Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2017 - 2018 môn tiếng Anh lớp 4

Question 1 : Chose the correct answer ( Chọn đáp án đúng )

 1. a

 2. b

 3. c

 4. d

 5. a

Question 2 : Reorder the word to make the correct sentence :

 ( Sắp sếp lại các từ thành câu đúng )

 1. Let’s go to the book shop ?

 2. How much is the T – shirt ?

 3. What is your phone number ?

 4. What animal do you want to see ?

 5. What are you going to do this summer ?

 

docx2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2017 - 2018 môn tiếng Anh lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐÌNH Họ và tên: ................................................. Lớp : .................. Điểm đạt được : ... ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Năm học 2017 - 2018 Môn Tiếng Anh – Lớp 4 Thời gian : 40 phút Question 1 : Chose the correct answer ( Chọn đáp án đúng ) 1. What time is it ? – It’s .. a. 6 o’clock b. food c. drink d. job 2. My father is a . a. skating b. farmer c. field d. hospital 3. What’s your favourite food ? – . a. teacher b. English c. chicken d. tall 4. My mother is tall and .. a. fish b. milk c. Vietnamese d. thin 5. November 20th is . a. Teacher’s Day b. Children’s Day c. Christmas d. Tet Question 2 : Reorder the word to make the correct sentence : ( Sắp sếp lại các từ thành câu đúng ) 1. go / Let’s / book shop / the / to . 2. is / T- shirt / How / the / much ? 3. number / What / phone / your / is ? 4. see / do / What / want / animals / you / to ? .. 5. this / What / summer / you / do / going / are / to ? .. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII Môn : Tiếng Anh - Lớp 4 Question 1 : Chose the correct answer ( Chọn đáp án đúng ) 1. a 2. b 3. c 4. d 5. a Question 2 : Reorder the word to make the correct sentence : ( Sắp sếp lại các từ thành câu đúng ) 1. Let’s go to the book shop ? 2. How much is the T – shirt ? 3. What is your phone number ? 4. What animal do you want to see ? 5. What are you going to do this summer ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxĐề kt hk2 tieng anh 4 - HSKT.docx