Giáo án môn Tập đọc lớp 2 - Tiết: Voi nhà

1. Khởi động (1)

2. Bài cũ (3) Gấu trắng là chúa tò mò.

- Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi bài Gấu trắng là chúa tò mò.

- Nêu hình dáng của gấu trắng.

- Tính nết của Gấu trắng cĩ gì đặc biệt?

 

 

doc6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 682 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tập đọc lớp 2 - Tiết: Voi nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: Trần Thị Thanh Hiền MSSV: 2215151036 Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2018 MOÂN: TAÄP ÑOÏC Tieát: VOI NHAØ I. Muïc tieâu Kieán thöùc: Ñoïc löu loaùt ñöôïc caû baøi. Ñoïc ñuùng caùc töø khoù, deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ. Nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø. Phaân bieät ñöôïc lôøi cuûa caùc nhaân vaät. Kyõ naêng: Hieåu yù nghóa caùc töø môùi: voi nhaø, khöïng laïi, ruù ga, vuïc, thu lu, löøng löõng, Hieåu noäi dung baøi: Chuù voi nhaø ñaõ giuùp caùc anh boä ñoäi keùo xe ra khoûi vuõng laày. Thaùi ñoä: Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc trong SGK (phoùng to, neáu coù theå). Baûng ghi saün töø, caâu caàn luyeän ñoïc. HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Gaáu traéng laø chuùa toø moø. Goïi HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi baøi Gaáu traéng laø chuùa toø moø. Neâu hình daùng cuûa gaáu traéng. Tính nết của Gấu trắng có gì đặc biệt? Người thủy thủ đã làm cách nào để khỏi bị gấu vồ? nhận xét 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Treo tranh minh hoaï vaø hoûi: Tranh veõ caûnh gì? Yeâu caàu HS môû SGK vaø ñoïc teân baøi taäp ñoïc. Con hieåu theá naøo laø Voi nhaø? Trong baøi hoïc hoâm nay, chuùng ta seõ ñöôïc laøm quen vôùi moät chuù voi nhaø raát khoeû vaø thoâng minh. Chuù ñaõ duøng söùc khoeû phi thöôøng cuûa mình ñeå keùo moät chieác oâ toâ ra khoûi vuõng laày. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc a) Ñoïc maãu GV ñoïc maãu toaøn baøi moät löôït. Gv yêu cầu 1 hs đọc lại Chuù yù: Gioïng ngöôøi daãn chuyeän: thong thaû, ñoaïn ñaàu theå hieän söï buoàn baõ khi xe gaëp söï coá, ñoaïn giöõa theå hieän söï hoài hoäp, lo laéng, ñoaïn cuoái haøo höùng, vui veû. Gv cho từng hs đọc. b) Luyện phát âm - yêu cầu học sinh tìm từ khó đọc trong bài. Sau đó đọc mẫu và yêu cầu học sinh luyện phát âm các từ này. c) Luyeän ñoïc ñoaïn Goïi HS ñoïc chuù giaûi. Höôùng daãn HS chia baøi taäp ñoïc thaønh 3 ñoaïn: + Ñoaïn 1: Gaàn toái chòu reùt qua ñeâm. + Ñoaïn 2: Gaàn saùng Phaûi baén thoâi. + Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi. Neâu yeâu caàu ñoïc ñoaïn vaø goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1. Höôùng daãn HS ngaét gioïng caâu: Töù ruù ga maáy laàn/ nhöng xe khoâng nhuùc nhích.// Hai baùnh ñaõ vuïc xuoáng vuõng laày.// Chuùng toâi ñaønh ngoài thu lu trong xe,/ chòu reùt qua ñeâm. Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 1. Höôùng daãn HS ñoïc baøi vôùi gioïng hôi buoàn vaø thaát gioïng vì ñaây laø ñoaïn keå laïi söï coá cuûa xe. Gv đặt câu hỏi để tìm hiểu nội dung đoạn 1. + vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng? + tìm các câu cho thấy các chiến sĩ cố gắng mà xe không di chuyển? Gv chốt ý : sau khi đọc xong đoạn 1 ta biết rằng chiếc xe của các anh chiến sĩ đang đi thì gặp phải cơn mưa và chiếc xe thì bị tuột xuống vũng vầy, vậy thì muốn biết các anh đã làm sao để đưa chiếc xe thoát khỏi vũng lầy thì cô và các con cùng nhau tìm hiểu đoạn 2. Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 2. Trong ñoaïn vaên coù lôøi noùi cuûa caùc nhaân vaät, vì vaäy khi ñoïc ñoaïn vaên naøy caùc em caàn chuù yù theå hieän tình caûm cuûa hoï. Ñang thaát voïng vì xe bò sa laày, giôø laïi thaáy xuaát hieän moät con voi to, döõ, Töù vaø Caàn khoâng traùnh khoûi söï lo laéng, khi ñoïc baøi caùc em haõy coá gaéng theå hieän laïi taâm traïng naøy cuûa hoï. Yeâu caàu HS ñoïc 4 caâu hoäi thoaïi coù trong ñoaïn naøy. Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 2. Gv đặt câu hỏi để tìm hiểu nội dung đoạn 2. +Chuyện gì xảy ra khi trời gần sáng? +Vì sao mọi người sợ voi? +Mọi người lo lắng như thế nào khi voi tới gần? Khi mọi người đang lo lắng ko biết làm sao để đưa chiếc xe ra khỏi vũng lầy thì đột nhiên một con voi xuất hiện và tiến lại gần chiếc xe, vậy để biết chú voi ấy định làm gì với chiếc xe thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu đoạn 3 Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 3. Yeâu caàu HS neâu caùch ngaét gioïng 2 caâu vaên ñaàu cuûa ñoaïn. Giaûng chính xaùc laïi caùch ngaét gioïng vaø cho HS luyeän ngaét gioïng 2 caâu vaên naøy. Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 3. Gv cho hs trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội dung đoạn 3 + con voi đã giúp họ như thế nào? * vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong được nội dung của bài tập đọc, và cô cũng có một câu hỏi cho lớp ta với câu hỏi này cả lớp sẽ làm việc theo nhóm, sẽ có 8 nhóm và thời gian thảo luận trong vòng 3p. Gv đặt câu hỏi + chú voi trong bài tập đọc như thế nào? Gv mời đại diện 1 nhóm lên trình bày ý kiến Gv mời hs nhận xét. Gv nhận xét và chốt ý Qua bài tập đọc ta thấy rằng voi nhà là một con vật hiền lành, thân thiện với con người chúng ta nên biết yêu quý và bảo vệ các loài voi. d) Ñoïc caû baøi Yêu cầu 1 hs đọc cả bài Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn. Chia nhoùm HS, moãi nhoùm coù 4 HS vaø yeâu caàu ñoïc baøi trong nhoùm. Theo doõi HS ñoïc baøi theo nhoùm. Gv yêu cầu 1 hs đọc lại toàn bộ bài 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Cho caû lôùp haùt baøi Chuù voi con ôû Baûn Ñoân. (Nhaïc vaø lôøi cuûa Phaïm Tuyeân). Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi Chuaån bò baøi sau: Sôn Tinh, Thuyû Tinh. Haùt 3 HS ñoïc toaøn baøi vaø laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV. Gấu cao gần 3 mét và nặng 800 ki-lô-gam Gấu trắng có tính tò mò Anh đã ném lại cái mũ, cái khăn, gang tay, áo choàng. Moät chuù voi ñang duøng voøi keùo moät chieác xe oâ toâ qua vuõng laày. Môû SGK, trang 56 vaø ñoïc: Voi nhaø. Laø con voi ñöôïc con ngöôøi nuoâi vaø daïy cho bieát laøm nhöõng vieäc coù ích. 1 hs đọc lại bài HS caû lôùp theo doõi baøi trong SGK. HS noái tieáp nhau ñoïc. Moãi HS chæ ñoïc moät caâu trong baøi, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát baøi. Tìm, nêu và luyện phát âm các từ: + khựng lại, nhúc nhích, vũng lầy, lúc lắc,.. 1 HS ñoïc, caû lôùp theo doõi SGK. Duøng buùt chì vieát gaïch cheùo (/) ñeå phaân caùch giöõa caùc ñoaïn cuûa baøi. 1 HS khaù ñoïc baøi. 3 ñeán 5 HS ñoïc caù nhaân, caû lôùp ñoïc ñoàng thanh caùc caâu vaên beân. 3 HS laàn löôït ñoïc baøi. 2 Hs trả lời câu hỏi gv Vì xe gặp mưa và xe bị trượt xuống vũng lầy Tứ rú ga mấy lần nhưng xe không nhúc nhích Hs chú ý lắng nghe 1 HS khaù ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK. Luyeän ñoïc caùc caâu: + Theá naøy thì heát caùch roài! (Gioïng thaát voïng) + Chaïy ñi! Voi röøng ñaáy! (gioïng hoaûng) + Khoâng ñöôïc baén! (gioïng döùt khoaùt, ra leänh) + Noù ñaäp tan xe maát. Phaûi baén thoâi! (gioïng gaáp gaùp, lo sôï) 3 HS laàn löôït ñoïc baøi. 3 HS trả lời câu hỏi Một con voi già lừng lững tiến về chiếc xe. Vì voi rất khỏe mạnh và hung dữ. Nép vào lùm cây, định bắn voi vì nghĩ nó sẽ đập nát xe. Hs chú ý lắng nghe 1 HS khaù ñoïc baøi, caû lôùp ñoïc thaàm. Luyeän ngaét gioïng caâu: Nhöng kìa,/ con voi quaëp chaët voøi vaøo ñaàu xe/ vaø co mình/ loâi maïnh chieác xe qua vuõng laày.// Loâi xong,/ noù huô voøi veà phía luøm caây/ roài löõng thöõng ñi theo höôùng baûn Tun.// 3 HS ñoïc baøi. 1 HS trả lời câu hỏi Nó quặt chặt vòi vào đầu xe, co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Hs thảo luận theo nhóm. Chú voi này rất gần gũi với con người, hiền lành, thân thiện, biết giúp đỡ con người khi gặp hoạn nạn. Hs nhóm lên trình bày. Hs nhận xét bài làm của bạn. Hs chú ý 1 HS đọc cả bài 4 HS noái tieáp nhau ñoïc baøi. Moãi HS ñoïc moät ñoaïn. Laàn löôït töøng HS ñoïc baøi trong nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong cuøng moät nhoùm nghe vaø chænh söûa loãi cho nhau. 1 HS đọc cả lớp chú ý theo HS voã tay haùt baøi Chuù voi con ôû Baûn Ñoân.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 24 Qua tim khi_12304879.doc
Tài liệu liên quan