệu Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng. [19] Vương Đình Quyền (chủ biên) - Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ - NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, 1990. [20] Quyết định số 04/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/6/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Qui trình kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng - thang máy - Lưu trữ TTKĐXD. [21] Quyết định số 19/2005/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 29/6/2005 về việc ban hành Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước - Lưu trữ TTKĐXD. [22] Quyết định số 27/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/1/2005 về Danh mục bí mật nhà nước mức độ tối mật ngành xây dựng. - Lưu trữ TTKĐXD. [23] Quyết định số 35/1999/QĐ-BXD ngày 12/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v ban hành qui định quản lý chất lượng công trình. - Lưu trữ TTKĐXD. [24] Quyết định số 53/QĐ/LTNN-NVTW ngày 28/4/2000 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành mẫu phiếu tin, bản hướng dẫn biên mục phiếu tin và phần mềm ứng dụng Visual Basic để lập CSDL quản lý tài liệu lưu trữ. Nguồn: Website: www.archives.gov.vn. [25] Quyết định số 58/QĐ-TCCP ngày 17/3/1995 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) ban hành Danh mục số 1 các cơ quan Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Luận văn cao học 17 Nguyễn Mai Hương thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia. Nguồn: Website: www.archives.gov.vn. [26] Quyết định số 81/BXD-TCLĐ ngày 15/2/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. - Lưu trữ TTKĐXD. [27] Quyết định số 981/BXD-TCLĐ ngày 12/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng - Lưu trữ TTKĐXD [28] Quyết định số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Qui trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - Lưu trữ TTKĐXD. [29] Nguyễn Thị Thảo, Xây dựng phương án tổ chức lưu trữ tài liệu thiết kế tại Công ty Tư vấn xây dựng Sông Đà, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2004. - Tư liệu Khoa LTH&QTVP. [30] Thông tư 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng. - Lưu trữ TTKĐXD. [31] Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/2/2008 của Bộ Lao động Thương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv_l2_01345_2971_2008019.pdf
Tài liệu liên quan