Luận văn Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

Danh mục các bảng, biếu đồ, hinh và sơ đồ

Lời mờ đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về quàn trị rủi ro tác nghiệp và kiểm toán nội bộ 4

1.1.Giới thiệu quản tri rủi ro tác nghiệp trong hoụt động ngàn hảng 4

1.1.1.Khái niệm quàn trị và rủi ro 4

1.1.2.Phàn loại rũi ro 6

1.1.2.1.Rủi ro tin dụng 6

1.1.2.2.Rũi ro thanh khoán 6

1.1.2.3.Rúi ro thị trưởng 6

1.1.2.4.Rủi ro tác nghiệp "7

1.1.3. Nguyên nhãn rủi ro 7

1.1.3.1.Nguyên nhãn khách quan 7

1.1.3.2.Nguyen nhàn từ phía khách hàng 7

1.1.3.3.Nguyên nhản từ bàn thản ngân hàng 8

1.1.4.Khái niệm quân trị rủi ro túc nghiệp 8

1.1.5.Tầm quan trọng của quân trị rủi ro lác nghiệp 9

1.1.6.Các chuằn mực quàn trị rủi ro đang ãp dụng (Hiệp ưởc Basel II) -9

1.1.7.Quy trinh và khung quản tri rủi ro tác nghiệp 11

1.1.7.1.Quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp — 11

1.1.7.2.Khung quán trị rúi ro tác nghiệp 13

1.2.Vai trù của kiềm toán nội bộ đổi với quản tri rủi ro lác nghiệp 15

1.3.Kỳ thuật tài trự rủi ro tác nghiệp 16

1.3.1.Tải trợ rủi ro tác nghiệp bàng lưu giừ tổn thất — 16

1.3.2.Tài trợ rủi ro tác nghiệp băng chuyến giao bảo hiểm 17

1.4.Kinh nghiệm quản tri rũi ro tãc nghiệp cùa ngân hảng trong và ngoài nước 17

 

pdf104 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_xay_dung_he_thong_quan_tri_rui_ro_tac_nghiep_tai_ca.pdf
Tài liệu liên quan