Đề tài Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong công ty Mekong

Mục lục Trang

Trang phụ bìa.

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn.ii

Mục lục .iii

Danh mục các bảng .iv

Lời mở đầu.v

Chương 1 – Cơ sở lý luận về chi phí và kiểm soát chi phí .1

1.1. Chi phí và phân loại chi phí .1

1.1.1. Phân loại chi phí theo chức năng .1

1.1.1.1. Chi phí sản xuất.1

1.1.1.2. Chi phí ngoài sản xuất.2

1.1.1.3. Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ.3

1.1.2. Phân loại chi phí theo ứng xử .3

1.1.2.1. Định phí.4

1.1.2.2. Biến phí .4

1.1.2.3. Chi phí hỗn hợp.5

1.1.3. Các cách phân loại chi phí khácnhằm mục đích ra quyết định.8

1.1.3.1. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp .8

1.1.3.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được .8

1.1.3.3. Chi phí chênh lệch và chi phí chìm .8

1.1.3.4. Chi phí xác định và chi phí cơ hội.9

1.2. Trung tâm trách nhiệm và phân loại trung tâm trách nhiệm .10

1.2.1. Trung tâm trách nhiệm .10

1.2.2. Phân loại trung tâm trách nhiệm .11

1.2.2.1. Trung tâmchi phí 11

1.2.2.2. Trung tâm doanh thu 13

1.2.2.3. Trung tâm lợi nhuậ .13

1.2.2.4. Trung tâmđầu tư .15

Chương 2 – Thực trạng kiểm soát chi phí tại Công ty Mekong .17

2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty .17

2.1.1. Qui mô sản xuất kinh doanh .17

2.1.2. Sơ đồ tổ chức Công ty 18

2.1.3. Công tác tổ chức Phòng Kế toán 21

2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức Phòng Kế toán .21

2.1.3.2. Hình thức kế toán .23

2.2. Giới thiệu về phân loại chi phí tại Công ty 23

2.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng 23

2.2.1.1. Chi phí sản xuấ .23

2.2.1.2. Chi phí ngoài sản xuất 24

2.2.2. Phân loại chi phí theo ứng xử .26

2.2.2.1. Định phí .26

2.2.2.2. Biến phí .27

2.2.2.3. Chi phí hỗn hợp 27

2.2.3. Các cách phân loại chi phí khácnhằm mục đích ra quyết định 28

2.2.3.1. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp .28

2.2.3.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được.28

2.2.3.3. Chi phí chênh lệch và chi phí chìm .29

2.2.3.4. Chi phí xác định và chi phí cơ hội .30

2.3. Nhận xét về cách phân loại chi phí tại Công ty 30

2.3.1. Ưu điểm .30

2.3.2. Hạn chế .31

2.4. Giới thiệu về các trung tâm trách nhiệm tại Công ty .31

2.4.1. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 31

2.4.2. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh .31

2.4.3. Phòng Kế toán 32

2.4.4. Phòng Hành chính – Nhân sự .33

2.4.5. Phòng Kỹ thuật .33

2.4.6. Phòng Sản xuất .34

2.5. Nhận xét về việc hình thành các trung tâm trách nhiệm tại Công ty .34

2.5.1. Ưu điểm 34

2.5.2. Hạn chế .35

2.6. Thực trạng kiểm soát chi phí tại Công ty .35

2.6.1. Xây dựng các định mức chi phí, kế hoạch chi phí từng bộ phận .35

2.6.1.1. Rà soát, cập nhật, bổ sungcác bộ phận phát sinh chi phí phù hợp với

hoạt

động hiện tại của Công ty .35

2.6.1.2. Rà soát, cập nhập, bổ sung các khoản mục chi phí phù hợp với hoạt

động

hiện tại của Công ty 36

2.6.1.3. Thống nhất nhận dạng địnhphí và biến phí trong chi phí phát sinh tại

Công ty 36

2.6.1.4. Thống nhất việc phân chia chi phí và phân bổ chi phí cho từng bộ

phận 36

2.6.1.5. Thống kê các chi phí phát sinh theotừng bộ phận và theo từng khoản

mục phí .37

2.6.1.6. Xây dựng định mức chi phí và kế hoạch chi phí từng bộ phận 37

2.6.2. Giao các định mức chi phí và kế hoạch chi phí được duyệt về các bộ

phận kiểm soát 37

2.6.3. Phát động phong trào cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tiết kiệm

chi phí .38

2.6.4. Công cụ kiểm soát chi phí 38

2.6.4.1. Tài khoản theo dõi

.2

.6.4.2. Biểu mẫu báo cáo38

2.6.5. Tổng kết việc kiểm soát chi phí trong toàn công ty .40

2.7. Nhận xét về công tác kiểm soát chi phí tại Công ty .40

2.7.1. Ưu điể .40

2.7.2. Hạn chế .41

Chương 3 – Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp

dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty 43

3.1. Sự cần thiết xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp

dụng

hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty 43

3.2. Điều kiện áp dụng 44

3.3. Nguyên tắc chung .47

3.4. Xây dựng hàm dự toán chi phí và chế độ khoán chi phí từng bộ phận

trong Công ty 49

3.4.1. Phân loại các chi phí phát sinh trong Công ty .49

3.4.1.1. Chi phí biến đổi, chi phí cố định 49

3.4.1.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được .49

3.4.2. Phân loại các trung tâm trách nhiệm trong Công ty .49

3.4.3. Mã hóa chi phí, trung tâm trách nhiệm .50

3.4.3.1. Mã hóa chi phí 50

3.4.3.2. Mã hóa trung tâm trách nhiệm 51

3.4.4. Phân chia các chi phí chung cho các trung tâm trách nhiệm .51

3.4.5. Ước tính chi phí các trung tâm trách nhiệm .52

3.4.6. Xây dựng hàm khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty .53

3.4.7. Chế độ khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty 54

3.4.7.1. Ký kết “Hợp đồng khoán ph” 54

3.4.7.2. Sơ kết tháng .55

3.4.7.3. Thanh lý hợp đồng khoán phí.55

3.4.7.4. Xử lý đối với các trung tâm trách nhiệm yếu kém 55

3.4.8. Công cụ thực hiện .55

3.4.8.1. Tài khoản theo dõi .55

3.4.8.2. Chứng từ, Biên bản 55

3.4.8.3. Sổ sách 56

3.4.8.4. Báo cáo .57

3.5. Triển khai khoán chi phí thí điểm tại một số bộ phận trong Công ty 59

3.5.1. Khoán chi phí cho bộ phận Kinh doanh của Phòng Kế hoạch – Kinh

doanh .59

3.5.2. Khoán chi phí cho Phân xưởng 1 thuộc Phòng Sản xuất 63

3.5.3. Nhận xét về việc triển khai khoán chi phí tại hai bộ phận trọng tâm 66

3.5.3.1. Ưu điểm .66

3.5.3.2. Hạn chế .66

Kết luận

Tài liệu tham khả

Phụ lục

pdf73 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1665 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong công ty Mekong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty Mekong.pdf
Tài liệu liên quan