Giáo án các môn lớp 1 - Tuần 25Trường TH Phạm Hồng Thái

 

I.Mục tiêu: GiúpHS:

 - Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần ai, ay.

 - Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần ai, ay.

* HSKT đọc được các từ cô giáo, dạy em, điều hay, thân thiết, bạn bè

II.Chuẩn bị:

 - Bảng phụ

II.Các hoạt động dạy học:

 

doc26 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn lớp 1 - Tuần 25Trường TH Phạm Hồng Thái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2014 Tiãúng viãût : (Tàng cæåìng) Luyãûn âoüc: TRƯỜNG EM I.Muûc tiãu: Giuïp HS cuíng cäú: - Âoüc mäüt caïch thaình thaûo baìi: Trường em - Âoüc diãùn caím âæåüc mäüt säú âoaûn thãø hiãûn tçnh caím cuía em đối với ngôi trường. - Thaình thaûo trong caïc tçnh huäúng cuía troì chåi II. Chuáøn bë: - HS : Saïch giaïo khoa - GV: Chuáøn bë troì chåi III.Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc Hoaût âäüng cuía tháöy Hoaût âäüng cuía troì 1. Cho HS âoüc: - Cho HS måí saïch giaïo khoa Âoüc näúi tiãúp 2. Thi doüc diãùn caím: - Mäùi täø cæí âaûi diãûn âoüc - GV nháûn xeït âaïnh giaï, tuyãn dæång 3. Troì chåi: Tçm tæì måïi Vê duû: - Váön ang: Xãúp haìng, caïi thang, dang tay.... - Váön ac: Thaïc næåïc, con vaûc, caïc baûn..... - Váön an: Âaìn ngan, than thåí, lan can.... - Váön at: Ræåüu chaït. maït meí, thaït næåïc... * GV ghi baíng tæì HS tçm âæåüc 4. Nháûn xeït tiãút hoüc - Mäùi em 1 cáu (Táút caí âãöu âæåüc âoüc - Caí låïp âäöng thanh 1 láön - Âaûi diãûn mäùi täø 1 em lãn baíng âoüc - Caí låïp nháûn xeït - HS tçm caï nhán - Caí låïp âäöng thanh Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2014 Tiãúng viãût : (Tàng cæåìng) Luyãûn âoüc: TẶNG CHÁU I.Muûc tiãu: Giuïp HS cuíng cäú: - Hoüc thuäüc loìng baìi Tặng cháu - Thæûc haình troì chåi âãø måí räüng väún tæì II. Chuáøn bë: - HS : Saïch giaïo khoa - GV: Chuáøn bë troì chåi III.Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc: Hoaût âäüng cuía tháöy Hoaût âäüng cuía troì 1. Thi hoüc thuäüc loìng: - GV täøng kãút täø naìo coï tè lãû HS thuäüc baìi nhiãöu hån thç âæåüc caí låïp väù tay Âoüc näúi tiãúp 2. Thi âoüc diãùn caím: - Mäùi täø cæí âaûi diãûn âoüc - Caïc täø træåíng vaì GV laìm giaïm khaío - GV nháûn xeït âaïnh giaï, tuyãn dæång 3. Troì chåi: Tçm tæì måïi Vê duû: - Váön anh: cáy caính, laính loït, maìu xanh.... - Váön ach: loì gaûch, saûch seî, saïch våí..... - GV nháûn xeït vaì täøng kãút caïc täø, täø naìo tçm âæåüc nhiãöu tæì hån laì thàõng âæåüc caí låïp väù tay hoan hä + Thi noïi cáu coï tiãúng væìa tçm 4. Nháûn xeït tiãút hoüc : - Caïc täø thi hoüc thuäüc loìng - Mäùi täø cæí âaûi diãûn lãn træåïc låïp âoüc - Caïc täø thi tçm vaì ghi vaìo baíng - Thi noïi cáu (Caï nhán) Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2014 Tiếng việt: (Tăng cường) LUYỆN ĐỌC: Trường em I.Mục tiêu: GiúpHS: - Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần ai, ay. - Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần ai, ay. * HSKT đọc được các từ cô giáo, dạy em, điều hay, thân thiết, bạn bè II.Chuẩn bị: - Bảng phụ II.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện tập: a/Luyện đọc Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học Yêu cầu HS đọc ở SGK *Trò chơi: Thi đọc hay, diễn cảm Mỗi tổ cử 1 bạn thi đọc Nhận xét - tuyên dương b/Tìm tiếng, từ, câu có vần ai, ay, Trò chơi: *Thi tìm tiếng, từ, có vần ai, ay. GV yêu cầu HS lấy bảng con tự tìm tiếng, từ rồi ghi vào. Sau đó các tổ thi với nhau- tổ nào tìm được nhiều tiếng, từ hay chọn mang lên - tổ đó thắng. Nhận xét- tuyên dương *Sau đó GV chỉ lộn xộn *Thi tìm câu có vần ai, ay. 2 đội chơi tiếp sức- mỗi đội 3 em lên bảng viết câu có vần ai, ay. Đội nào viết được nhiều, đẹp, hay- đội đó thắng cuộc. Nhận xét, bổ sung, tuyên dương. Hs chọn câu hay ghi vào vở 3.Củng cố -Dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem trước bài Tặng cháu. Hát 3 HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối- lớp đồng thanh HS K, G đọc diễn cảm Các tổ thi với nhau Nhận xét 4 Tổ tham gia Tổ 1& 2: vần ai Tổ 3& 4: vần ay HS đọc đồng thanh. HS tham gia chơi Nhận xét HS đọc cá nhân, đồng thanh Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2015 Tiếng việt:(Tăng cường) Luyện đọc: Tặng cháu I.Mục tiêu: GiúpHS: - Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần ao, au, ang ,ac. - Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần ao, au ,ang , ac . * HSKT: đọc được các từ ngữ tặng cháu, nước non, gọi là, học tập II.Chuẩn bị: - Bảng phụ II.Các hoạt động dạy học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện tập: a/Luyện đọc Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học HS đọc ở SGK bài Tặng cháu *Trò chơi: Thi đọc hay, diễn cảm Mỗi tổ cử 1 bạn thi đọc thuộc bài thơ. Nếu bạn nào không thuộc loại khỏi cuộc chơi Nhận xét - tuyên dương b/Tìm tiếng, từ, câu có vần ao, au,ang ,ac. Trò chơi: *Thi tìm tiếng, từ, có vần ao, au ,ang ,ac. GV yêu cầu HS lấy bảng con tự tìm tiếng, từ rồi ghi vào. Sau đó các tổ thi với nhau- tổ nào tìm được nhiều tiếng, từ hay chọn mang lên - tổ đó thắng. Nhận xét- tuyên dương *Sau đó GV chỉ lộn xộn yêu cầu HS đọc. *Thi tìm câu có vần ao, au ,ang ,ac . 2 đội chơi tiếp sức- mỗi đội 3 em lên bảng viết câu có vần ao, au ,ang ,ac . Nhận xét - tuyên dương. 3.Củng cố -Dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem trước bài: Cái nhãn vở Hát 4 HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối- lớp đồng thanh * HSH, G đọc diễn cảm Các tổ thi với nhau 4 bạn thi đọc thuộc tiếp sức, chơi 2 vòng. Nhận xét 4 Tổ tham gia Tổ 1& 2: vần ao ,au . Tổ 3& 4: vần ang , ac . HS đọc đồng thanh. HS tham gia chơi HS viết HS đọc cá nhân đồng thanh Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2014 Thủ công (Tăng cường): CẮT, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT ( Tiết 2) I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố: - Cách cắt, dán hình chữ nhật - Hoàn thành được sản phẩm ngay tại lớp II.ĐỒ DÙNG - GV: - sản phẩm mẫu - HS - Bút chì, thước kẻ, giấy màu - Vở để dán sản phẩm III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Kiểm tra dụng cụ học tập 2.Cho HS nhắc lại đặc điểm của HCN 2.HS thực hành: - GV làm lại các thao tác để xác dịnh 1 hình chữ nhật trên giấy cho HS quan sát - Cho HS kẻ 1 hình chữ nhật có kích thước tuỳ ý và cắt - GV theo dõi uốn nắn sửa sai những em còn chậm và lúng túng 3.trình bày sản phẩm: - Cho các tổ trình bày sản phẩm 4. Thu chấm: - Thu một số ở trình bày ở bảng lớp - Cho cả lớp nhận xét sản phẩm ở bảng - Gv nhận xét và chấm - Tuyên dương những sản phẩm đẹp 5. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học -Tiết sau: Chuẩn bị : giấy màu, thước kẻ, kéo hồ dán “Cắt dán hình vuông”. - Tất cả để dụng cụ lên bàn kiểm tra - Có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau (nhiều HS nhắc lại) - Cả lớp quan sát - Mỗi HS kẻ 1 hình chữ nhật có kích thước tuỳ ý và cắt Các tổ trình bày sản phẩm Thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 2015 Tiếng Việt TC: LUYỆN ĐỌC I.Mục tiêu: - HS rèn kĩ năng đọc và làm các bài tập điền vần, nối câu. II.Lên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò *Hướng dẫn Hs làm bài tập 1.a/ Điền vần: ai hay ay - b vở, đúng s , lung l , b lượn b/ Điền vần: ao hay au m . gà , m sắc, quý b ., giấy b , đ .bụng 2.Nối câu: Trường em chuẩn bị rất thích đọc báo. Đi học về, Bằng luôn diễn văn nghệ. Các bạn lớp em chào bố mẹ. GV nhận xét, gọi hs đọc lại câu hoàn chỉnh 3. Tập đọc bài Tặng cháu, trường em HS luyện đọc theo nhóm Đại diện nhóm thi đọc 4.Dặn dò: GV nhận xét tiết học, dặn hs chuẩn bị bài sau - Hs thi làm theo nhóm Đọc các tiếng, từ vừa điền xong - Hs làm bài theo hình thức tiếp sức - HS đọc cá nhân - Hs đọc nhóm 4 - Nhận xét, bình chọn Thứ ba ngày 24 tháng 2 năm 2015 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Củng cố về cộng, trừ các số tròn chục trong phạm vi 100. - Rèn kĩ năng giải toán có lời văn. II. Chuẩn bị - Bảng phụ, bảng con. III. Các hoạt động : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1. Điền dấu >, <, =: 60 + 30 . 40 + 50 70 – 20 . 40 + 20 80 – 20 . 50 + 10 90 – 10 . 30 + 30 - Nhận xét – Sửa bài Bài 2.Viết số : Số tròn chục liền trước Số đã biết Số tròn chục liền sau .............. .............. .............. .............. 80 40 20 60 ................. ................ ................. ............... - Chia lớp thành 2 đội chơi tiếp sức. - Đội nào hoàn thành nhanh hơn được cộng 1 điểm. Mỗi câu đúng được cộng 1 điểm - Nhận xét – Tuyên dương Bài 3: Mai có 10 nhãn vở, mẹ mua thêm cho Mai 2 chục nhãn vở nữa. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu nhãn vở? - Yêu cầu HS đọc đề bài, Gv tóm tắt nhanh: Có: 10 nhãn vở Thêm : 2 chục nhãn vở Có tất cả: ... nhãn vở? - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - 2 chục nhãn vở là mấy nhãn vở? - Muốn biết có tất cả bao nhiêu nhãn vở ta làm ntn? - Trước khi giải ta phải đổi: 2 chục nhãn vở = 20 nhãn vở - Nhận xét – Sửa bài - Ai nêu được lời giải khác (HS khá, giỏi) Bài 4: Đúng hay sai 70cm – 10cm = 60 30cm + 30cm = 60cm 50cm - 10cm = 40cm 90cm – 20cm = 70 - GV lần lượt đưa ra các câu hỏi, HS viết vào bảng con Đ nếu là câu đúng và viết S nếu là câu sai - Đối với câu sai, GV sẽ hỏi HS: Vì sao sai? - Yêu cầu HS sửa lỗi sai - Nhận xét - tuyên duơng - Bài 5: Điền dấu +, - (HS khá, giỏi) 50 ... 30 ... 10 = 90 20 ... 10 ....60 = 70 40 ... 30 ... 10 = 0 60 ...20 .... 50 = 30 - Nhận xét – Tuyên dương 3. Củng cô - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Về nhà luyện tính nhẩm nhanh các phép toán cộng trừ các số tròn chục - Hát - HS nêu yêu cầu - HS làm bảng con - HS thi tiếp sức - 2 HS đọc đề bài - Mai có 10 nhãn vở, mẹ mua thêm cho Mai 2 chục nhãn vở nữa. - Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu nhãn vở? - Là 20 nhãn vở - Ta làm phép tính cộng, lấy 10 + 20 - 1 HS làm bảng - Lớp làm vở bài tập - Nhận xét - “Có tất cả là:” hoặc ‘số nhãn vở Mai có tất cả là” - HS làm bảng con - HS trả lời và sửa sai - HS nêu yêu cầu - HS làm miệng - Nhận xét Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2015 Toán+ : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu - Củng cố về các số tròn chục, cộng, trừ các số tròn chục, giải toán có lời văn . II. Chuẩn bị - Bảng phụ, bảng con. III.Các hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập - Gọi Hs đọc các số tròn chục từ 10 – 90 và ngược lại - Gv hỏi: Số liền trước của 20 là số nào? - Số tròn chục liền trước của 20 là số nào? - Số tròn chục liền trước của 50 là số nào? Bài 1.Điền số ( HS khá giỏi) 60 – 30 = 10 + 30 10 + 40 – = 50 90 – 60 + = 70 * HS trung bình, yếu ( Đặt tính rồi tính) 20 + 10 50 – 30 Bài 2. Sợi dây xanh dài 30cm, sợi dây đỏ dài 20cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu xăng – ti – mét? - Yêu cầu HS đọc đề bài, GV tóm tắt: Sợi dây xanh: 30cm Sợi dây đỏ: 20 cm Cả hai sợi: ... cm? - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Muốn biết cả hai sợi dài bao nhiêu cm ta làm ntn? - Yêu cầu HS làm vở (lưu ý HS không viết 30cm+20cm mà chỉ cần viết 30+20 rồi thêm đơn vị cm vào sau kết quả - Chấm 1 số vở - Nhận xét - Ai còn có lời giải khác (HS khá, giỏi) Bài 3: Số? Số 18 gồm chục và đơn vị ...... Số 40 gồm chục và đơn vị ...... Số 70 gồm chục và đơn vị ...... Số 90 gồm chục và đơn vị ...... - Nhận xét * Trò chơi: Ai nhanh hơn Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 40, 80, 10, 50, 90 - Chia lớp thành 2 đội chơi tiếp sức viết các số theo đúng thứ tự - HS chuyền phấn đến bạn nào thì bạn đó lên viết tiếp - Đội nào nhanh hơn được cộng 1 điểm, mỗi số thứ tự đúng sẽ được 1 điểm 4. Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn chuẩn về nhà ôn lại bài - Hát - HS nêu miệng - Là số 19 - Là số 10 - Là số 40 - HS nêu yêu cầu - HS làm bảng con - HS nêu cách thực hiện, - Lớp nhận xét -2 HS đọc đề - Sợi dây xanh dài 30cm, sợi dây đỏ dài 20cm - Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu cm? - Ta làm phép tính cộng, lấy 30 + 20 - 1 Hs giải ở bảng - Lớp giải ở vở nháp Bài giải: Cả hai sợi dài là: 30 + 20 = 50 (cm) Đáp số: 50cm - Nhận xét - “Sợi dây xanh và sợi dây đỏ dài là”, “ Số cm cả hai sợi dài là” - HS làm miệng - Nhận xét - Hs tham gia Thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 2014 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Củng cố về nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình. - Rèn kĩ năng tính cộng, trừ trong các phạm vi đã học - Rèn kĩ năng giải toán có lời văn. II. Chuẩn bị - Bảng phụ, bảng con. III.Các hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1. Điền dấu >, <, =: 11 + 4 16 20 + 30 80 - 20 18 – 8 11 50 – 30 10 + 10 - Nhận xét – Sửa bài Bài 2.Viết : . A .B . C . D . E Các điểm ở trong hình tam giác là: .. Các điểm ở ngoài hình tam giác là: .. - Nhận xét Bài 3: Cho tam giác Vẽ 2 điểm ở trong hình tam giác Vẽ 3 điểm ở ngoài hình tam giác b. Cho hình vuông - Vẽ 4 điểm nằm ở trong hình vuông - Vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông - Nhận xét Bài 4: An có 40 cái kẹo, chị cho An thêm 1 chục cái kẹo nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo? - Yêu cầu HS đọc đề bài, Gv ghi tóm tắt ở bảng: Có: 40 cái kẹo Thêm: 1 chục cái kẹo Có tất cả: ... cái kẹo? - Trước khi tính ta phải làm gì? - Yêu cầu Hs tự làm vào vở nháp Nhận xét, sửa Bài 5: (HS khá, giỏi) Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 80 - HS trả lời miệng, GV viết nhanh các phép cộng lên bảng - Nhận xét – Tuyên dương 3.Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Nhắc nhở Hs về nhà luyện tính nhẩm nhanh cộng, trừ các số tròn chục - Hát - 2 HS lên bảng làm. - Cả lớp làm vào vở. - Nhận xét - HS trả lời miệng - Nhận xét - HS làm vở bài tập - 2 HS làm bảng - Nhận xét - 2 HS đọc đề - Ta phải đổi: 1 chục cái kẹo = 10 cái kẹo - 1 HS làm bảng - Lớp làm vở nháp - Nhận xét - HS làm miệng Tuần 25 Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2014 Toán+ : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu - Củng cố về các số tròn chục, cộng, trừ các số tròn chục, giải toán có lời văn . II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng con. III.Các hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập - Gọi Hs đọc các số tròn chục từ 10 – 90 và ngược lại - Gv hỏi: Số liền trước của 20 là số nào? - Số tròn chục liền trước của 20 là số nào? - Số tròn chục liền trước của 50 là số nào? Bài 1.Điền số ( HS khá giỏi) 60 – 30 = 10 + 30 10 + 40 – = 50 90 – 60 + = 70 * HS trung bình, yếu ( Đặt tính rồi tính) 20 + 10 50 – 30 Bài 2. Sợi dây xanh dài 30cm, sợi dây đỏ dài 20cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu xăng – ti – mét? - Yêu cầu HS đọc đề bài, GV tóm tắt: Sợi dây xanh: 30cm Sợi dây đỏ: 20 cm Cả hai sợi: ... cm? - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Muốn biết cả hai sợi dài bao nhiêu cm ta làm ntn? - Yêu cầu HS làm vở (lưu ý HS không viết 30cm+20cm mà chỉ cần viết 30+20 rồi thêm đơn vị cm vào sau kết quả - Chấm 1 số vở - Nhận xét - Ai còn có lời giải khác (HS khá, giỏi) Bài 3: Số? Số 18 gồm chục và đơn vị ...... Số 40 gồm chục và đơn vị ...... Số 70 gồm chục và đơn vị ...... Số 90 gồm chục và đơn vị ...... - Nhận xét * Trò chơi: Ai nhanh hơn Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 40, 80, 10, 50, 90 - Chia lớp thành 2 đội chơi tiếp sức viết các số theo đúng thứ tự - HS chuyền phấn đến bạn nào thì bạn đó lên viết tiếp - Đội nào nhanh hơn được cộng 1 điểm, mỗi số thứ tự đúng sẽ được 1 điểm 4. Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn chuẩn về nhà ôn lại bài - Hát - HS nêu miệng - Là số 19 - Là số 10 - Là số 40 - HS nêu yêu cầu - HS làm bảng con - HS nêu cách thực hiện, - Lớp nhận xét -2 HS đọc đề - Sợi dây xanh dài 30cm, sợi dây đỏ dài 20cm - Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu cm? - Ta làm phép tính cộng, lấy 30 + 20 - 1 Hs giải ở bảng - Lớp giải ở vở nháp Bài giải: Cả hai sợi dài là: 30 + 20 = 50 (cm) Đáp số: 50cm - Nhận xét - “Sợi dây xanh và sợi dây đỏ dài là”, “ Số cm cả hai sợi dài là” - HS làm miệng - Nhận xét - Hs tham gia Tuần 25 Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2014 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Củng cố về nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình. - Rèn kĩ năng tính cộng, trừ trong các phạm vi đã học - Rèn kĩ năng giải toán có lời văn. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng con. III.Các hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1. Điền dấu >, <, =: 11 + 4 16 20 + 30 80 - 20 18 – 8 11 50 – 30 10 + 10 - Nhận xét – Sửa bài Bài 2.Viết : . A .B . C . D . E Các điểm ở trong hình tam giác là: .. Các điểm ở ngoài hình tam giác là: .. - Nhận xét Bài 3: Cho tam giác Vẽ 2 điểm ở trong hình tam giác Vẽ 3 điểm ở ngoài hình tam giác b. Cho hình vuông - Vẽ 4 điểm nằm ở trong hình vuông - Vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông - Nhận xét Bài 4: An có 40 cái kẹo, chị cho An thêm 1 chục cái kẹo nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo? - Yêu cầu HS đọc đề bài, Gv ghi tóm tắt ở bảng: Có: 40 cái kẹo Thêm: 1 chục cái kẹo Có tất cả: ... cái kẹo? - Trước khi tính ta phải làm gì? - Yêu cầu Hs tự làm vào vở nháp Nhận xét, sửa Bài 5: (HS khá, giỏi) Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 80 - HS trả lời miệng, GV viết nhanh các phép cộng lên bảng - Nhận xét – Tuyên dương 3.Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Nhắc nhở Hs về nhà luyện tính nhẩm nhanh cộng, trừ các số tròn chục - Hát - 2 HS lên bảng làm. - Cả lớp làm vào vở. - Nhận xét - HS trả lời miệng - Nhận xét - HS làm vở bài tập - 2 HS làm bảng - Nhận xét - 2 HS đọc đề - Ta phải đổi: 1 chục cái kẹo = 10 cái kẹo - 1 HS làm bảng - Lớp làm vở nháp - Nhận xét - HS làm miệng Tuần 25 Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2014 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng tính cộng, trừ trong các phạm vi đã học - Rèn kĩ năng giải toán có lời văn. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng con. III.Các hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1. Tính nhẩm 17 – 7 = 15 – 3 = 30 – 10 = 10 + 5 = 10 + 50 = 70 – 30 = 5 + 4 = 60 + 30= 13 – 3 = 30 – 30 = 20 + 20 = 7 – 3 = 14 + 3 = 16 – 5 = 60 – 10 = 13 – 1= - Gv nêu phép tính, HS tính nhẩm nhanh, trả lời miệng - Nhận xét – Tuyên dương Bài 2. (HS khá, giỏi) Cho các số 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tìm 3 số khi cộng lại cho kết quả = 90. - Nhận xét, sửa bài Bài 3. Lan có 3 chục cây bút màu, mẹ mua cho Lan thêm 20 cây bút màu nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cây bút màu? - Yêu cầu 2 HS đọc đề bài, Gv tóm tắt nhanh: Có: 3 chục cây bút màu Thêm: 20 cây bút màu Có tất cả: ... Cây bút màu? - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Muốn giải bài toán này trước tiên chúng ta phải làm gì? - Yêu cầu HS giải vào vở nháp - Chấm 1 số vở - Nhận xét - Ai có lời giải khác (HS khá, giỏi)? * Trò chơi: Đúng hay sai - Số 10 là số có 1 chữ số - Số 8 là số có 1 chữ số - Số 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị - Số 30 gồm 3 chục và 0 - Số đứng liền sau số 19 là 20 - 16 con + 3 con = 19 - 20 cm + 40 cm = 60 cm - Chia lớp thành 2 đội chơi tiếp sức điền đúng hay sai vào các bài tập - Mỗi HS chỉ được tham gia 1 lần và chuyền phấn cho bạn khác. - Đội nào nhanh hơn, đúng hơn đội đó sẽ thắng - Nhận xét – Tuyên dương - Yêu cầu HS sửa lỗi sai của các bài tập trên 3.Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Nhắc nhở Hs về nhà luyện tính nhẩm nhanh cộng, trừ các số tròn chục - Hát - HS trả lời miệng - Nhận xét - HS làm bảng con - 2 HS làm bảng - Nhận xét - 2 HS đọc đề bài - Lan có 3 chục cây bút màu, mẹ mua cho Lan thêm 20 cây bút màu nữa. - Hỏi Lan có tất cả mấy cây bút màu? - Đổi: 3 chục cây bút màu = 30 cây bút màu - HS giải vở nháp - 1 HS làm bảng - Nhận xét - “Số cây bút màu Lan có tất cả là:” hoặc “Có tất cả là” - Hs tham gia - Hs sửa lỗi sai Tuần 25 Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2014 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng tính cộng, trừ trong các phạm vi đã học - Rèn kĩ năng giải toán có lời văn. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng con. III.Các hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1. Tính nhẩm 17 – 7 = 15 – 3 = 30 – 10 = 10 + 5 = 10 + 50 = 70 – 30 = 5 + 4 = 60 + 30= 13 – 3 = 30 – 30 = 20 + 20 = 7 – 3 = 14 + 3 = 16 – 5 = 60 – 10 = 13 – 1= - Gv nêu phép tính, HS tính nhẩm nhanh, trả lời miệng - Nhận xét – Tuyên dương Bài 2. (HS khá, giỏi) Cho các số 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tìm 3 số khi cộng lại cho kết quả = 90. - Nhận xét, sửa bài Bài 3. Lan có 3 chục cây bút màu, mẹ mua cho Lan thêm 20 cây bút màu nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cây bút màu? - Yêu cầu 2 HS đọc đề bài, Gv tóm tắt nhanh: Có: 3 chục cây bút màu Thêm: 20 cây bút màu Có tất cả: ... Cây bút màu? - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Muốn giải bài toán này trước tiên chúng ta phải làm gì? - Yêu cầu HS giải vào vở nháp - Chấm 1 số vở - Nhận xét - Ai có lời giải khác (HS khá, giỏi)? * Trò chơi: Đúng hay sai - Số 10 là số có 1 chữ số - Số 8 là số có 1 chữ số - Số 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị - Số 30 gồm 3 chục và 0 - Số đứng liền sau số 19 là 20 - 16 con + 3 con = 19 - 20 cm + 40 cm = 60 cm - Chia lớp thành 2 đội chơi tiếp sức điền đúng hay sai vào các bài tập - Mỗi HS chỉ được tham gia 1 lần và chuyền phấn cho bạn khác. - Đội nào nhanh hơn, đúng hơn đội đó sẽ thắng - Nhận xét – Tuyên dương - Yêu cầu HS sửa lỗi sai của các bài tập trên 3.Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Nhắc nhở Hs về nhà luyện tính nhẩm nhanh cộng, trừ các số tròn chục - Hát - HS trả lời miệng - Nhận xét - HS làm bảng con - 2 HS làm bảng - Nhận xét - 2 HS đọc đề bài - Lan có 3 chục cây bút màu, mẹ mua cho Lan thêm 20 cây bút màu nữa. - Hỏi Lan có tất cả mấy cây bút màu? - Đổi: 3 chục cây bút màu = 30 cây bút màu - HS giải vở nháp - 1 HS làm bảng - Nhận xét - “Số cây bút màu Lan có tất cả là:” hoặc “Có tất cả là” - Hs tham gia - Hs sửa lỗi sai Tuần 25 Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2014 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Củng cố về nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình - Rèn kĩ năng tính cộng, trừ trong các phạm vi đã học - Biết tìm số liền trước, số liền sau - Nhận biết được các số có 2 chữ số gồm mấy chục và mấy đơn vị - Nhận biết được thứ tự các số II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng con. III.Các hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1. Cho hình tròn sau: Vẽ 3 điểm ở trong hình tròn Vẽ 4 điểm ở ngoài hình tròn - Chấm 1 số vở - Nhận xét Bài 2. Điền số - Số liền trước của số 15 là ... - Số nào là số liền sau của 12: ... - Số tròn chục liền trước số 30 là: ... - Số nào là số liền trước số 18: ... - Số tròn chục nào liền sau số 70: ... - Số tròn chục nào bé hơn 70 và lớn hơn 50: ... - Số liền sau số 15 là: ... - Số 15 gồm ... chục và ... đơn vị - Số 10 gồm ... chục và ... đơn vị - Nhận xét Bài 3. Cho các số sau: 20,50, 80, 10, 90, 70 Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé Số lớn nhất trong các số đó là số nào? Số bé nhất trong các số đó là số nào? - Nhận xét Bài 4: Tính (HS TB, yếu làm 2 dòng, Hs khá, giỏi làm cả 3 dòng) 40 – 20 = 60 + 30 = 50 – 50 = 30cm – 10cm= 15cm – 5 cm = 50cm + 20cm= 40 + 10 + 30 = 20 – 10 + 50 = 80 – 50 - 30 = Bài 5: Điền số (HS khá, giỏi) 80 + 10 - ... = 30 ... – 20 – 30 = 30 90 - ... + 20 = 50 - Nhận xét – Tuyên dương 3.Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Nhắc nhở Hs về nhà luyện tính nhẩm nhanh cộng, trừ các số tròn chục - Hát - Hs nêu yêu cầu - Hs làm vở bài tập - 2 Hs làm bảng lớp - Nhận xét - HS trả lời miệng - Nhận xét - Hs nêu yêu cầu - Hs lần lượt làm bảng con - 4 Hs làm bảng lớp - Nhận xét - Hs làm vở - 3 Hs sửa bảng - Nhận xét - Hs nêu yêu cầu - HS tính nhẩm và trả lời miệng - Nhận xét Tuần 25 Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2014 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Củng cố về nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình - Rèn kĩ năng tính cộng, trừ trong các phạm vi đã học - Biết tìm số liền trước, số liền sau - Nhận biết được các số có 2 chữ số gồm mấy chục và mấy đơn vị - Nhận biết được thứ tự các số II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng con. III.Các hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1. Cho hình tròn sau: Vẽ 3 điểm ở trong hình tròn Vẽ 4 điểm ở ngoài hình tròn - Chấm 1 số vở - Nhận xét Bài 2. Điền số - Số liền trước của số 15 là ... - Số nào là số liền sau của 12: ... - Số tròn chục liền trước số 30 là: ... - Số nào là số liền trước số 18: ... - Số tròn chục nào liền sau số 70: ... - Số tròn chục nào bé hơn 70 và lớn hơn 50: ... - Số liền sau số 15 là: ... - Số 15 gồm ... chục và ... đơn vị - Số 10 gồm ... chục và ... đơn vị - Nhận xét Bài 3. Cho các số sau: 20,50, 80, 10, 90, 70 Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé Số lớn nhất trong các số đó là số nào? Số bé nhất trong các số đó là số nào? - Nhận xét Bài 4: Tính (HS TB, yếu làm 2 dòng, Hs khá, giỏi làm cả 3 dòng) 40 – 20 = 60 + 30 = 50 – 50 = 30cm – 10cm= 15cm – 5 cm = 50cm + 20cm= 40 + 10 + 30 = 20 – 10 + 50 = 80 – 50 - 30 = Bài 5: Điền số (HS khá, giỏi) 80 + 10 - ... = 30 ... – 20 – 30 = 30 90 - ... + 20 = 50 - Nhận xét – Tuyên dương 3.Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Nhắc nhở Hs về nhà luyện tính nhẩm nhanh cộng, trừ các số tròn chục. - Hát - Hs nêu yêu cầu - Hs làm vở bài tập - 2 Hs làm bảng lớp - Nhận xét - HS trả lời miệng - Nhận xét - Hs nêu yêu cầu - Hs lần lượt làm bảng con - 4 Hs làm bảng lớp - Nhận xét - Hs làm vở - 3 Hs sửa bảng - Nhận xét - Hs nêu yêu cầu - HS tính nhẩm và trả lời miệng - Nhận xét

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctieng viet tangcuong25.doc
Tài liệu liên quan