Giáo án lớp 4 tuần 22 môn Đạo đức - Tiết 22: Lịch sự với mọi người (tiếp)

1.Khởi động:

2.Bài cũ: Lịch sự với mọi người

- Như thế nào là lịch sự với mọi người ?

- Vì sao phải lịch sự với mọi người?

- GV nhận xét – Chấm điểm .

3.Bài mới: Lịch sự với mọi người (t.t)

- GV giới thiệu, ghi tựa bài .

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động1: Bày tỏ ý kiến (bài tập 2)

Mục tiêu : HS biết bày tỏ ý kiến của mình với tình huống của bài tập 2 .

- GV phổ biến cho HS cách bày tỏ thái độ thông qua các tấm bìa.

- GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2 .

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 22 môn Đạo đức - Tiết 22: Lịch sự với mọi người (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑAÏO ÑÖÙC TIEÁT 22 : LÒCH SÖÏ VÔÙI MOÏI NGÖÔØI (t.t) I . MUÏC TIEÂU : Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng: 1 . Kieán thöùc : HS hieåu: - Theá naøo laø lòch söï vôùi moïi ngöôøi. - Vì sao caàn phaûi lòch söï vôùi moïi ngöôøi. 2 . Kó naêng : - Bieát cö xöû lòch söï vôùi moïi ngöôøi. 3 . Thaùi ñoä : - Töï troïng, toân troïng ngöôøi khaùc, toân troïng neáp soáng vaên minh. - Ñoàng tình vôùi nhöõng ngöôøi bieát cö xöû lòch söï vaø khoâng ñoàng tình vôùi nhöõng ngöôøi cö xöû baát lòch söï. II . MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG : 1.KN giao tieáp – töï nhaän thöùc: HS bieát baøy toû thaùi ñoä vôùi moïi ngöôøi xung quanh. 2.KN xaùc ñònh giaù trò : HS coù nhöõng haønh vi vaên hoaù ñuùng möïc trong giao tieáp vôùi moïi ngöôøi. 3.KN ra quyeát ñònh : HS bieát pheâ phaùn nhöõng haønh vi thieáu vaên hoaù. III.CHUAÅN BÒ: GV : SGK . HS : Moãi HS coù 3 taám bìa maøu : xanh , ñoû , traéng .Ñoà duøng , ñoà vaät phuïc vuï cho troø chôi ñoùng vai. IV . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP 1 phuùt 4 phuùt 1 phuùt 10 phuùt 10 phuùt 5 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 1.Khôûi ñoäng: 2.Baøi cuõ: Lòch söï vôùi moïi ngöôøi Nhö theá naøo laø lòch söï vôùi moïi ngöôøi ? Vì sao phaûi lòch söï vôùi moïi ngöôøi? GV nhaän xeùt – Chaám ñieåm . 3.Baøi môùi: Lòch söï vôùi moïi ngöôøi (t.t) - GV giôùi thieäu, ghi töïa baøi . 4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng1: Baøy toû yù kieán (baøi taäp 2) Muïc tieâu : HS bieát baøy toû yù kieán cuûa mình vôùi tình huoáng cuûa baøi taäp 2 . GV phoå bieán cho HS caùch baøy toû thaùi ñoä thoâng qua caùc taám bìa. GV laàn löôït neâu töøng yù kieán trong baøi taäp 2 . GV yeâu caàu HS giaûi thích lí do . à GV keát luaän Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai (baøi taäp 4) Muïc tieâu : HS bieát thöïc hieän nhöõng haønh vi vaên hoaù ñuùng möïc trong gia tieáp vôùi moïi ngöôøi . GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm GV nhaän xeùt chung . Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu yù nghóa 1 soá caâu ca dao – tuïc ngöõ . Muïc tieâu : HS hieåu yù nghóa moät soá ca dao , tuïc ngöõ noùi veà lòch söï . - GV yeâu caàu HS thaûo luaän , tìm hieåu yù nghóa caùc caâu ca dao , tuïc ngöõ sau : a / Lôøi noùi chaúng maát tieàn mua Löïa lôøi maø noùi cho vöøa loøng nhau . b / Hoïc aên , hoïc noùi , hoïc goùi , hoïc môû. c / Lôøi chaøo cao hôn maâm coã . à GV keát luaän. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá Muïc tieâu: Cuûng coá kieán thöùc vöøa hoïc - Theá naøo laø lòch söï vôùi moïi ngöôøi ? - Taïi sao chuùng ta caàn phaûi lòch söï vôùi moïi ngöôøi ? - Giaùo duïc tö töôûng . 5.Toång keát - Daën doø: Thöïc hieän caùch cö xöû lòch söï vôùi moïi ngöôøi xung quanh trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Chuaån bò: Giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng. - Haùt . Lòch söï vôùi moïi ngöôøi laø coù lôøi noùi , cöû chæ , .gaëp gôõ , tieáp xuùc . Lòch söï vôùi moïi ngöôøi em cuõng seõ ñöôïc toân troïng , quyù meán . HS nhaän xeùt . - HS neâu laïi töïa baøi . Hoaït ñoäng lôùp - HS laéng nghe . HS bieåu loä thaùi ñoä theo caùch ñaõ quy öôùc . a, b vaø ñ) Khoâng taùn thaønh . c vaø d) Taùn thaønh . - HS thaûo luaän vaø trình baøy lí do . - Lôùp nhaän xeùt – boå sung . Hoaït ñoäng lôùp Caùc nhoùm thaûo luaän vaø chuaån bò ñoùng vai. Moät nhoùm HS leân ñoùng vai Caùc nhoùm khaùc coù theå leân ñoùng vai neáu coù caùch giaûi quyeát khaùc. Lôùp nhaän xeùt, ñaùnh giaù caùc giaûi quyeát. Hoaït ñoäng nhoùm - HS thaoû luaän nhoùm – trình baøy yù nghiaõ caùc caâu ca dao , tuïc ngöõ : a / Caàn löïa lôøi noùi trong khi giao tieáp ñeå cuoäc giao tieáp thoaûi maùi , deã chòu . b / Noùi naêng laø ñieàu raát quan troïng , vì vaäy cuõng caàn phaûi hoïc nhö hoïc aên , hoïc goùi , hoïc môû . c / Lôøi chaøo coù taùc duïng vaø aûnh höôûng raát lôùn ñeán ngöôøi khaùc , cuõng nhö 1 lôøi chaøo nhieàu khi coøn coù giaù trò hôn caû maâm coã ñaày . Hoaït ñoäng lôùp - Lòch söï vôùi moïi ngöôøi laø coù lôøi noùi , cöû chæ , haønh ñoäng ,tieáp xuùc , gaëp gôõ. - Chuùng ta caàn phaûi lòch söï vôùi moïi ngöôøi thì seõ ñöôïc moïi ngöôøi toân troïng quyù meán . Kieåm tra Giaûng giaûi Thöïc haønh Thaûo luaän Thaûo luaän Saém vai Thaûo luaän Th. trình Cuûng coá Ruùt kinh nghieäm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDAO DUC.doc
Tài liệu liên quan