Giáo án Thể dục lớp 1 đến 5 + Tin học lớp 4, 5 - Tuần 1

Mơn : Thể dục

Lớp 1

Bài1: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI

I. MỤC TIÊU :

- Phổ biến nội qui tập luyện , biên chế tổ, chọn cán sự. yêu cầu hs biết được những qui định cơ bản để thực hiện trong giờ học thể dục.

- Tham gia chơi trò chơi“ Diệt các con vật có hại ”.Yêu cầu hs bước đầu biết tham gia vào trò chơi.

- Yêu cầu hs ổn định và trật tự trong giờ học , nắm được những điểm cơ bản từ buổi đầu để tạo nề nếp ngay trong giờ học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Giáo viên : Tranh các con vật có lợi và có hại, còi.

- Học sinh :

 

doc19 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 1 đến 5 + Tin học lớp 4, 5 - Tuần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, dàng hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp. YC biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, dàng hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp. - Trị chơi: “Kết bạn”. YC bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. II. CHUẨN BỊ: - Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . - Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi “Kết bạn”. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là tập hợp theo 4 hàng dọc? 3. Dạy bài mới 1)Phần mở đầu : - Tập hợp, điểm số, báo cáo - GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học. - Khởi động : đánh tay cao thấp, tay ngực, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, xoay khớp gối, gập duỗi - Trò chơi : 2) Phần cơ bản : - Ôn một số động tác ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải(trái), nghỉ(nghiêm), dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp. * Gv nêu tên động tác, sau đó làm mẫu vừa nhắc lại động tác để học sinh nắm. * Cho lớp tập theo và chia tổ tập luyện . * Thi đua trình diễn. Nhận xét tuyên dương - Ơn Trò chơi : “ Kết bạn ”. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi. 3) Phần kết thúc : Cho học sinh thả lỏng . GV cùng HS hệ thống bài . Nhận xét tiết học . Dặn dò bài tập về nhà : 4. Củng cố- Dặn dị: + Các tổ trưởng nhận xét tình hình tập của tổ mình. + GV NhËn xÐt giê häc. + Yêu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yêu cầu HS lên thực hiện. - Hát đầu giờ - HS trả lời p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ € ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ************************************************************* Mơn : Thể dục Lớp 2 Tiết 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH trß ch¬i: “diƯt c¸c con vËt cã h¹i” I. MỤC TIÊU: Sau tiết học , học sinh cĩ khả năng: - Nắm được thể dục chương trình lớp 2 - Biết được nội dung tập luyện, biên chế tập luyện, chọn cán sự bộ mơn. - Biết tập giậm chân tại chỗ, ơn tập trị chơi diệt các con vật tại chỗ. II. CHUẨN BỊ: - Cịi, trang phục thể thao - Quần áo thể dục , giày thể thao. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Hoạt động 1: * NhËn líp: - GV tËp trung líp, kiĨm tra sÜ sè häc sinh. phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc. * Khëi ®éng : - §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t. đội hình khëi ®éng: đội hình hµng ngang. Yªu cÇu häc sinh nhiƯt t×nh tham gia vµo m«n häc. ChÊp hµnh theo sù ®iỊu hµnh cđa GV. - Nh h×nh bªn: 2 Hoạt động 2: a. Biªn chÕ tỉ tËp luyƯn, chän c¸n sù bé m«n. * Chän c¸n sù: - Chän c¸n sù líp. - Chän c¸n sù nhãm. b. Biªn chÕ tỉ luyƯn tËp: - Chia líp thµnh 2 nhãm . - GV cho HS ®øng ë §H hµng ngang. * Giíi thiƯu ch¬ng tr×nh thĨ dơc líp 2: - Mét sè quy ®Þnh – yªu cÇu trong giê häc m«n ThĨ dơc: + Trang phơc gän gµng, ®i giÇy trong khi tËp luyƯn, kh«ng ®i dÐp lª. + Trong giê häc, HS muèn ra vµo líp ph¶i xin phÐp vµ ®ỵc sù ®ång ý cđa gi¸o viªn. + Ph¶i chÊp hµnh theo sù ®iỊu hµnh cđa GV-c¸n sù líp ®ỵc ph©n c«ng + Yªu cÇu HS trËt tù l¾ng nghe ®Ĩ ghi nhí vµ thùc hiƯn. * GV lµm mÉu vµ híng dÉn c¸ch tËp trung líp, ®iĨm sè vµ b¸o c¸o vµ ®éng t¸c giËm ch©n t¹i chç- ®øng l¹i. - GV lµm mÉu 1 lÇn - Yªu cÇu HS chia ra thµnh c¸ch nhãm thùc hiƯn vµ «n tËp. 3. Hoạt động 3: * Trß ch¬i: “DiƯt c¸c con vËt cã h¹i”. -GV nh¾c tªn trß ch¬i,c¸ch ch¬i vµ híng dÉn HS ch¬i. -GV nªu tªn mét sè con vËt cho HS lµm quen dÇn víi c¸ch ch¬i: + Cho HS ch¬i thư. + C¸c con vËt cã h¹i: Con chuét, con gi¸n. + C¸c con vËt kh«ng g©y h¹i: Con gµ, con lỵn. - TiÕn hµnh cho c¶ líp cïng tham gia trß ch¬i: 4. Hoạt động 4: - Cĩi người th¶ láng, nh¶y th¶ láng. -§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t. - Đánh giá + Các tổ trưởng nhận xét tình hình tập của tổ mình. - Củng cố: + GV NhËn xÐt giê häc. + YC HS nhắc lại nội dung buổi học + YC HS lên thực hiện. - Yc HS nhớ và ơn lại một số kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1 - Các nhĩm tự tổ chức trị chơi „ Diệt các con vật cĩ hại „ giờ sau tiếp tục chơi trị chơi này. - §H lªn líp 3 hµng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS quan sát, thực hành theo yêu cầu của giáo viên. ************************************************************* Mơn : Thể dục Lớp 2 Tiết 2: TẬP HỢP HÀNG DỌC, HÀNG NGANG, ĐIỂM DANH BÁO CÁO KHI GIÁO VIÊN NHẬN LỚP I. MỤC TIÊU: Sau tiÕt häc , HS cã kh¶ n¨ng: - N¾m râ mét sè kü n¨ng §H§N ®· häc ë líp 1. - BiÕt c¸ch chµo, b¸o c¸o khi GV nhËn líp - HS thùc hiƯn ®ỵc ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c, nhanh, trËt tù. - HS ý thøc t/chøc tËp luyƯn, rÌn luyƯn t thÕ t¸c phong,nhanh nhĐn, khÐo lÐo. II. CHUẨN BỊ 1.Gi¸o viªn: - Cßi 2. Häc sinh- Trang phơc thĨ dơc III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: * NhËn líp: - GV tËp trung líp, kiĨm tra sÜ sè HS. phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc. * Khëi ®éng : - §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t. - Nh h×nh bªn: 2. PhÇn C¬ b¶n. Yªu cÇu häc sinh nhiƯt t×nh tham gia vµo m«n häc. ChÊp hµnh theo sù ®iỊu hµnh cđa GV. - ¤n tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®iĨm sè, giËm ch©n t¹i chç-®øng l¹i. - Chµo, b¸o c¸o khi gi¸o viªn nhËn líp vµ kÕt thĩc giê häc. - Chia líp thµnh 2 nhãm nam - n÷. - GV cho HS ®øng ë §H hµng ngang. + GV lµm mÉu vµ híng dÉn c¸ch tËp trung líp, ®iĨm sè vµ b¸o c¸o. - Cho c¸n sù líp lªn ®iỊu hµnh, GV bao qu¸t vµ sưa cho c¸n sù líp: * §éi h×nh ®éi ngị: - ¤n l¹i néi dung: TËp hỵp hµng däc - dãng hµng - ®iĨm sè: + GV nh¾c l¹i yªu cÇu cđa néi dung. + GV lµm mÉu cïng häc sinh - LuyƯn tËp: + TËp hỵp hµng däc - dãng hµng - ®iĨm sè. * Trß ch¬i: “DiƯt c¸c con vËt cã h¹i”. -GV nh¾c tªn trß ch¬i,c¸ch ch¬i vµ ho¹t ®éng ch¬i. -GV nªu tªn mét sè con vËt cho HS lµm quen dÇn víi c¸ch ch¬i: + C¸c con vËt cã h¹i: Con chuét, con gi¸n. + C¸c con vËt kh«ng g©y h¹i: Con gµ, con lỵn. - TiÕn hµnh cho c¶ líp cïng tham gia trß ch¬i. 3. PhÇn kÕt thĩc: - Gi¸o viªn ®iỊu hµnh. - Cĩi ngêi th¶ láng, nh¶y th¶ láng. - §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t. 4. Củng cố- Dặn dị: + Các tổ trưởng nhận xét tình hình tập của tổ mình. + GV NhËn xÐt giê häc. + Yêu cầu HS nhắc lại nội dung buổi học + Yêu cầu HS lên thực hiện. HS hát đầu giờ - §H lªn líp 3 hµng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - HS thùc hiƯn -HS thùc hiƯn ®iĨm sè. - HS tËp tËp hỵp hµng däc- dãng hµng - ®iĨm sè. - HS thùc hiƯn ch¬i trß ch¬i. ************************************************************* Mơn : Tin học Lớp 3 CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (Tiết1) I. MỤC TIÊU: - Học sinh hiểu khái niệm máy vi tính, các loại vi tính thường gặp. Nhận biết các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính để bàn. - Nĩi một vài thơng tin về máy tính. - Bước đầu hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm quen với những thuật ngữ mới. - Hào hứng trong việc học mơn học. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Tranh, ảnh, máy tính để bàn, máy chiếu, màn chiếu + Máy tính xách tay thật. - Học sinh: tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Dạy bài mới: - Giới thiệu bài: Bắt đầu từ lớp ba các em sẽ làm quen với một mơn học mới. Mơn học mới này cĩ tên là “Tin Học”. Mơn học này sẽ theo các em tới các cấp học sau này. - Cho học sinh nêu lên hiểu biết của mình về máy tính (qua các phương tiện truyền thơng) * Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - Hỏi các em một số câu hỏi: + Em cĩ thể học tốn, học vẽ trên máy tính khơng? + Em cĩ thể liên lạc với bạn bè nhờ máy tính khơng? + Em cĩ thể học bài trên máy tính khơng? - Giới thiệu đơi nét về máy tính: + Máy tính như một người bạn với nhiều đức tính quý: chăm làm, làm đúng, làm nhanh và thân thiện. + Máy tính giúp em học bài, tìm hiểu thế giới xung quanh, liên lạc với bạn bè trong nước và quốc tế. Máy tính cũng sẽ cùng em tham gia các trị chơi lí thú và bổ ích ... b. Hoạt động 2: - Hỏi các em câu hỏi: + Cĩ bao nhiêu loại máy tính mà em biết? + Theo em biết máy tính cĩ những bộ phận cơ bản nào? - Giáo viên nêu các bước cơ bản để bắt đầu sử dụng máy tính. + Nối máy tính với nguồn điện. + Bật cơng tắc màn hình. + Bật cơng tắc trên thân máy. - Khi máy tính bắt đầu hoạt động, trên màn hình xuất hiện những hình ảnh nhỏ gọi là biểu tượng. - Cĩ thể sử dụng chuột máy tính để chọn biểu tượng của bài học hoặc trị chơi. 4. Củng cố - dặn dị: - Tĩm tắt lại ý chính: Các bộ phận chính của máy tính, cách khởi động, tắt máy tính. - Tìm hiểu thêm thơng tin về máy tính trên các phương tiện thơng tin đại chúng như: báo chí, sách tin học, ... - Hát đầu giờ - Kiểm tra vở. - Lắng nghe. - Thảo luận và trả lời - Trả lời. + Cĩ. + Cĩ. + Cĩ - Lắng nghe. - Ghi bài. - Một vài học sinh trả lời: + Hai loại: máy tính để bàn và máy tính xách tay. + Màn hình, phần thân máy, chuột, bàn phím. - Lắng nghe và ghi bài vào vở. - Lắng nghe, ghi bài vào vở. - Lắng nghe. Mơn : Tin học Lớp 3 CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (Tiết2) I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được những điều cần thực hiện khi làm việc với máy tính (như: tư thế ngồi, lượng ánh sáng phù hợp,...). - Biết một số yêu cầu khi làm việc với máy tính như: tư thế ngồi, bố trí ánh sáng, ... - Tạo cho học sinh cĩ tính cẩn thận khi làm việc với máy tính II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: tranh, ảnh của máy tính xách tay và máy tính để bàn, một số câu hỏi cho bài tập thực hành. - Học sinh: tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: - Máy tính gồm cĩ mấy bộ phận? - Gv nhận xét, đánh giá 3. Dạy bài mới: - Giới thiệu bài: Người bạn mới của em (tiết 2) 3. Các hoạt động: c. Hoạt động 3: - Tư thế ngồi học. - Lượng ánh sáng dùng để học. - Khi khơng làm việc, ta nên tắt máy tính: vào Start, chọn Turn Off Computer, sau đĩ chọn Turn off. d. Hoạt động 4: hướng dẫn cho học sinh làm một số bài tập Cho một số bài tập: * Bài tập 1: Điền Đ/S - Máy tính giúp em làm tốn, học vẽ - Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè. - Cĩ nhiều loại máy tính khác nhau. - Em khơng thể chơi trị chơi trên máy tính. * Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (về nhà) - Màn hình máy tính cĩ cấu tạo và hình dạng giống như ............... - Người ta coi ............. là bộ não của máy tính. - Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên .................... - Em điều khiển máy tính bằng ........... 4. Củng cố - Dặn dị: - Chú ý tư thế và lượng ánh sáng cần thiết khi làm việc với máy tính. - Làm bài tập về nhà. - HS hát đầu giờ - Kiểm tra vở. - Gọi 1 hoặc 2 học sinh trả lời. - Lắng nghe. - Ngồi thẳng, tư thế thoải mái, tay đặt ngang tầm của bàn phím. - Đặt máy tính nơi cĩ đủ ánh sáng (ánh sáng khơng chiếu thẳng vào mắt hay vào màn hình..) - Học sinh lắng nghe và ghi vở. - Đ - Đ - Đ - S - Màn hình ti vi - Bộ xử lý - Màn hình - Chuột - Lắng nghe. ************************************************************* Mơn : Thể dục Lớp 5 Tiết 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH-TỔ CHỨC LỚP-ĐHĐN-TRỊ CHƠI I. MỤC TIÊU: - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ dạy thể dục . - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dĩng hàng, cách chào, báo cáo khi ra vào lớp. - Trị chơi"Kết bạn". Biết cách chơi và tham gia chơi được trị chơi. II. CHUẨN BỊ: Sân tập sạch sẽ, an tồn. Chuẩn bị 1 cịi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Dạy bài mới. Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Đứng vỗ tay hát. a)Giới thiệu tĩm tắt chương trình thể dục lớp 5. Chú ý nhắc nhở HS tinh thần học tập và tính kỉ luật. b)Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện. -Khi lên lớp giờ thể dục, quần áo phải gọn gàng, khơng được đi dép lê, phải đi giày hoặc dép cĩ quai sau. -Trong giờ học, muốn ra vào lớp phải được GV cho phép. c)Biên chế tổ tập luyện:Cách chia tổ cơ bản như biên chế tổ chức lớp. d)Chọn cán sự thể dục lớp:GV dự kiến nêu lênđể HS cả lớp quyết định. e)Ơn ĐHĐN. -Tập hợp hàng dọc, cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. -GV làm mẫu, sau đĩ chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp tập. g)Trị chơi"Kết bạn" GV nêu tên trị chơi, cho một nhĩm HS ra làm mẫu, sau đĩ cho cả lớp chơi. HS hát đầu giờ X X X X X X X X X X X X X X X X r X X X X X X X X X X X X X X X X r x x x x x r x x x x x x x 4. Củng cố- Dặn dị: -GV cùng HS hệ thống bài. -GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà. X X X X X X X X X X X X X X X X r ************************************************************* Mơn : Thể dục Lớp 5 Tiết 2: ĐHĐN-TRỊ CHƠI"CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU"... I. MỤC TIÊU: - - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dĩng hàng, cách chào, báo cáo khi ra vào lớp. - Trị chơi"Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau","Lị cị tiếp sức".Yêu cầu biết chơi đúng luật. II. CHUẨN BỊ: Sân tập sạch sẽ,đảm bảo an tồn. 1 cịi, 2-4 lá cờ đuơi nheo. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. *Trị chơi"Tìm người chỉ huy". 3. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài mới a)Đội hình đội ngũ. - Ơn tập hợp hàng dọc, cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Lần 1-2, GV điều khiển tập cĩ nhận xét, sửa động tác sai cho HS. Lần 2-3, chia tổ tập luyện, do tổ trưởng điều khiển. Tập hợp lớp, cho các tổ thi đua trình diễn.GV cùng HS quan sát nhận xét, biểu dương thi đua. b)Trị chơi"Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" và"Lị cị tiếp sức". GV nêu tên trị chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi. - Hát đầu giờ X X X X X X X X X X X X X X X X r X X X X X X X X X X X X X X X X r X X X X X X X X X X r X X-------------> P X X-------------> P X X-------------> P X X-------------> P r 4. Củng cố- Dặn dị: - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng. -GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà. X X X X X X X X X X X X X X X X r ************************************************************* Mơn : Thể dục Lớp 1 Bài1: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU : - Phổ biến nội qui tập luyện , biên chế tổ, chọn cán sự. yêu cầu hs biết được những qui định cơ bản để thực hiện trong giờ học thể dục. - Tham gia chơi trò chơi“ Diệt các con vật có hại ”.Yêu cầu hs bước đầu biết tham gia vào trò chơi. - Yêu cầu hs ổn định và trật tự trong giờ học , nắm được những điểm cơ bản từ buổi đầu để tạo nề nếp ngay trong giờ học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Tranh các con vật có lợi và có hại, còi. Học sinh : III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định lớp : Gv tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” . Kiểm tra bài cũ : Bài mới : ( Giới thiệu bài : gv dùng phương pháp đàm thoại , kể chuyện để giới thiệu cho hs biết được chương trình thể dục lớp 1. Các hoạt động : - Hoạt động 1 : Biên chế tổ tập luyện , chọn cán sự bộ môn . -GV phổ biến nội qui tập luyện cho hs nắm vững . -Trang phục khi học thể dục , gv nhắc nhở hs sử dụng trang phục gọn gàng , nhẹ , giày khi đến tiết học Thể dục . - Hoạt động 2 : trò chơi “ diệt các con vật có hại” . Nêu tên trò chơi cách chơi , làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi ( kết hợp sử dụng tranh treo ) . Sau đó gv gọi tên một số con vật cho hs làm quen dần với cách chơi. 4. Củng cố -Dặn dị: -Gọi hs nêu lại các nọâi qui tập luyện -GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích. -HS thực hiện - HS lắng nghe - Ngồi ở tư thế lắng nghe Diệt Diệt Diệt Diệt - Đồng thanh hô“Diệt, Diệt Diệt”.khi Gv gọi tên các con vật có hại, còn các con vật có ích thì đứng im, ai hô Diệt là sai. Mơn : Tin học Lớp 5 Chủ đề 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH Bài 1: KHÁM PHÁ COMPUTER (tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục. - Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ. - Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xĩa đối với các thư mục/tệp trong chương trình quản lí tệp và thư mục. II. CHUẨN BỊ: - GV: SGK, máy tính. - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Để khởi động máy tính phải thực hiện các bước nào? GV nhận xét, đánh giá. 3. Dạy bài mới. - Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: Bài tập 1 - Gv yêu cầu hs làm bài tập - Gv nghe báo cáo, nhận xét, chữa bài a. + Thư mục + Thơng tin + Nháy đúp b. + Thư mục + Thư mục con + Thư mục vẽ + Thấy các thư mục con như bai2ve, bai1trchieu c. Các ổ đĩa - Gv nhắc lại phần ghi nhớ * Hoạt động 2: Khám phá computer - Gv yêu cầu hs làm bài tập - Gv nghe báo cáo, nhận xét, kết luận a. + Máy tính + Tên cửa sổ, nút lệnh điều khiển + 2, trái và ngăn phải 4. Củng cố, dặn dị - Qua tiết học này các em đã học được những? - Nhận xét tiết học - Hát đầu giờ. - HS trả lời. - HĐ cá nhân - Hs thực hiện - Kiểm tra chéo bài - NT báo cáo - Lắng nghe - Hs thực hiện - Đổi vở chữa bài - NT báo cáo - Hs trả lời - Lắng nghe ************************************************************* Lớp 5 Chủ đề 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH Bài 1: KHÁM PHÁ COMPUTER (tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ. - Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xĩa đối với các thư mục/tệp trong chương trình quản lí tệp và thư mục. II. CHUẨN BỊ: - GV: SGK, máy tính - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Để soạn thảo văn bản ta sử dụng phần mềm nao? - Gv nhận xét, đánh giá. 3. Dạy bài mới: Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: Bài tập 1 - Yêu cầu hs thực hiện bài tập 1 theo hướng dẫn - Gv nhận xét, khen * Hoạt động 2: Bài tập 2 - Yêu cầu hs thực hành - Gv quan sát, hướng dẫn - Gv nhận xét * Hoạt động 3: Bài tập 3 - Yêu cầu hs thực hiện yêu cầu bài tập - Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại: a. Mở thư mục LOP5A trong ngăn phải. b. Mở thư mục LOP5A trong ngăn trái và chuyển dấu (+) thành dấu (-). c. Thư mục đĩ cĩ thư mục con và thư mục đĩ đang đĩng. d. Thư mục đĩ cĩ thư mục con và thư mục đĩ đang mở. e. Thư mục đĩ khơng cĩ thư mục con. 4. Củng cố, dặn dị - Qua tiết học này các em đã học được những? - Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ - Gv hướng dẫn - Nhận xét tiết học - Hát đầu giờ - Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu - HĐ cả lớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn - Hs thực hành - Hs nhận xét - Hs trả lời - HĐ cá nhân - Hs thực hiện - Đổi vở chữa bài với bạn - NT báo cáo - Lắng nghe - Hs đọc - Hs thực hiện theo hướng dẫn - Lắng nghe ************************************************************* Mơn : Thể dục Lớp 4 Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI : “ CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC ” I. MỤC TIÊU: -Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình có thái độ học tập đúng. -Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu học sinh biết đươc những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học Thể dục . -Biên chế tổ chọn cán sự bộ môn. -Chơi trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn . II. CHUẨN BỊ: -Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . -Phương tiện : Chuẩn bị1 còi. 4 quả bóng da. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Dạy bài mới: 1) Phần mở đầu : -Chỉ dẫn lớp trưởng tập hợp báo cáo. Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . Nhắc nhở những quy định khi tập luyện . -Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp. Hát. -Chạy quanh sân tập khởi động * Trò chơi tìm người chỉ huy. 2) Phần cơ bản : -Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4 :Bao gồm ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kỹ năng cơ bản, trò chơi vận động và môn học tự chọn như : Đá cầu, Ném bóng -Học 2 tiết / tuần năm có 35 tuần ứng với 70 tiết. -Biên chế tập luyện, chọn cán sự: Chọn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng. Chia lớp thành 03 tổ - Phổ biến nội quy tập luyện : +Đến giờ học lớp trưởng phải tập trung lớp nhanh chóng. Các thành viên phải vào tổ nhanh chóng và trật tự , điều chỉnh hàng ngay ngắn. +Trong giờ học muốn ra vào lớp phải xin phép, được phép thầy mới ra vào lớp .. +Khi luyện tập phải nghiêm túc không được đùa giỡn, trang phục gọn gàng. -Trò chơi : “Chuyển bóng tiếp sức”. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi. 3) Phần kết thúc : -Cho học sinh thả lỏng . -GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học . Củng cố- Dặn dị: - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà. - Kết thúc giờ học GV hô “Giải tán” HS hô to “ Khỏe” . HS hát đầu giờ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Học sinh chơi trò chơi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ************************************************************* Mơn : Thể dục Lớp 4 Bài2: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ TRÒ CHƠI : “ CHẠY TIẾP SỨC ” I. MỤC TIÊU: -Củng cố và nâng cao kỹ thuật : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số , đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh trật tự , động tác điếm số , đứng nghiêm, đứng nghỉ, phải đều dứt khoát , đúng theo khẩu lệnh hô của GV . -Chơi trò chơi “ Chạy tiếp sức”. Yêu cầu học sinh biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II. CHUẨN BỊ: -Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện . -Phương tiện : Chuẩn bị còi, cờ . Kẻ sân cho trò chơi . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: - Học thể dục chúng ta được gì? - GV nhận xét. 3. Dạy bài mới. 1)Phần mở đầu : -Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo. Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . Nhắc nhở những quy định khi tập luyện . -Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp. Hát. -Chạy quanh sân tập khởi động. * Trò chơi tìm người chỉ huy. 2)Phần cơ bản : -Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số , đứng nghiêm , đứng nghỉ : -Lần 1-2 GV điều khiển lớp tập nhận xét sửa động tác sai cho học sinh . -Sau đó chia tổ cho tổ trưởng điều khiển luyện tập. -Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn . GV nhận xét tuyên dương. -Hô khẩu lệnh cho cả lớp tập. -Trò chơi : “Chạy tiếp sức”. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi. Nhận xét tuyên dương tổ thắng cuộc . 3) Phần kết thúc : - Cho học sinh thả lỏng . -GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học . -Về nhà tập lại các động tác ĐHĐN vừa ôn./. 4. Củng cố- Dặn dị: - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà. - Kết thúc giờ học GV hô “Giải tán” HS hô to “ Khỏe” . HS hát đầu giờ HS trả lời x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Học sinh chơi trò chơi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS chú ý, lắng nghe ************************************************************* Mơn : Tin học Lớp 4 Bài 1: NHỮNG GÌ EM Đà BIẾT (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: - Biết vai trị của máy tính, và các dạng của thơng tin trong đời sống. - Nhớ lại các bộ phận quan trọng của máy tính. - Các dạng thơng tin cơ bản và phân loại. - Nhận diện các bộ phận của máy tính và biết chức năng cơ bản của mỗi bộ phận. - Ơn lại các thao tác cơ bản với máy tính đã được làm quen. II. CHUẨN BỊ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD1 Bai 1 Nhung gi em da biet_12413166.doc
Tài liệu liên quan