Giáo án Tập đọc 2 cả năm - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý

Tập đọc

TIẾT 31-32 : BÀ CHÁU

A. mụC TIÊU:

1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:

- Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở các câu.

- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật

2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:

- Hiểu nghĩa các từ mới: rau cháo nuôi nhau, đầm ấm, màu nhiệm, hiếu thảo

- Hiểu nội dung bài: ca ngợi tình cảm bà cháu.

Giáo dục kỹ năng sống:

+ Kỹ năng xác định giá trị.

+ Kỹ năng tự nhận thức về bản thân.

+ Kỹ năng thể hiện sự cảm thông.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề.

B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc90 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tập đọc 2 cả năm - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỏi. 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Ôn luyệntr¶ lêi c©u hái theo tranh vµ tổ chức câu thành bài B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - PhiÕu ghi tªn c¸c bµi tËp ®äc. - Giấy to, bảng phụ. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ Kh«ng kiĨm tra, kÕt hỵp ë bµi míi. III. Bài mới giáo viên học sinh 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung : a. KiĨm tra ®äc: - Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm từ 5 - 6 HS lần lượt đọc và trả lời câu hỏi. - GV ®Ỉt c©u hái vỊ ®o¹n HS võa ®äc. - Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm. b:Trả lời câu hỏi theo tranh - GV nêu yêu cầu. - ? §Ĩ lµm tèt bµi tËp nµy, c¸c em ph¶i chĩ ý ®iỊu g×? - GV ®äc c©u hái. + H»ng ngµy, ai ®­a TuÊn ®i häc? + V× sao h«m nay, mĐ kh«ng ®­a TuÊn ®i häc ®­ỵc? + TuÊn lµm g× ®Ĩ giĩp mĐ? + TuÊn ®Õn tr­êng b»ng c¸ch nµo? - GV tổ chức cho HS kể truyện theo tranh - GV gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm lªn kĨ. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. - GV nhận xét chốt ý. IV: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Nh¾c HS vªà nhà luyện đọc. - Từng HS lªn bèc th¨m chän bµi tËp ®äc. - HS ®äc bµi theo yªu cÇu. - HS tr¶ lêi. -Xem tranh và trả lời câu hỏi. - Ph¶i quan s¸t kü tõng tranh, ®äc c©u hái d­íi tranh, suy nghÜ, tr¶ lêi tõng c©u hái. - HS tr¶ lêi nèi tiÕp nhau. + H»ng ngµy, mĐ ®­a TuÊn ®i häc. + H«m nay, mĐ kh«ng ®­a TuÊn ®i häc ®­ỵcv× mĐ bÞ èm. + TuÊn rãt n­íc cho mĐ uèng. + TuÊn tù m×nh ®i bé ®Õn tr­êng. - Kể truyện theo tranh trong từng nhóm LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 9: ÔN TẬP (tiÕt 6) A. mơC TI£U: ¶1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc - Kiểm trahọc thuộc lòng. - Kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc hiểu trả lời câu hỏi. 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Ôn luyện cách nói lời cảm ơn, lời xin lỗi - Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - PhiÕu ghi tªn c¸c bµi tËp ®äc. - Giấy to, bảng phụ. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung : a. KiĨm tra häc thuéc lßng:: - Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm từ 5 - 6 HS lần lượt đọc và trả lời câu hỏi. - GV ®Ỉt c©u hái vỊ ®o¹n HS võa ®äc. - Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm. b:Ôn luyện cách nói lời cảm ơn, lời xin lỗi. - GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm. - Yªu cÇu HS suy nghÜ th¶o luËn nhãm. - Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV nhận xét chốt ý: a. C¶m ¬n b¹n ®· giĩp m×nh. b. Tí xin lçi b¹n nhÐ! c. Tí xin lçi v× kh«ng ®ĩng hĐn. d. Ch¸u c¶m ¬n b¸c, ch¸u sÏ cè g¾ng h¬n n÷a a. c:Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. - GV nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn HS cách làm. - Yªu cÇu HS lµm vë. - GV nhận xét chốt ý: ..Nh­ng con ch­a kÞp t×m thÊy th× mĐ ®· gäi con dËy råi . ThÕ vỊ sau mĐ cã thÊy vËt ®ã kh«ng, hë mĐ? . Nh­ng lĩc m¬, con thÊy mĐ cịng ë ®Êy, mĐ ®ang t×m hé con c¬ mµ. IV: Củng cố dặn dò. - GV hƯ thån néi dung bµi. - Nhận xét tiết học,tuyên dương. - Nh¾c HS về nhà luyện đọc - Từng HS lªn bèc th¨m chän bµi tËp ®äc. - HS ®äc bµi theo yªu cÇu. - HS tr¶ lêi. - HS ®äc yªu cÇu. - HS th¶o luËn nhãm 3. - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. -HS ®äc ®Ị bµi. - C¶ líp lµm vë, 1 HS lµm b¶ng. CHÍNH TẢ TIẾT18: ÔN TẬP (tiÕt 7) A. mơC TI£U: ¶1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc - Kiểm trahọc thuộc lòng. - Kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc hiểu trả lời câu hỏi. 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Ôn luyện cách tra mục lục, ôn luyện cách nói lời mời, lời đề nghị... B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - PhiÕu ghi tªn c¸c bµi tËp ®äc. - Giấy to, bảng phụ. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: a. KiĨm tra häc thuéc lßng: - Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm từ 5 - 6 HS lần lượt đọc và trả lời câu hỏi. - GV ®Ỉt c©u hái vỊ ®o¹n HS võa ®äc. - Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm. b:Tìm bài học theo mục lục - GV nêu yêu cầu. - Yªu cÇu HS më phÇn mơc lơc s¸ch TiÕng viƯt, t×m tuÇn 8. - Yªu cÇu HS lµm viƯc ®«c lËp, viÕt ra nh¸p. - Gäi HS b¸o c¸o kÕt qu¶. - GV nhận xét chốt ý. TuÇn 8: Chđ ®iĨm thÇy c«. TËp ®äc: Ng­êi mĐ hiỊn, trang 63. kĨ chuyƯn: Ng­êi mĐ hiỊn, trang 64. ChÝnh t¶: TËp chÐp Ng­êi mĐ hiỊn, trang 65. TËp ®äc: Bµn tay dÞu dµng, trang 66. LuyƯn tõ vµ c©u: Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu ph¶y, trang 67. TËp viÕt: Ch÷ hoa G, trang 67. Ts¹p ®äc: §ỉi giµy, trang 68. chÝnh t¶: Nghe viÕt Bµn tay dÞu dµng, trang 69. TËp lµm v¨n: Mêi, nhê, yªu cÇu, ®Ị nghÞ. KĨ ng¾n theo c©u hái, trang 69. c:Ôn luyện cách sử dụng lời mời, lời đề nghị - GV nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn HS cách làm. - Yªu cÇu HS lµm vë. - GV nhận xét chốt ý: a. MĐ ¬i, mĐ mua giĩp con mét tÊm b­u thiÕp chĩc mõng ngµy c« gi¸o nh©n ngµy nhµ gi¸o ViƯt Nam 20 - 11 nhÐ! b. §Ĩ b¾t dµu buỉi liªn hoan v¨n nghƯ, xin mêi c¸c b¹n cïng h¸t chung bµi Líp chĩng ta ®oµn kÕt nhÐ! c. Th­a c«, c« nh¾c l¹i dïm em c©u hái víi ¹! IV: Củng cố dặn dò. - GV hƯ thån néi dung bµi. - Nhận xét tiết học,tuyên dương. - Nh¾c HS về nhà luyện đọc - Từng HS lªn bèc th¨m chän bµi tËp ®äc. - HS ®äc bµi theo yªu cÇu. - HS tr¶ lêi. -HS ®äc ®Ị. -HS më mơc lơc. - HS suy nghÜ, viÕt bµi. - Mét vµi em lªn b¸o c¸o. - HS ®äc ®Ị. - HS suy nghÜ, lµm vë. TẬP VIẾT TIẾT 9: ÔN TẬP (tiÕt 8) A. mơC TI£U: *1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc - Kiểm tra học thuộc lòng. - Kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc hiểu trả lời câu hỏi. 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Ôn luyện củng cố vốn từ qua trò chơi ô chữ... B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - PhiÕu ghi tªn c¸c bµi tËp ®äc. - Giấy to, bảng phụ. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. KiĨm tra häc thuéc lßng: - Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm từ 5 - 6 HS lần lượt đọc và trả lời câu hỏi. - GV ®Ỉt c©u hái vỊ ®o¹n HS võa ®äc. - Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm. 3. Trò chơi ô chữ - GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm: + B­íc 1: Dùa theo lêi gỵi ý, c¸c em ph¶i ®o¸n tõ ®ã lµ tõ g×. + B­íc 2: Ghi tõ ®ã vµo c¸c « trèng theo hµng ngang. + B­íc 3: Sau khi t×m ®đ c¸c tõ vµo « trèng theo hµng ngang, em ®äc ®Ĩ biÕt tõ míi xuÊt hiƯn ë cét däc lµ tõ nµo. - GV chia phiÕu, yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm. - Gäi ®¹i diƯn tõng nhãm lªn d¸n kÕt qu¶. - GV nhận xét chốt ý: Dßng 1: PhÊn Dßng 2: lÞch Dßng 3: quÇn Dßng 4: tÝ hon Dßng 5: bĩt Dßng 6: hoa Dßng 7: t­ Dßng 8: x­ëng Dßng 9: ®en Dßng 10: ghÕ ¤ ch÷ hµng däc: phÇn th­ëng IV . Củng cố dặn dò. - GV hƯ thống néi dung bµi. - Nhận xét tiết học,tuyên dương. - Nh¾c HS về nhµ «n tËp, chuÈn bÞ thi gi÷ kú. - Hát tập thể - Kiểm tra bài đọc. - Lắng nghe . - Từng HS lªn bèc th¨m chän bµi tËp ®äc. - HS ®äc bµi theo yªu cÇu. - HS tr¶ lêi. - HS ®äc ®Ị bµi. - HS th¶o luËn theo nhãm, ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu. - Lắng nghe. - Lắng nghe . TẬP LÀM VĂN TIẾT 9: ÔN TẬP (tiÕt 9) A. mơC TI£U: * RÌn kü n¨ng ®äc hiĨu: - HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong bµi luyƯn tËp. 2.RÌn kü n¨ng nghe viÕt: - HS viÕt chÝnh x¸c ®ùoc bµi th¬ DËy sím. 3. Rèn kỹ năng viÕt: - HS viÕt ®­ỵc mét ®o¹n v¨n ng¾n (3 ®Õn 5 c©u)nãi vỊ em vµ tr­êng rm. B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - SGK (trang 75). - Giấy to, bảng phụ. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh I. Ổn định tổ chức : II. Kiểm tra bài cũ: III. Bài mới : 1. Giới thiệu bài 2. §äc hiĨu: - GV yªu cÇu HS tù ®äc thÇm mÈu chuyƯn §«i b¹n tõ 5 - 7 lÇn. - HS ®äc c¸c c©u hái ë phÝa d­íi, suy nghÜ vµ t×m c©u tr¶ lêi. - GV ®Ỉt c©u hái: - GV nhËn xÐt, chèt ý ®ĩng: C©u 1: ý b C©u 2: ý b C©u 3: ý c C©u 4: ý c C©u 5: ý a b:ChÝnh t¶: - GV ®äc mÉu lÇn thø nhÊt. - Hái HS vỊ néi dung bµi. - GV ®äc tõng c©u, yªu cÇu c¶ líp nghe vµ viÕt vë. - GV ®äc so¸t lçi. c. TËp lµm v¨n: GV ghi ®Ị bµi: h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (3 ®Õn 5 c©u) nãi vỊ em vµ tr­êng em. - GV ®Ỉt c©u hái, ®Þnh h­íng cho HS tr¶ lêi: + Em tªn lµ g×? + Em lµ häc sinh líp mÊy? + Em lµ häc sinh tr­êng nµo? + T×nh c¶m cđa em ®èi víi tr­êng nh­ thÕ nµo? - Gäi 1 sè HS kh¸ lªn tr¶ lêi nèi tiÕp 4 c©u hái. - GV nhËn xÐt, bỉ sung. - Yªu cÇu HS suy nghÜ, viÕt l¹i vµo vë. - GV ch÷a bµi mét sè em. IV. Củng cố dặn dò. - GV hƯ thống néi dung bµi. - Nhận xét tiết học,tuyên dương. - Nh¾c HS về nhµ «n tËp, chuÈn bÞ thi gi÷ kú. - Hát tập thể . - Kiểm tra bài đọc . - Lắng nghe . - vµi HS ®äc bµi tr­íc líp. - HS suy nghÜ vµ t×m c©u tr¶ lêi. - HS tr¶ lêi. - HS ®äc l¹i. - HS t×m tõ khã. - HS viÕt vë. - §ỉi vë, so¸t bµi. - HS ®äc ®Ị. - HS suy nghÜ, tr¶ lêi. - Viết lại bài . - Lắng nghe . TËp ®äc TIẾT 28-29 : SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ A. mơC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: - Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở các câu. - Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Hiểu nghĩa các từ mới: cây sáng kiến, chúc thọ, lập đông - Hiểu nội dung bài: Sáng kiến của bé Hµ tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà thể hiện lòng kính yêu, sự quan tâm đến ông bà. ¶Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ. + Kü n¨ng t­ duy phª ph¸n. + Kü n¨ng thĨ hiƯn sù c¶m th«ng. + Kü n¨ng ra quyÕt ®Þnh. B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh Tiết 1 I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét bài KT giữa hocï kỳ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu. - Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu. + Hướng dẫn HS đọc từ khó. ngµy lƠ lËp ®«ng rÐt - Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp . + GV chia đoạn cho bài:4 đoạn + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi. + Giải nghĩa từ: cây sáng kiến, chúc thọ, lập đông - Luyện đọc trong nhóm - Cả lớp đọc đồng thanh - Nhận xét cách đọc Tiết 2: 3: Tìm hiểu bài - GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. + BÐ Hµ cã s¸ng kiÕn g×? + Hµ gi¶i thÝch v× sao cÇn cã ngµy lƠ cđa «ng bµ? + Hai bè con chän ngµy nµo lµm ngµy lƠ cđa «ng bµ? V× sao? + BÐ Hµ cßn b¨n kho¨n chuyƯn g×? + Ai ®· gì bÝ giĩp bÐ? + Hµ ®· tỈng «ng bµ mãn quµ g×? + Mãn quµ cđa Hµ cã ®­ỵc «ng bµ thÝch kh«ng? + BÐ Hµ trong truyƯn lµ mét c« bÐ nh­ thÕ nµo? + V× sao Hµ nghÜ ra s¸ng kiÕn tỉ chøc “ngµy «ng bµ”? - GV ®Ỉt thªm c©u hái nh»m gi¸o dơc HS ý thøc quan t©m «ng bµ vµ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh c¸c em. 4: Luyện đọc lại -GV đọc mẫu lần 2 -Hướng dẫn đọc theo vai -Nhận xét, đánh giá IV: Củng cố dặn dò. - Bµi tËp ®äc nµy nãi lªn ®iỊu g×? - Nhận xét tiết học,tuyên dương. - Về nhà luyện đọc,chuÈn bÞ bµi sau: b­u thiÕp. Đọc nối tiếp từng câu - Đọc từng từ -Nối tiếp nhau đọc đoạn văn - Đọc đoạn trên bảng phụ - Đọc trong sách - Các nhóm luyện đọc - Đọc thi giữa các nhóm - Đọc đồng thanh. -Đọc câu hỏi - Trả lời. + Tỉ chøc ngµy lƠ cho «ng bµ. + V× Hµ cã ngµy tÕt. Cßn «ng bµ th× ch­a cã ngµy lƠ nµo c¶. + Hai bè con chän ngµy lËp ®«ng lµm ngµy lƠ «ng bµ. V× ngµy ®ã lµ ngµy trêi b¾t ®Çu rÐt, mäi ng­êi cÇn chĩ ý ch¨m lo søc khoỴ cho c¸c cơ giµ. + Hµ ch­a biÕt nªn tỈng quµ g×. + Bè th× thÇm vµo tai Hµ. + Hµ tỈng «ng bµ chïm ®iĨm 10. + ¤ng bµ rÊt thÝch mãn quµ ®ã. + BÐ Hµ lµ mét c« bÐ ngoan, rÊt kÝnh yªu «ng bµ. + V× Hµ rÊt yªu «ng bµ. - Tự phân vai - Đọc phân vai theo nhóm -Các nhóm đọc thi - Sáng kiến của bé Hµ tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà thể hiện lòng kính yêu, sự quan tâm đến ông bà. TËp ®äc TIẾT 30: BƯU THIẾP A. mơC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: - Đoc trơn toàn bài: đọc đúng các từ ngữ - Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. - Biết đọc bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Nắm được nghĩa các từ mới: bưu thiếp, nhân dịp - Nắm được ý nghĩa của bài:tác dụng của bưu thiếp, cách viết, cách ghi phong bì B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa. - b­u thiÕp, phong b× th­. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Đọc và trả lời câu hỏi bài “S¸ng kiÕn cđa bÐ Hµ” - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu. - Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu + Hướng dẫn HS đọc từ khó: bưu thiếp Phan Thiết niỊm vui VÜnh Long - Cả lớp đọc đồng thanh - Nhận xét cách đọc 3: Tìm hiểu bài -GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa: + B­u thiÕp ®Çu lµ cđa ai gưi cho ai? + Gưi ®Ĩ lµm g×? + B­u thiÕp thø hai lµ cđa ai gưi cho ai? + Gưi ®Ĩ lµm g×? + B­u thiÕp dïng ®Ĩ lµm g×? - Yêu cầu HS viết bưu thiếp chúc thọ, mừng sinh nhật «ng bµ. Nhí ghi ®Þa chØ cđa «ng bµ. + GV gi¶i thÝch: chĩc thä «ng bµ cïng nghÜa víi mõng cinh nhËt «ng bµ nh­ng chØ nãi chĩc thä «ng bµ nÕu «ng bµ ®· giµ (h¬n 70 tuỉi). + GV h­íng dÉn HS viÕt. - Gäi HS ®äc bµi. IV: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học, Tuyên dương. - Về nhà luyện đọc, ChuÈn bÞ bµi sau: Bµ ch¸u. - 3 HS lên bảng - Đọc nối tiếp từng câu - Đọc từng từ - Nối tiếp nhau đọc - Các nhóm luyện đọc - Đọc thi giữa các nhóm - Đọc đồng thanh. -Đoc câu hỏi - Trả lời. + Cđa ch¸u gưi cho «ng bµ. + Gưi ®Ĩ chĩc mõng «ng bµ nh©n dÞp n¨m míi. + Cđa «ng bµ gưi cho ch¸u. + Gưi ®Ĩ b¸o tin «ng bµ ®· nhËn ®­ỵc thiÕp cđa ch¸u vµ chĩc tÕt ch¸u. + B­u thiÕp dïng ®Ĩ chĩc mõng, th¨m hái, th«ng b¸o v¾t t¾t tin tøc. - HS ®äc yªu cÇu. - Hs suy nghÜ, tù viÕt. - HS nèi tiÕp nhau ®oc bµi. TËp ®äc TIẾT 31-32 : BÀ CHÁU A. mơC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: - Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở các câu. - Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Hiểu nghĩa các từ mới: rau cháo nuôi nhau, đầm ấm, màu nhiệm, hiếu thảo - Hiểu nội dung bài: ca ngợi tình cảm bà cháu. ¶Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ. + Kü n¨ng tù nhËn thøc vỊ b¶n th©n. + Kü n¨ng thĨ hiƯn sù c¶m th«ng. + Kü n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ị. B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh Tiết 1 I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Đọc và trả lời câu hỏi bài “B­u thiÕp” - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu. - Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu: + Hướng dẫn HS đọc từ khó: Làng vất vả màu nhiệm giàu sang - Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp: + GV chia đoạn cho bài: 4 đoạn + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi + Giải nghĩa từ: đầm ấm, màu nhiệm.. - Luyện đọc trong nhóm. - Cả lớp đọc đồng thanh. - Nhận xét cách đọc. Tiết 2: 3: Tìm hiểu bài - GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa: + Tr­íc khi gỈp c« tiªn, ba bµ ch¸u sèng thÕ nµo? + C« tiªn cho h¹t ®µo vµ nãi g×? + Sau khi bµ mÊt, hai anh em sèng ra sao? + Th¸i ®é cđa hai anh em thÕ nµo sau khi ®· trë lªn giµu cã? + V× sao hai anh em ®· trë lªn giµu cã mµ kh«ng thÊy vui s­íng g×? + C©u chuyƯn kÕt thĩc thÕ nµo? - GV ®Ỉt c©u hái nh»m gi¸o dơc HS t×nh c¶m ®Đp ®Ï ®èi víi «ng bµ. 4: Luyện đọc lại - Hướng dẫn đọc theo vai - Nhận xét, đánh giá IV: Củng cố dặn dò. - Qua c©u chuyƯn nµy em hiĨu ®iỊu g×? - Giáo dục HS qua bài học - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Về nhà luyện đọc. - ChuÈn bÞ bµi sau: C©y xoµi cđa «ng em. - HS nh×n s¸ch, l¾ng nghe. - Đọc nối tiếp từng câu - Đọc từng từ -Nối tiếp nhau đọc đoạn văn - Đọc đoạn trên bảng phu - Đọc trong sách - Các nhóm luyện đọc - Đọc thi giữa các nhóm - Đọc đồng thanh. -Đọc câu hỏi - Trả lời. + Tr­íc khi gỈp c« tiªn, ba bµ ch¸u sèng nghÌo khỉ nh­ng vÉn yªu th­¬ng nhau. + C« tiªn cho h¹t ®µo vµ dỈn r»ng: sau khi bµ mÊt, gieo h¹t ®µo lªn mé bµ sÏ ®­ỵc giµu sang. + Sau khi bµ mÊt, hai anh em trë lªn giµu cã. + Hai anh em ngµy cµng buån b·. + V× hai anh em th­¬ng nhí bµ. + C« tiƯn hiƯn lªn ho¸ phÐp cho bµ sèng l¹i. - Tự phân vai - Đọc phân vai theo nhóm - Các nhóm đọc thi. - T×nh cÈm bµ ch¸u quý h¬n vµng b¹c. TËp ®äc TIẾT 33: CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM A. mơC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: - Đoc trơn toàn bài: đọc đúng các từ ngữ - Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. - Biết đọc bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Nắm được nghĩa các từ mới: lẫm chẫm, đung đưa, đậm đà - Nắm được ý nghĩa của bài: miêu tả cây xoài ông trồng, tình cảm của 2 mẹ con với người ông B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Đọc và trả lời câu hỏi bài “bµ ch¸u” - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu. - Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu . + Hướng dẫn HS đọc từ khó: xoài cát xôi nếp hương - Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng ®o¹n. - Cả lớp đọc đồng thanh - Nhận xét cách đọc 3: Tìm hiểu bài -GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. - Nhận xét chốt ý đúng. + T×m nh÷ng h×nh ¶nh ®Đp cđa c©y xoµi c¸t. + Qu¶ xoµi c¸t cã mïi vÞ, mµu s¾c nh­ thÕ nµo? + T¹i sao mĐ l¹i chän nh÷ng qu¶ xoµi c¸t ngon nhÊt bµy lªn bµn thê «ng? + Tai sao b¹n nhá cho r»ng qu¶ xoµi c¸t nhµ m×nh lµ thø quµ ngon nhÊt? - GV nhÊn m¹nh: B¹n nhá nghÜ nh­ vËy v× mçi khi nh×n thÊy thø qu¶ ®ã, b¹n l¹i nhã «ng. Nhê cã t×nh c¶m ®Đp ®Ï víi «ng, b¹n nhá thÊy yªu quý c¶ sù vËt trong m«i tr­êng ®· gỵi ra h×nh ¶nh ng­êi th©n. 4: Luyện đọc lại - GV đọc mẫu lần 2 - 3 HS lªn nèi tiÕp nhau ®äc 3 ®o¹n. -Nhận xét, đánh giá IV: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Về nhà luyện đọc. - ChuÈn bÞ bµi sau: sù tÝch c©y vĩ s÷a. - 3 HS lên bảng - Đọc nối tiếp từng câu - Đọc từng từ - Nối tiếp nhau đọc - Các nhóm luyện đọc - Đọc thi giữa các nhóm - Đọc đồng thanh. -Đọc câu hỏi - Trả lời. + cuèi ®«ng, hoa në tr¾ng cµnh. §Çu hÌ, qu¶ sai lĩc lØu. Tõng chïm qu¶ to ®ung ®­a theo giã. + cã mïi th¬m dÞu dµng, vÞ ngät ®Ëm ®µ, mµu s¾c vµng ®Đp. + ®Ĩ t­ëng nhí ®Õn «ng. + V× c©y xoµi vèn th¬m ngon, l¹i g¾n kû niƯm vỊ ng­êi «ng ®· mÊt. -Các nhóm đọc thi + miêu tả cây xoài ông trồng, tình cảm của 2 mẹ con với người ông TËp ®äc TIẾT 34-35: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA A. mơC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: - Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở các câu cã nhiỊu dÊu ph¶y. - B­íc ®Çu biết bộc lộ cảm xúc qua giọng đọc. 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Hiểu nghĩa các từ mới: vùng vằng, la cà, mỏi mắt chờ mong - Hiểu nội dung bài: ca ngợi tình cảm mẹ con. ¶Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ. + Kü n¨ng thĨ hiƯn sù c¶m th«ng vµ t©m tr¹ng. B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh Tiết 1 I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - 2 HS lªn ®ọc và trả lời câu hỏi bài “C©y xoµi cđa «ng em” - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu. - Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu: + Hướng dẫn HS đọc từ khó: ham chơi, la cà, gieo trồng - Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp: + GV chia đoạn cho bài: 4 đoạn + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi + Giải nghĩa từ: vùng vằng, la cà, mỏi mắt chờ mong .. - Luyện đọc trong nhóm - Cả lớp đọc đồng thanh - Nhận xét cách đọc Tiết 2: 3: Tìm hiểu bài - GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa - Nhận xét chốt ý đúng: + V× sao cËu bÐ bá nhµ ra ®i? + V× sao cuèi cïng cËu bÐ l¹i t×m ®­êng vỊ nhµ? + Trë vỊ nhµ kh«ng thÊy mĐ ®au, cËu bÐ ®· lµm g×? + Thø qu¶ l¹ xuÊt hiƯn trªn c©y nh­ thÕ nµo? + Thø qu¶ l¹ trªn c©y cã g× l¹? + Nh÷ng nÐt nµo ë c©y gỵi lªn h×nh ¶nh cđa mĐ? + Theo em, nÕu ®­ỵc gỈp l¹i mĐ cËu bÐ sÏ nãi g×? - GV ®Ỉt thªm c©u hái cho HS suy nghÜ, tr¶ lêi nh»m gi¸o dơc HS t×nh c¶m yªu quý cha mĐ. 4: Luyện đọc lại -GV đọc mẫu lần 2 -3 HS lªn ®äc diƠn c¶m 3 ®o¹n. -Nhận xét, đánh giá IV: Củng cố dặn dò. -C©u chuyƯn nµy nãi lªn ®iỊu g×? - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Nh¾c HS về nhà luyện đọc. - ChuÈn bÞ bµi sau: MĐ - Đọc nối tiếp từng câu - Đọc từng từ -Nối tiếp nhau đọc đoạn văn - Đọc đoạn trên bảng phụ - Đọc trong sách - Các nhóm luyện đọc - Đọc thi giữa các nhóm - Đọc đồng thanh. -Đọc câu hỏi - Trả lời. - Nhận xét. + CËu bÐ ham ch¬i, bÞ mĐ m¾ng, vïng v»ng bá ®i. + §i lµ cµ kh¾p n¬i, võa ®ãi võa rÐt, l¹i bÞ trỴ ®¸nh, cËu míi nhë ®Õn mĐ vµ trë vỊ. + CËu gäi mĐ kh¶n c¶ tiÕng råi «m lÊy c©y xanh khãc. + Nh÷ng ®µi hoa bÐ tÝ tr¬ ra, në tr¾ng nh­ m©y, + Lín nhanh, da c¨ng mÞn, mµu xanh ãng ¸nh.Khi cËu võa ch¹m m«i vµo, bçng xuÊt hiƯn mét dßng s÷a tr¾ng trµo ra. + l¸ ®á hoa nh­ m¾t mĐ khãc, c©y xoµ «mg cËu nh­ tay mĐ ©u yÕm, vç vỊ. + Con ®· biÕt nçi råi, xin mĐ tha thø cho con. -3 b¹n ®¹i diƯn 3 nhãm ®äc thi. TËp ®äc TIẾT 36: MẸ A. mơC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: - Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi ngắt nhịp đúng câu thơ lục bát - Biết đọc các từ gợi tả âm thanh. 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Nắm được diễn biến câu chuyện. Hiểu được cách so sánh hình ảnh. - Hiểu được nội dung bài: tình cảm bao la của mẹ dành cho con B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - 3 HS lªn ®ọc và trả lời câu hỏi bài “Sù tÝch c©y vĩ s÷a” - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu. - Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu: + Hướng dẫn HS đọc từ khó: lặng rồi, giấc tròn, suèt đời, n¾ng oi - Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS - Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp: + GV chia các khổ thơ + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi + Giải nghĩa từ: giấc tròn, suèt đời, mẹ quạt - Luyện đọc trong nhóm - Cả lớp đọc đồng thanh - Nhận xét cách đọc 3: Tìm hiểu bài -GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa - Nhận xét chốt ý đúng: + H×nh ¶nh nµo cho biÕt ®ªm hÌ rÊt oi bøc? + MĐ ®· lµm g× ®Ĩ con ngđ ngon giÊc? + Ng­êi mĐ ®­ỵc so s¸nh víi nh÷ng h×nh ¶nh nµo? 4: Luyện đọc thuộc lòng - GV đọc mẫu lần 2 - Cho HS ®äc nhÈm bµi th¬ 2, 3 l­ỵt. GV ghi b¶ng c¸c tõ ®Çu dßng th¬ cho HS luyƯn häc thuéc lßng. -Nhận xét, đánh giá IV: Củng cố dặn dò. -Bµi th¬ giĩp em hiĨu vỊ ng­êi mĐ nh­ thÕ nµo? - Em thÝch nhÊt h×nh ¶nh nµo trong bµi th¬? V× sao? - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Nh¾c HS về nhà luyện đọc. - ChuÈn bÞ bµi sau: B«ng hoa NiỊm Vui. - 3 HS lên bảng - Đọc nối tiếp từng câu - Đọc từng từ -2 HS nối tiếp nhau đọc. - Đọc đoạn thơ trên bảng phụ - Đọc trong sách - Các nhóm luyện đọc -Đọc thi giữa các nhóm - Đọc đồng thanh. -Đọc câu hỏi - Trả lời. - Nhận xét: + TiÕng ve lỈng ®i v× ve cịng mƯt trong ®em hÌ oi bøc. + MĐ võa ®­a vâng h¸t ru, võa qu¹t cho con m¸t. + Ng­êi mĐ ®­ỵc so s¸nh víi nh÷ng ng«i sao thøc ®ªm trªn bÇu trêi, víi ngän giã m¸t lµnh. - HS luyƯn đọc. -HS lªn đọc thi - Bµi th¬ nãi lªn nçi vÊt v¶ vµ t×nh th­¬ng bao la cđa mĐ dµnh cho con. TËp ®äc TIẾT 37-38: BÔNG HOA NIỀM VUI A. mơC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: - Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở các câu. - Biết bộc lộ cảm xúc qua giọng đọc, phân biệt lời người kể với lời các nhân vật 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Hiểu nghĩa các từ mới: lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo - Hiểu nội dung bài: ca ngợi tình cảm hiếu thảo của bạn HS đối

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTap Doc.doc
Tài liệu liên quan