Bài soạn Sinh học 7 tiết 5: Trùng biến hình và trùng giày

* Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần I SGK tr.20

1- Cho biết nơi sống, kích thước của trùng biến hình ?

Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần 1.SGK tr.20 , quan sát tranhvẽ hình 5.1 ghi nhớ kiến thức

2- Mô tả cấu tạo của trùng biến hình trên tranh vẽ ?

3-Trùng biến hình di chuyển như thế nào ?

* Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin phần 2.SGK tr.20 .Thực hiện lệnh :

Hãy quan sát hình 5.2 ghi số thứ tự vào các ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.

4-Trình bày quá trình bắt mồi của trùng biến hình ?

*Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần 2.SGK tr.21

5- Trùng biến hình tiêu hoá, hô hấp và bài tiết như thế nào ?

Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần 3SGK tr.21

6- Cho biết hình thức sinh sản ở trùng biến hình ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Sinh học 7 tiết 5: Trùng biến hình và trùng giày, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 3 Tiết : 5 Baøi 5 TRUØNG BIEÁN HÌNH VAØ TRUØNG GIAØY NS : 5 . 9 . 2017 Ngày dạy : 7/9/ 2017 (7a2) – 9 / 9 / 2017 (7a1) I.MUÏC TIEÂU BÀI HỌC : 1. Kieán thöùc : * Mô tả được dinh dưỡng, sinh sản và hoạt động của trùng giày và trùng biến hình . 2. Kó naêng : + Quan saùt so saùnh, phaân tích toång hôïp, hoaït ñoäng nhoùm . 3. Thaùi ñoä : - YÙ thöùc veä sinh moâi tröôøng phoøng beänh . II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : 1. Giaùo vieân : +Tranh veõ truøng bieán hình vaø truøng giaøy . +Moät soá tö lieäu veà ñoäng vaät nguyeân sinh. 2. Hoïc sinh : - Đọc chuẩn bị bài 5 trang 20 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : - Có thể gặp trùng roi ở đâu ? - Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào ? 3. Hoạt động dạy học : Hoạt động 1: TRUØNG BIEÁN HÌNH Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoïat ñoäng cuûa hoïc sinh * Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần I SGK tr.20 1- Cho biết nơi sống, kích thước của trùng biến hình ? Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần 1.SGK tr.20 , quan sát tranhvẽ hình 5.1 ghi nhớ kiến thức 2- Mô tả cấu tạo của trùng biến hình trên tranh vẽ ? 3-Trùng biến hình di chuyển như thế nào ? * Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin phần 2.SGK tr.20 .Thực hiện lệnh : Hãy quan sát hình 5.2 ghi số thứ tự vào các ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình. 4-Trình bày quá trình bắt mồi của trùng biến hình ? *Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần 2.SGK tr.21 5- Trùng biến hình tiêu hoá, hô hấp và bài tiết như thế nào ? Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần 3SGK tr.21 6- Cho biết hình thức sinh sản ở trùng biến hình ? Cá nhân tự đọc 1- Sống ở mặt bùn trong các ao tù, hồ nước lặng Kích thước chúng thay đổi từ 0,01mm đến 0,05mm 2- Cơ thể gồm một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân, không bào co bóp, không bào tiêu hoá ) 3- Nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả 4-Thứ tự 2,1,3,4 5a- Tiêu hoá nội bào 5b- Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể. 5c- Nước thừa được tập trung về không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài ,thải ra bất kì vị trí nào trên cơ thể 6- Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể Tiểu kết 1 : 1- Cấu tạo và di chuyển : - Cấu tạo: Cơ thể đơn bào gồm một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân, không bào tiêu hoá, không bào co bóp - Di chuyển : -Nhờ chângiả 2- Dinh dưỡng : - Nhờ không bào tiêu hoá - Tiêu hoá nội bào 3- Bài tiết : Nước thừa à không bào co bóp à thải ra ngoài ở bất kì nơi nào trên cơ thể 4- Sinh sản : Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể Hoạt động 2 : TRÙNG GIÀY Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh * Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần 2 SGK tr.21, kết hợp quan sát với hình 5.3SGK tr.21, trả lời câu hỏi : 1- Mô tả cách dinh dưỡng của trùng giày ? *Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm thảo luận trả lời câu hỏi : 2 - Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình (về số lượng và hình dạng ) 3- Không bào co bóp của trùng giày và trung biến hình khác nhau như thế nào ( cấu tạo,số lượng và vị trí ) ? 4 - Tiêu hoá ở trùng giày khác với ở trùng biến hình như thế nào (về cách lấy thức ăn ,quá trình tiêu hoá và thải bã) * Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần 3SGK tr.22: 5- Cho biết cách sinh sản của trùng giày? 6 - Sinh saûn höõu tính ôû truøng giaøy xaûy ra khi naøo? Hoạt dộng độc lập và nhóm nhỏ hgoan2 thành đáp án và trả lời - thống nhất - gi nhớ. 1 -Thức ăn à miệng à không bào tiêu hoá, di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định .En zim tiêu hoá biến biến thức ăn thành chất lỏng ngấm vào chất nguyên sinh - Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát 2- Nhân của trùng giày có số lượng hai nhân (1 nhân lớn,1nhân nhỏ ) 1nhân hình tròn,1nhân hình hạt đậu. 3- Trùng giày có hai không bào co bóp ở hai vị trí cố định, có rãnh dẫn nước và túi chứa 4- HS mô tả theo SGK 5-Vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang cơ thể - Hữu tính bằng cách tiếp hợp 6- Khi truøng giaøy giaø xaûy ra sinh saûn höõu tính nhaèm taêng cöôøng söùc soáng cho cô theå (2 cô theå tieáp hôïp thaønh 1 cô theå) -> hieän töôïng “caûi laõo hoaøn ñoàng” Tiểu kết 2 : * Trùng giày 1- Dinh dưỡng : -Thức ăn à miệng à không bào tiêu hoá, di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hoá biến biến thức ăn thành chất lỏng ngấm vào chất nguyên sinh - Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát 2- Sinh sản : - Vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang cơ thể - Hữu tính bằng cách tiếp hợp 4. Củng cố : - HS đọc ghi nhớ SGK/22 5. Dặn dò : - Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2 SGK/22, câu hỏi 3 SGK/22 không trả lời giảm tải . - Đọc mục “ em có biết ” - Chuẩn bị bài 6 : “ Trùng kiết lị và trùng sốt rét ”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 5 Trung bien hinh va trung giay.doc
Tài liệu liên quan