Giáo án lớp 1, tuần 34 - Môn Kể chuyện - Đề bài: Sự tích dưa hấu

A. KTBC:

- Kãø laûi chuyãûn “Hai tiãúng kyì laû”

- 4 HS mäùi em kãø 1 tranh

- Nãu yï nghéa cáu chuyãûn

B. Baìi måïi:

1. GT : træûc tiãúp -> ghi âãö

2. GV kãø chuyãûn

- Kãø láön 1 khäng tranh

- Kãø láön 2 kãút håüp våïi tranh

3. HDHS kãø tæìng âoaûn

 * Tranh 1:

? Trong bæîa tiãûc An Tiãm noïi gç?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 34 - Môn Kể chuyện - Đề bài: Sự tích dưa hấu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thæï ..........ngaìy .......thaïng....... nàm 200.... Män: Kãø chuyãûn Âãö baìi: Sæû têch dæa háúu I. MUÛC ÂÊCH YÃU CÁÖU: HS nghe giaïo viãn kãø chuyãûn “Sæû têch dæa háúu” nhåï vaì kãø laûi tæìng âoaûn vaì toaìn bäü chuyãûn dæûa theo tranh vaì cáu hoíi gåüi yï dæåïi tranh Biãút thãø hiãûn gioüng kãø, läi cuäún ngæåìi nghe Hiãøu âæåüc yï nghéa cáu chuyãûn: Chênh hai baìn tay chàm chè cáön cuì âaî mang laûi haûnh phuïc cho våü chäöng An Tiãm hoü âaî chiãún thàõng tråí vãö cuìng giäúng dæa quyï II. ÂÄÖ DUÌNG: Tranh minh hoaû III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY HOÜC: Hoaût âäüng cuía Tháöy Hoaût âäüng cuía troì A. KTBC: Kãø laûi chuyãûn “Hai tiãúng kyì laû” 4 HS HShhhHS mäùi em kãø 1 tranh Nãu yï nghéa cáu chuyãûn B. Baìi måïi: GT : træûc tiãúp -> ghi âãö GV kãø chuyãûn Kãø láön 1 khäng tranh Kãø láön 2 kãút håüp våïi tranh HDHS kãø tæìng âoaûn * Tranh 1: ? Trong bæîa tiãûc An Tiãm noïi gç? ? Chuyãûn gç xaíy ra khiãún våü chäöng An Tiãm bë âáöy ra âáöy ra âaío hoang? * HD tæång tæû våïi tranh 2, 3, 4 Tranh 2: ? An Tiãm noïi våïi våü âiãöu gç? ? Gia âçnh An Tiãm laìm gç åí âaío Tranh 3:? Nhåì âáu våü chäöng An Tiãm coï giäúng dæa háúu? Quaí dæa âoï coï âàûc âiãøm gç? ? Tåïi muìa hoüc thu hoaûch thãú naìo? Tranh 4: Vç sao nhaì Vua cho âoïn våü chäöng An Tiãm vãö? * Giaíi lao 4. HDHS kãø toaìn chuyãûn: Gviãn gåüi yï Nháûn xeït cho âiãøm 5. Giuïp HS hiãøu yï nghéa chuyãûn ? Vç sao An Tiãm âæåüc âoïn vãö cung? => Chäút yï: Chäút yï nghéa cáu chuyãûn -> GD HS yãu quyï ngæåìi lao âäüng, vaì biãút laìm nhæîng cäng viãûc nhoí âãø giuïp âåî gia âçnh 6. Nháûn xeït, dàûn doì: Nháûn xeït tiãút hoüc Vãö táûp kãø laûi cáu chuyãûn cho caí nhaì nghe - HS kãø -1 HS - Làõng nghe - QS, làõng nghe - Quan saït tranh - MoÜi thæï trong nhaì âãöu do mçnh maì ra -1 tãn qua ghen gheït An Tiãm nghe chuyãûn táu våïi vua - 2 HS kãø laûi tranh 1 - Låïp nháûn xeït, tuyãn dæång - HS traí låìi khäng theo gåüi yï cáu hoíi Nhiãöu HS kãø Nháûn xeït tuyãn dæång - Vç An Tiãm chàm chè cáön cuì lao âäüng -HS làõng nghe

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docke chuyen 34.doc
Tài liệu liên quan