Luận văn Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện phoukout, tỉnh xiêng khoảng, nước cộng hõa dân chủ nhân dân Lào

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC VÀ

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN . 10

1.1. Chính quyền địa phương. 10

1.1.1. Khái niệm. 10

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương. 13

1.2. Chính quyền cấp huyện trong hệ thống chính quyền địa phương . 16

1.2.1. Khái niệm. 16

1.2.2. Vị trí và vai trò của chính quyền cấp huyện. 18

1.3. Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp huyện ở Lào hiện nay. 19

1.3.1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp huyện . 19

1.3.2. Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp huyện . 20

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp

huyện. 28

1.4.1. Yếu tố con người. 29

1.4.2. Yếu tố môi trường . 29

1.4.3. Yếu tố điều kiện làm việc, phương tiện làm việc . 31

1.5. Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp huyện của

một số nước trên thế giới . 32

1.5.1. Việt Nam. 32

1.5.2. Hàn Quốc . 33

1.5.3. Trung Quốc . 34

1.5.4. Bài học kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của chính quyền cấp huyện

của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào . 36

TIỂU KẾT CHưƠNG 1. 38

Chương 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH

QUYỀN HUYỆN PHOUKOUT, TỈNH XIÊNG KHOẢNG. 39

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Phoukout, tỉnh Xiêng

Khoảng. 39

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 39

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội. 39

2.2. Thực trạng về tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện

Phoukout, tỉnh Xiêng Khoảng . 40

2.2.1. Thực trạng tổ chức của chính quyền huyện Phoukout. 40

2.2.2. Thực trạng hoạt động của chính quyền huyện Phoukout. 45

pdf99 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện phoukout, tỉnh xiêng khoảng, nước cộng hõa dân chủ nhân dân Lào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phủ địa phƣơng cấp trên và tất cả chịu sự lãnh đạo thống nhất của Quốc vụ viện Cộng hòa nhân dân Trung Hoa [19]. 1.5.4. Bài học kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của chính quyền cấp huyện của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phƣơng và chính quyền cấp huyện nói riêng tại một số nƣớc trên thế giới, có thể rút ra một số nhận xét nhƣ sau: Thứ nhất, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phƣơng một số nƣớc đƣợc tổ chức đa dạng, tùy thuộc vào quan điểm chính trị của các nhà quản lý và cách thức áp dụng nguyên tắc tổ chức chính quyền địa phƣơng. Vì vậy, việc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phƣơng gồm: quản lý của chính quyền trung ƣơng và quản lý của chính quyền tự quản địa phƣơng. Thứ hai, mỗi nƣớc có những đặc điểm khác nhau về điều kiện địa lý, kinh tế, tự nhiên, văn hóa, truyền thống nên không có tổ chức và hoạt động thống nhất cho chính quyền địa phƣơng nói chung và chính quyền cấp huyện nói riêng. Thứ ba, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phƣơng của các nƣớc có xu hƣớng dựa trên sự phân chia quyền lực theo nguyên tắc pháp quyền, đề cao tính đại diện của chính quyền địa phƣơng (đặc biệt là cấp huyện) của nhân dân, thực hiện phân quyền mạnh hơn cho địa phƣơng và tăng cƣờng giám sát của các cơ quan cấp trên. Thứ tƣ, trong điều kiện hội nhập quốc tế, để thực hiện tốt các nhiệm vụ của chính quyền địa phƣơng, đòi hỏi chính quyền địa phƣơng đặc biệt là cấp huyện phải tự đổi mới cách điều hành và quản lý cho phù hợp. Từ những kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phƣơng nói chung và chính quyền cấp huyện nói riêng của các nƣớc, có thể nhận thấy rằng chính quyền cấp huyện phải thực sự là nơi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thực sự của mình; thu hút nhân dân thực 37 hiện quyền tham gia QLNN, quản lý xã hội một cách trực tiếp và gián tiếp. Đồng thời chính quyền cấp huyện cần phát huy tính tự chủ, thực hiện giám sát đối với các cơ quan cấp dƣới trong việc thực hiện thống nhất quyền lực nhà nƣớc tại địa phƣơng. 38 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 Tại chƣơng 1, tác giả đã đi tìm hiểu khái niệm, vị trí và vai trò, chức năng và nhiệm vụ của chính quyền cấp huyện tại CHDCND Lào. Chính quyền huyện trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nƣớc vừa có vị trí phụ thuộc vừa có vị trí độc lập. Việc tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp huyện cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau: (1) nguyên tắc tập trung dân chủ; (2) nguyên tắc phát huy quyền làm chủ của nhân dân; (3) nguyên tắc pháp chế XHCN; (4) nguyên tắc Đảng NDCM Lào lãnh đạo. Chính quyền cấp huyện đƣợc quy định qua Hiến pháp các năm 1991, sửa đổi năm 2003 và năm 2015 cũng nhƣ Luật Tổ chức Chính phủ 1995, Luật hành chính địa phƣơng 2003 và 2015 đã có nhiều thay đổi và cải cách. Nếu nhƣ theo Hiến pháp 1991 thì cơ cấu tổ chức bộ máy của chính quyền huyện sẽ không có HĐND, nhƣng đến Hiến pháp 2015, Lào lại quy định chức năng và nhiệm vụ của HĐND. Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp huyện, tuy nhiên, tác giả đã nhóm lại thành các yếu tố cụ thể sau: yếu tố con ngƣời; yếu tố môi trƣờng và yếu tố điều kiện làm việc, phƣơng tiện làm việc. Và cũng qua nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phƣơng nói chung và chính quyền cấp huyện nói riêng của một số nƣớc: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, tác giả đã rút ra một số bài học đối với tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phƣơng tại CHDCND Lào nói chung và chính quyền cấp huyện Phoukout, tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng. 39 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN PHOUKOUT, TỈNH XIÊNG KHOẢNG 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Phoukout, tỉnh Xiêng Khoảng 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên Huyện Phoukout nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Xiêng Khoảng, cách xa thị trấn tỉnh 48 Km, có diện tích 3,096 Km2, là một huyện cao nguyên và miền núi; miền Bắc giáp với huyện Hiên, tỉnh Hoapan; huyện Phonxay, tỉnh Luongphabang và huyện Kham, tỉnh Xiêng Khoảng; miền Nam giáp với huyện Phaxay, tỉnh Xiêng Khoảng và huyện Thathom, tỉnh Xaysomboun; miền Đông giáp với huyện Phach, tỉnh Xiêng Khoảng; miền Tây giáp với huyện Phoukhoun, tỉnh Luongphabang. Huyện Phoukout là một huyện có đồng cỏ rộng mênh mông phù hợp với việc chăn nuôi, có nhiều dòng sông phù hợp với việc xây dựng thủy điện, có nhiều mỏ khoáng sản phù hợp với phát triển công nghiệp trong tƣơng lai. Huyện Phoukout có 43 bản, có 3 cụm bản, có 4,906 gia đình, có 26,784 ngƣời dân cƣ bao gồm 3 dân tộc anh em nhƣ: dân tộc Lào lum 61.49%, dân tộc Mông 18.72%, dâc tộc Lào thâng 19.77%. Ngƣời dân sinh sống đa phần là trồng trọt – chăn nuôi và buôn bán. 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội Trong thời gian qua nền kinh tế của huyện PhouKout đã phát triển tăng 8%/năm, thu nhập chung của huyện đạt đƣợc 238.18 tỷ kíp, thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt đƣợc 1,104$/ngƣời/năm trong đó thu nhập từ nông nghiệp đạt đƣợc 58%, từ công nghiệp đạt dƣợc 37% và từ lĩnh vực dịch vụ đạt đƣợc 5%. Về cơ sở hạ tầng, huyện có 32 nhà máy công nghiệp, có 315 hộ kinh doanh, đất ruộng có diện tích 2,743 ha, nƣơng có diện tích 749 ha. Ngoài sản xuất lúa thì còn sản xuất các loại rau, củ, quả nhƣ: ngô, củ lạc, đậu tƣơng, hạt vừng, quả ớt đạt đƣợc 11,343 tấn/năm. 40 Mỗi bản có đƣờng vào 100% nhƣng còn 6 bản còn có đƣờng một mùa ( đƣờng đất ), lƣới mạng điện chiếm 100% của số bản, 94% nhà dân đƣợc sử dụng điện; lƣới mạng sóng điiện thọai chiếm 90% của diện tích. Năm 2016 thu ngân sách đạt đƣợc 72.9% của kế hoạch. Về giáo dục: huyện có 84 trƣờng học trong đó có 6 trƣờng nầm non, có 66 trƣờng tiểu học, có 8 trƣờng trung học cơ sở và 4 trƣờng trung học phổ thông. Tỷ lệ trẻ em độ tuổi đƣợc vào học cấp mầm non đạt đƣợc 44.8%, đƣợc vào học cấp tiểu học đạt đƣợc 99.5%, tỷ lệ trẻ em đƣợc học cấp trung học cơ sở đạt đƣợc 94.2% và cấp trung học phổ thông đạt đƣợc 62.3%. Về văn hóa: huyện PhouKout đã xây dựng đƣợc 33 bản văn hóa chiếm 76.74%. Về y tế: huyện có 1 bệnh viện, 8 trạm y tế, 31 tủ thuốc cấp bản; tỉ lệ dân cƣ đƣợc sử dụng nƣớc sạch đạt đƣợc 83%, tỉ lệ nhân dân đƣợc sử dụng vệ sinh đạt đƣợc 93%, xây dựng bản y tế đạt đƣợc 33 bản chiếm 76.74%. Về xóa đói giảm nghèo: huyện đá tiếp tục lựa chọn cán bộ công chức xuống thực tế chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Tính từ khi chƣơng trình xóa đói giảm nghèo đƣợc triển khai (2007) đến nay đã xóa đƣợc 11 bản nghèo và 195 hộ nghèo. Hiện nay còn 6 bản nghèo (thiếu đƣờng hai mùa) và còn 35 hộ nghèo; xây dựng đƣợc 28 bản nông thôn mới (bản phát triển) đạt đƣợc 65.11%. Về du lịch: huyện có 5 khu du lịch thiên nhiên và lịch sử. 2.2. Thực trạng về tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện Phoukout, tỉnh Xiêng Khoảng 2.2.1. Thực trạng tổ chức của chính quyền huyện Phoukout Chính quyền huyện Phoukout của tỉnh Xiêng Khoảng đã đƣợc tổ chức lại theo sự thay đổi của Luật hành chính địa phƣơng năm 2015 của CHDCND Lào và những quyết định của chính phủ để phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội ở địa phƣơng. Về cơ cấu tổ chức, chính quyền huyện Phoukout bao gồm Chủ tịch huyện, Phó chủ tịch huyện và các ủy viên. Theo phân loại đơn vị hành chính 41 hiện hành, huyện Phoukout thuộc đơn vị hành chính loại 2 nên đƣợc bố trí không quá hai Phó chủ tịch huyện. Ủy viên là ngƣời đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền huyện, hiện nay là 13 thủ trƣởng các cơ quan chuyên môn và 1 ủy viên là Chỉ huy trƣởng Ban chỉ huy quân sự huyện, 1 ủy viên là Trƣởng công an huyện. Bên cạnh đó, chính quyền huyện còn có các cơ quan chuyên môn thuộc huyện thực hiện chức năng tham mƣu, giúp chính quyền huyện QLNN về ngành, lĩnh vực ở huyện và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của chính quyền huyện và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở huyện. Theo quy định tại Nghị đinh 24/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền huyện, tổ chức các cơ quan chuyên môn hiện nay của huyện Phoukout bao gồm 13 cơ quan sau: Phòng nội vụ, phòng lao động và phúc lợi xã hội, phòng thông tin văn hóa và du lịch, phòng giáo dục và thể thao, phòng y tế, phòng tƣ pháp, phòng tài chính, phòng kế hoạch và đầu tƣ, phòng tài nguyên thiên nhiên và môi trƣờng, phòng công thƣơng, phòng giao thông và vận tải, phòng khoa học và công nghệ, phòng nông nghiệp – lâm nghiệp và phát triển nông thôn. 42 VP Công an VP Quân đội VP Tƣ pháp VP Tòa án nhân dân VP. Tài chính VP. Công thƣơng VP. Nông - Lâm VP. Giao thông và vận tải VP. Kế hoạch và ĐT VP. Khoa học và CN VP. Giáo dục VP. Y tế VP. Thông tin - VH VP. Thƣơng binh XH Bộ Bí thƣ huyện ủy Chủ tịch huyện Phó bí thƣ Phó chủ tịch huyện Phó bí thƣ Phó chủ tịch huyện VP. Huyện VP. Tổ chức VP. Thanh tra Cụm 1 15 bản Cụm 3 14 bản VP. Huyện VP. Tổ chức VP. Thanh tra VPTT tuyên huấn VP. MTTQ VP. Công đoàn VP. Hội phụ nữ VP. Nội vụ VP. Thanh niên VP. XD cơ sở Ủy ban thƣờng vụ huyện ủy Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của chính quyền huyện Phoukout Cụm 2 14 bản 43 Cơ cấu tổ chức và trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức huyện Phoukout tính đến tháng 3 năm 2018 cụ thể nhƣ sau: tổng số cán bộ, công chức của huyện là 833 ngƣời. Trong đó cán bộ (những người có chức trách lãnh đạo, quản lý, điều hành và chấp hành trong hệ thống tổ chức của chính quyền huyện Phoukout) có 325 ngƣời, công chức (những người được tuyển dụng, biên chế và bổ nhiệm làm công việc thường xuyên tại tổ chức bộ máy của chính quyền huyện Phoukout) có 508 ngƣời. Biểu đồ 2.1: Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức huyện Phoukout (Nguồn: Phòng nội vụ huyện Phoukout, 2018) Về trình độ chuyên môn, trung cấp 202/833 ngƣời chiếm 24%; cao đẳng 406/833 ngƣời chiếm 49%, đại học 180/833 ngƣời chiếm 21%, thạc sĩ 12/833 ngƣời chiếm 2%, trung học phổ thông 33/833 ngƣời chiếm 4% 0 50 100 150 200 250 300 350 Đội ngũ cán bộ Đội ngũ công chức 270 180 55 328 Nam Nữ 44 Biểu đồ 2.2: Trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức huyện Phoukout (Nguồn: Phòng nội vụ huyện Phoukout, 2018) Về trình độ lý luận chính trị: lý luận sơ cấp: 637/833 ngƣời chiếm 76%; lý luận trung cấp: 192/833 ngƣời chiếm 23%; lý luận cao cấp: 2/833 ngƣời chiếm 0,2%, còn lại là chƣa trải qua lớp bồi dƣỡng lý luận chính trị. Biểu đồ 2.3: Trình độ lý luận chính trị của cán bộ, công chức huyện Phoukout (Nguồn: Phòng nội vụ huyện Phoukout, 2018) 4% 24% 49% 21% 2% THPT Trung cấp Cao đẳng Đại học Thạc sĩ Chƣa qua lớp bồi dƣỡng chính trị Lý luận sơ cấp Lý luận trung cấp Lý luận cao cấp 45 Nhìn chung cơ cấu tổ chức của chính quyền huyện Phoukout đƣợc thực hiện theo đúng quy định của nƣớc CHDCND Lào. Đội ngũ cán bộ, công chức so với những năm trƣớc đây thì trình độ chuyên môn đã đƣợc cải thiện; trình độ lý luận chính trị đã đƣợc các cán bộ, công chức của huyện tích cực hoàn thiện và nâng cao; đặc biệt tỷ lệ nam/nữ công tác trong chính quyền huyện tƣơng đối đồng đều, thậm chí tỷ lệ nữ công chức gấp 1,8 lần tỷ lệ công chức nam tại huyện Phoukout. Nhƣ vậy, trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nƣớc, chính quyền huyện Phoukout đã có những chuyển biến kịp thời, bƣớc đầu đáp ứng đƣợc yêu cầu của quá trình đổi mới; trong thực thi nhiệm vụ đội ngũ công chức, cán bộ đã năng động hơn, sáng tạo hơn; tƣ tƣởng bao cấp, tác phong thụ động từng bƣớc đƣợc khắc phục, từ đó tạo ra sức làm việc mới, đóng vai trò tích cực trong cái cách hành chính của tỉnh Xiêng Khoảng nói chung. 2.2.2. Thực trạng hoạt động của chính quyền huyện Phoukout 2.2.2.1. Nguyên tắc làm việc của chính quyền huyện Phoukout Chính quyền huyện Phoukout hoạt động dựa trên những nguyên tắc sau: - Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với đề cao vai trò trách nhiệm của chủ tịch huyện. - Chính quyền huyện hoạt động theo chế độ tập thể kết hợp với trách nhiệm, thẩm quyền của chủ tịch huyện là ngƣời đứng đầu chính quyền huyện. - Giải quyết công việc đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền tỉnh, trƣởng tỉnh, bảo đảm sự lãnh đạo của Huyện ủy trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao. - Bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chƣơng trình, kế hoạch và quy chế làm việc; phát huy năng lực và sở trƣờng của cán bộ, công chức; đề cao 46 sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc pháp luật quy định. 2.2.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của chính quyền huyện  Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền huyện Phoukout Điều 86, Luật hành chính địa phƣơng năm 2015 quy định: cơ quan hành chính cấp huyện có chức năng quản lý hành chính về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trƣờng và các nguồn lực khác; bảo vệ an ninh, quốc phòng ở cấp huyện và thực hiện công tác đối ngoại theo ủy quyền của cấp tỉnh. Nhƣng để đáp ứng với chƣơng trình 3 xây, cơ quan hành chính cấp huyện đã có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ nhƣ: Có nhiệm vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù hợp với chiến lƣợc phát triển chung của tỉnh, phù hợp với đặc điểm, thế mạnh và tiềm lực của địa phƣơng. Thực hiện nhiệm vụ là một đơn vị thực hiện kế hoạch và ngân sách cấp hai của tỉnh, khai thác tốt nguồn thu và thực việc thu chi đầy đủ; quản lý chi tiêu công theo sự phân cấp quản lý của các ngành lĩnh vực trên cơ sở ủy quyền của cấp tỉnh và thực hiện nghiêm quy chế tài chính. Bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn trong địa bàn địa phƣơng; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nƣớc trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ và sử dụng các nguồn lực tự nhiên ở cấp huyện trong từng giai đoạn. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống bộ máy tổ chức, các cơ quan tham mƣu giúp cơ quan hành chính cấp huyện, bao gồm: phòng chuyên môn cấp huyện, các cơ quan-ngành dọc của trung ƣơng đặt tại địa phƣơng (thuế, kho bạc, quân đội, công an, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân và phòng thống kê). Quản lý, sử dụng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp huyện theo quy chế quản lý công chức và luật định; quyết định bổ nhiệm, 47 miễn nhiệm, thuyên chuyển chức danh trƣởng phòng chuyên môn cấp huyện và các cơ quan tƣơng đƣơng trên cơ sở tiêu chí, điều kiện do các bộ, ngành trung ƣơng đề ra. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng bản trở thành đơn vị phát triển coi công tác nay là công việc ƣu tiên của cấp huyện. Xây dựng trung tâm sản xuất hàng hóa công nghiệp, thủ công, nông nghiệp và dịch vụ theo sự chỉ đạo và quyết định của cấp tỉnh, nhất là trung tâm cung cấp nòi giống động thực vật; trung tâm dịch vụ về thú y; trung tâm dịch vụ tín dụng và đơn vị thu mua các sản phẩm sản xuất ra. Xây dựng chƣơng trình phát triển cơ sở kinh tế, xã hội ở cấp cơ sở nhất là hệ thống đƣờng, thủy lợi, tạo việc làm ổn định nhằm xóa đói giảm nghèo và hạn chế phá rừng làm nƣơng. Quy định mô hình bản trọng điểm về phát triển và tập trung vốn, cán bộ, vật chất và phƣơng tiện cần thiết tổ chức hiện hiện trong thực tiễn quản lý dự án của nhà nƣớc đang tiến hành tại địa phƣơng theo sự phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý của cấp tỉnh, quản lý trực tiếp dự án phát triển ở cấp huyện, đồng thời quản lý và sử dụng có hiệu quả kết quả của dự án trên. Xem xét việc phê duyệt và quản lý vốn đầu tƣ của tƣ nhân trong và ngoài nƣớc theo sự phân cấp quản lý đã đƣợc quy định trong pháp luật. Chỉ đạo, hƣớng dẫn bản thành lập quỹ của nhân dân, kiểm tra giám sát hoạt động của nguồn quỹ trên, tích cực phát huy lợi ích của nó. Rà soát và cải cách thể chế, cơ chế QLNN do cấp huyện ban hành cho gọn, dễ hiểu và dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình làm ăn, sản xuất hàng hóa của nhân dân, hoạt động kinh doanh sản xuất, thƣơng mại và dịch vụ của các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc theo sự phân cấp quản lý. Quan hệ, hợp tác với cấp huyện của các nƣớc hai bên đƣờng biên giới theo ủy quyền của cơ quan hành chính cấp tỉnh. Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn do cấp tỉnh giao phó. 48 Hiện nay ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, chính quyền huyện Phoukout đƣợc cấp trên phân cấp để thực hiện các lĩnh vực cụ thể nhƣ sau: Về lĩnh vực quản lý đầu tư, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ bản: chính quyền tỉnh phân cấp cho huyện xây dựng, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội trình chính quyền tỉnh phê duyệt và chịu trách nhiệm QLNN về thực hiện quy hoạch trên địa bàn. Trong giai đoạn 2012-2017, chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng ủy quyền cho chính quyền huyện Phoukout quản lý đầu tƣ các dự án về hỗ trợ sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng cho huyện và các bản làm chủ đầu tƣ, kết quả 5 công trình (bao gồm: xây dựng đập chứa nƣớc, xây dựng hệ thống kênh, mƣơng thoát nƣớc, xây dựng trƣờng mầm non và cầu bắc qua khe suối) đƣợc đầu tƣ xây dựng tại các bản Phuvieng, Phiengluong, Nasaithong, Nongtang, Namchat, Chomsi , Longkhan, Phiengdi, Hanguom, Huottan, Pen, đã hoàn thành và đƣa vào sử dụng. Ngoài ra, chinh quyền tỉnh phân cấp, ủy quyền cho chính quyền huyện quyết định đầu tƣ các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện, trong 5 năm đã có 5 cửa hàng xăng dầu đƣợc quyết định đầu tƣ xây dựng, phục vụ nhu cầu thiết yếu về nhiên liệu cho các phƣơng tiện giao thông đi lại đối với nhân dân trên địa bàn huyện, trong đó có 2 cửa hàng xăng dầu đƣợc đầu tƣ xây dựng ở khu vực các bản vùng cao, kịp thời đáp ứng nhu cầu của bà con ở khu vực này, khắc phục tình trạng ngƣời dân phải đổ xăng ở những điểm buôn bán nhỏ lẻ nhƣ trƣớc đây. Về quy hoạch, chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng phân cấp cho chính quyền huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các trƣờng học trên địa bàn: Đã phê duyệt xong quy hoạch chi tiết xây dựng 06 trƣờng mầm non tại 6 bản trong huyện và đang triển khai thực hiện xây dựng, trong đó 3 trƣờng đã xây dựng xong và đƣa vào sử dụng. Về lĩnh vực ngân sách, chính quyền tỉnh có quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết ngân sách, định mức chi thƣờng xuyên. Thực 49 hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hành chính nhà nƣớc và tài chính trong các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp có thu. Huyện đƣợc chủ động khai thác các nguồn thu trong chỉ tiêu đƣợc giao. Về đăng ký kinh doanh, cấp các loại giấy phép, chính quyền tỉnh phân cấp cho chính quyền huyện thực hiện thẩm định và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có tổng công suất máy chính dƣới 20CV; Phân cấp cho chính quyền huyện đăng ký để đƣa vào quản lý loại tàu cá lắp máy có tổng cổng suất máy chính đến dƣới 20CV hoặc không lắp máy có chiều dài đƣờng nƣớc thiết kế nhỏ hơn 15 m; Đăng ký bè cá và cấu trúc nổi khác phục vụ hoạt động thủy sản trên hồ có tổng dung tích đến dƣới 50m3. Việc phân cấp quản lý trong lĩnh vực thủy sản đã tạo động lực cho ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản ở huyện phát triển nhanh hơn vì thủ tục để ngƣời dân đăng ký và xin cấp phép đƣợc thực hiện ngay tại huyện, đơn giản và thuận tiện hơn là ra cấp tỉnh. Về lĩnh vực tài nguyên đất và môi trường, chính quyền huyện tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sau khi có quyết định giao đất của tỉnh; Quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, sở hữu đất cho hộ gia đình; Quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản và vật liệu xây dựng; Phê duyệt phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với các dự án giải phóng mặt bằng. Về lĩnh vực văn hóa thông tin - thể thao, chính quyền huyện đƣợc phân cấp cấp phép hành nghề các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa đơn giản nhƣ kinh doanh quán Internet, Karaoke; Quản lý lễ hội theo quy chế, bảo tồn và phát huy giá trị của các khu căn cứ cách mạng, an toàn khu, các di tích lịch sử văn hóa đƣợc xếp hạng; Quản lý các nhà văn hóa, nhà thi đấu thể thao. Về lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, Sở Công thƣơng ủy quyền cho Phòng công thƣơng của huyện thẩm định và cấp phép cho cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thƣơng, thẩm định và cấp phép. 50 Về lĩnh vực giáo dục, lao động và thực hiện chính sách xã hội, chính quyền huyện tự xây dựng kế hoạch hoạt động và số lƣợng hàng năm trình chính quyền tỉnh phê duyệt đối với giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đối với chính sách xã hội, huyện đƣợc phân cấp xây dựng các chƣơng trình, kế hoạch, lập dự toán chi trả hàng năm, báo cáo và quyết toán chi trả trợ cấp ƣu đãi tháng, quý, năm; thực hiện chi trả ƣu đãi cho ngƣời có công. Về lĩnh vực tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, chính quyền tỉnh phân cấp quản lý cho chính quyền huyện, chủ tịch huyện trách nhiệm và quyền hạn cụ thể tại “Quyết định số 858 ngày 06/5/2016 của chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nƣớc thuộc tỉnh Xiêng Khoảng”; trong đó một số nhiệm vụ nổi bật nhƣ: Quyết định phân bổ giao số lƣợng ngƣời làm việc cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; Quản lý, thực hiện chế độ, chính sách, công tác quy hoạch, quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức, thuộc thẩm quyền quản lý của huyện; Tổ chức tuyển dụng cán bộ, công chức cấp bản; điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm, cách chức trƣởng bản, phó trƣởng bản; điều động, luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc huyện... Bên cạnh đó, chính quyền huyện cũng thực hiện phân cấp, ủy quyền cho chính quyền các bản một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể nhƣ trong lĩnh vực thu chi ngân sách, quản lý các dự án đầu tƣ xây dựng trực tiếp trên địa bàn một số bản, trong đó có phân cấp quản lý các dự án đầu tƣ xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách bản và vốn nhà nƣớc giao cho huyện; kết quả 43/43 bản thuộc huyện triển khai thực hiện; huy động đƣợc nhiều nguồn lực cho đầu tƣ cơ sở hạ tầng các dự án công trình có sự tham gia đóng góp của nhân dân; việc tiếp cận, quản lý nguồn vốn đầu tƣ của cấp bản đã có nhiều tiến bộ. Phân cấp cho các bản tự chịu trách nhiệm trong việc chi trả chế độ chính sách cho đội ngũ ngƣời hoạt động không chuyên trách ở bản theo định mức khoán sẵn của cấp trên. 51  Nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của các thành viên Điều 70, 71 của Luật hành chính địa phƣơng năm 2015 quy định về việc bổ nhiệm, thuyên chuyển hoặc cách chức chủ tịch huyện, Phó chủ tịch huyện. Theo đó, chủ tịch huyện đƣợc bổ nhiệm, thuyên chuyển hoặc cách chức theo quyết định của chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện sau khi đƣợc HĐND cấp tỉnh thông qua. Phó chủ tịch huyện đƣợc bổ nhiệm, thuyên chuyển, cách chức theo quyết định của Tỉnh trƣởng, chủ tịch huyện có nhiệm kỳ làm việc là 5 năm và có thể bổ nhiệm làm chủ tịch huyện không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong trƣờng hợp chủ tịch huyện hết nhiệm kỳ mà chƣa bổ nhiệm đƣợc ngƣời mới, chủ tịch huyện cũ vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến bổ nhiệm chủ tịch huyện mới. Việc bổ nhiệm chủ tịch huyện mới phải đƣợc thực hiện trong thời hạn 90 ngày sau khi chủ tịch huyện cũ hết nhiệm kỳ. Chủ tịch huyện là ngƣời đứng đầu chính quyền huyện, là ngƣời đại diện và chịu trách nhiệm trƣớc chính quyền cấp tỉnh; chỉ đạo, hƣớng dẫn chính quyền thực hiện vai trò chức năng, quyền hạn đã quy định. Điều 74 - Luật hành chính địa phƣơng năm 2015 quy định cụ thể về quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch huyện, bao gồm: (1) Triệu tập và chủ trì cuộc họp của chính quyền huyện; (2) Hƣớng dẫn, điều hành công việc của chính quyền huyện, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, nghị quyết của chính quyền huyện và hoạt động của văn phòng huyện, phòng, cơ quan ngang phòng; (3) Thông qua kết quả bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm trƣởng thôn, phó trƣởng thôn và thông qua quy định của làng; (4) Đề xuất và đề nghị Tỉnh trƣởng, Chủ tịch thủ đô về cơ cấu tổ chức và địa giới hành chính của huyện, việc thành lập, sáp nhập, chia tách, xác định địa giới hành chính của làng và đổi tên làng; (5) Đề nghị bổ nhiệm, thuyên chuyển hoặc cách chức Phó chủ tịch huyện; (6) Bổ nhiệm, thuyên chuyển hoặc cách chức Chánh văn phòng, Trƣởng phòng, Trƣởng cơ quan ngang phòng và cán bộ, công chức; (7) Ra quyết định, lệnh, hƣớng dẫn, đình chỉ hoặc bãi bỏ những văn bản 52 của phòng, c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_to_chuc_va_hoat_dong_cua_chinh_quyen_huyen_phoukout.pdf
Tài liệu liên quan