Giáo án Tổng hợp các môn học khối lớp 3 - Tuần 24

I.MỤC TIÊU:

- Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nhân vật.

- Làm được BT2 a, BT3a

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ ghi bài tập 2.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc27 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn học khối lớp 3 - Tuần 24, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i nhoùm giaûi quyeát 1 tình huoáng. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình caùch giaûi quyeát trong moãi tình huoáng. - Lieân heä traû lôøi. - Traû lôøi. - Laéng nghe. - Laéng nghe. __________________________________________ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VỆ SINH RĂNG MIỆNG I. MỤC TIÊU - Cung cấp cho các em biết cách vệ sinh răng miệng hàng ngày để phòng được bệnh về răng miệng. - Biết cách thực hiện vệ sinh răng miệng hàng ngày. - Giáo dục cho học sinh có ý thức vệ sinh răng miệng hàng ngày. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mô hình răng III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức: Cho HS hát Kiểm tra bài cũ Bài mới a, Hoạt động 1: Tìm hiểu về bệnh răng miệng. -Giáo viên nêu một số bệnh về răng miệng, cả lớp theo dõi. b, Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm. -Vì sao chúng ta bị sâu răng ? - Tại sao chúng ta cần vệ sinh răng miệng hàng ngày ? - Vệ sinh hàng ngày giúp gì cho chúng ta ? - Hàng ngày em vệ sinh răng miệng mấy lần ? Vµo lúc nào ? - Vệ sinh răng miệng hàng ngày phòng được những bệnh gì ? - Nếu cách vệ sinh răng miệng hàng ngày. c. Hoạt động 3 : Hái hoa dân chủ về chủ đề vệ sinh răng miệng. - Giáo viên nêu yêu cầu trò chơi. - Chia tổ - thi theo tổ. - Nhận xét, tuyên dương. d.Liên hệ : ? –Em đã làm gì để làm vệ sinh răng miệng? - Thảo luận theo nhóm 3. - Đại diện nhóm lên trình bày. Nhóm khác nhận xét, bổ xung. - Giáo viên nhận xét,kết luận chung. 4. Củng cố: - Giáo viện nhận xét. 5.Dặn dò  - Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt vệ sinh răng miệng hàng ngày. __________________________________________ *BUỔI CHIỀU: KỂ CHUYỆN QUẢ TIM KHỈ I.MỤC TIÊU: - Dựa theo tranh kể lại được từng đoạn của câu chuyện. * HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT 2 ) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 4 tranh minh họa trong SGK. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2.Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi 3 HS phaân vai (ngöôøi daãn chuyeän, Ngöïa, Soùi ) keå laïi chuyeän “ Baùc só Soùi”. - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: 3.1.Giôùi thieäu baøi: Tröïc tieáp. 3.2. Giaûng baøi: a. Döïa vaøo tranh keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Treo tranh phoùng to treân baûng lôùp, höôùng daãn HS quan saùt kó töøng tranh vaø noùi vaén taét noäi dung töøng tranh. °Tranh 1: + Tranh vẽ gì? + Cá sấu có hình dáng như thế nào? + Khỉ gặp Cá Sấu trong trường hợp nào? + Tình bạn giữa Khỉ và Cá Sấu như thế nào? °Tranh 2: + Muốn ăn thịt Khỉ, Cá Sấu đã làm gì? + Cá Sấu định lừa như thế nào? + Lúc đó thái độ của Khỉ ra sao? + Khỉ đã nói gì với Cá Sấu? °Tranh 3 + Khỉ đã nghĩ ra mưu kế gì? + Khi nghe Khỉ nói vậy Cá Sấu đã làm gì? + Khỉ đã nói với Cá Sấu điều gì? °Tranh 4: + Cá Sấu đã làm gì khi nghe Khỉ mắng? - Yeâu caàu HS noái tieáp nhau keå trong nhoùm töøng ñoaïn caâu chuyeän theo tranh. - GV gọi các nhóm thi kể trước lớp - Caû lôùp vaø giaùo vieân nhaän xeùt, boå sung. b. Phaân vai, döïng laïi caâu chuyeän. - Yeâu caàu HS phân vai döïng laïi caâu chuyeän trong nhoùm. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. 4. Cuûng coá - Qua câu chuyện em rút ra bài học gì? 5. Daën doø: - Daën HS veà nhaø xem tröôùc baøi “Sôn Tinh, Thuûy Tinh”. Nhaän xeùt tieát hoïc - Hát tập thể - 3 HS keå phân vai - Nhắc lại tên bài. - 1 HS ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm. - Quan saùt, traû lôøi. + Câu chuyện xảy ra ở ven sông. + Cá Sấu da sần sùi, dài thượt,... + Cá Sấu đang khóc vì buồn bã. + Ngày nào Cá Sấu cũng đến ăn hoa quả mà Khỉ hái. + Mời Khỉ đến nhà chơi. + Cá Sấu định lấy tim của Khỉ. + Lúc đầu hoảng sợ rồi sau trấn tĩnh lại + Chuyện quan trọng vậy mà bạn chẳng báo trước... + Khỉ nói để tim ở nhà. + Cá Sấu tưởng thật liền đưa Khỉ về nhà. + Con vật bội bạc kia... + Cá Sấu tẽn tò, lặn xuống nước, lủi mất. - Keå trong nhoùm. - Caùc nhoùm thi keå tröôùc lôùp. - HS phân vai dựng lại câu chuyện. - Phải thật thà trong tình bạn./ Không ai muốn kết bạn với những kẻ bội bạc, giả dối. ___________________________________________ TOÁN TIẾT 117: BẢNG CHIA 4 I.MỤC TIÊU: - Lập được bảng chia 4. - Nhớ được bảng chia 4. - Biết giải bài toán có một phép chia, thuộc bảng chia 4. - BT cần làm: Bài 1, Bài 2. * HSKG làm thêm Bài 3. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Bảng phụ. Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát - Hát tập thể 2. Kieåm tra baøi cuõ : Tìm x: x x 3 = 15 2 x x = 8 - Kieåm tra dưới lớp quy taéc tìm thöøa soá chöa bieát. - Nhaän xeùt. - 2 HS leân baûng laøm. - 2 ñoïc quy taéc 3. Baøi môùi 3.1. Giôùi thieäu baøi: Tröïc tieáp. 3.2. Giaûng baøi: - Laéng nghe, nhắc lại tên bài. a. Giôùi thieäu pheùp chia 4 töø baûng nhaân 4. v Nhaéc laïi pheùp nhaân 4: - Gaén leân baûng 3 taám bìa, moãi taám bìa coù 4 chaám troøn . - GV nêu đề toán: Moãi taám bìa coù 4 chaám troøn. Hỏi 3 taám bìa coù taát caû maáy chaám troøn? - Yêu cầu HS thao tác trên đồ dùng và tìm ra kết quả. - Haõy laäp pheùp tính thích hôïp ñeå tìm soá chaám troøn coù trong caû 3 taám bìa? - HS quan sát - HS nhắc lại bài toán -12 chaám troøn. - 4 x 3 = 12 vHình thaønh pheùp chia 4: - GV nêu bài toán: Treân caùc taám bìa coù 12 chaám troøn, moãi taám bìa coù 4 chaám troøn. Hoûi coù bao nhieâu taám bìa? - HS thao tác trên đồ dùng và tìm ra kết quả. - Haõy ñoïc pheùp tính thích hôïp ñeå tìm soá taám bìa maø baøi toaùn yeâu caàu? - HS nhắc lại - Coù 3 taám bìa. - 12 : 4 = 3 - GV viết bảng: 12: 4= 3 v Nhaän xeùt: Em coù nhaän xeùt gì veà pheùp nhaân 4 x 3 = 12 vaø pheùp chia 12 : 4 = 3 - HS đọc - HS nhaän xeùt: Từ phép nhân 4 là 4 x 3=12 ta có phép chia 4 là 12: 4= 3 b. Laäp baûng chia 4. - Yêu cầu HS lập bảng chia 4. Lưu ý: Từ kết quả của phép nhân tìm được phép chia tương ứng. - Khi hoàn thành bảng chia 4, GV cho HS nhận xét về bảng chia 4. - HS lập bảng chia 4 + Tìm điểm chung của các phép chia trong bảng chia 4? - Đều có dạng một số chia cho 4. + Nhận xét về kết quả của các phép chia? - Các kết quả lần lượt là:1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10 + Em có nhận xét gì về số bị chia trong các phép chia? - Là dãy số đếm thêm 4 - Toå chöùc cho HS ñoïc thuoäc loøng baûng chia 4 - Ñoïc thuoäc loøng. c. Thöïc haønh. Bài 1: Tính nhẩm. - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu học sinh tính nhẩm nêu miệng kết quả. * Củng cố bảng chia 4. - Tính nhẩm - HS nối tiếp nhau nêu kết quả. 8 : 4= 2 16 : 4= 4 4 : 4= 1 12: 4= 3 40: 4=10 28: 4= 7 24 : 4 = 6 20 : 4 = 5 36 : 4 = 9 32 : 4 = 8 Bài 2 - Gọi HS đọc đề toán. - Hướng dẫn HS làm bài. + Có tất cả bao nhiêu học sinh? + 32 học sinh xếp thành mấy hàng? + Muốn biết mỗi hàng có mấy học sinh em làm thế nào? - Gọi 1 HS lên bảng làm bài trình bày tóm tắt, bài giải Tóm tắt 4 hàng : 32 học sinh 1 hàng : ...học sinh? - GV nhận xét, mở rộng câu trả lời. * Củng cố cho HS biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 4 ) . - 1 HS đọc đề toán. - Theo dõi. + Có 32 học sinh. + 4 hàng. + Thực hiện phép chia 32: 4 - 1 HS lên bảng làm bài.Lớp làm vào vở. Bài giải Mỗi hàng có số học sinh là: 32 : 4 = 8( học sinh) Đáp số: 8 học sinh - HS nêu câu trả lời khác. Bài 3 : HSKG - Goïi HS ñoïc ñeà toaùn. - Höôùng daãn HS laøm baøi. - Goïi HS leân baûng laøm. - Nhaän xeùt . - 1 HS ñoïc ñeà toaùn. - Theo doõi. - Lôùp laøm vaøo vôû. 4.Củng cố: - Goïi 2 HS ñoïc thuoäc loøng baûng chia 4. 2 HS ñoïc thuoäc loøng baûng chia 4. - GV chốt nội dung. 5.Dặn dò: - Daën: Xem tröôùc baøi: “ Moät phaàn tö”. Nhaän xeùt tieát hoïc. ______________________________________ CHÍNH TẢ QUẢ TIM KHỈ I.MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nhân vật. - Làm được BT2 a, BT3a II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ ghi bài tập 2. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát - Hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS viết các từ khó của bài CT Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. - GV nhận xét. - HS viết bảng con. 3. Bài mới: 3.1.GTB: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài. - HS lắng nghe, nhắc lại tên bài. 3.2. Hướng dẫn viết chính tả: a. Tìm hiểu nội dung bài viết: - GV đọc mẫu bài chính tả. - HS theo dõi, đọc nhẩm. - GV gọi HS đọc. - 1 HS đọc - Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào? - Thấy Cá Sấu khóc vì không có bạn. Khỉ mời Cá Sấu kết bạn. Tù đó ngày nào Khỉ cũng hái quả cho Cá Sấu ăn. b. Hướng dẫn viết từ khó: - Hỏi: Trong bài có những từ khó nào dễ lẫn khi viết? - Y/C HS viết từ khó. - Gọi HS mang bảng cho lớp nhận xét. - Gọi HS nhận xét bài trên bảng. - HS nêu: Cá Sấu, kết bạn, chả ai, Khỉ, - 1 HS lên bảng, dưới lớp viết bảng con. - HS nhận xét. - HS nhận xét. c. Hướng dẫn cách trình bày: - Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao? - Tìm lời của Khỉ và của Cá Sấu. Những lời nói ấy đặt sau dấu gì? + Cá Sấu, Khỉ: vì đó là tên riêng của nhân vật trong truyện. Bạn, Vì, Tôi, Từ: viết hoa vì đó là những chữ đứng đầu câu. - HS đọc - Những lời nói ấy đặt sau dấu gạch đầu dòng. 3.3 Viết chính tả: - Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết. - Nêu lại cách trình bày. - GV đọc từng từ, cụm từ. - Chú ý quan sát, uốn nắn HS yếu. - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi. - GV thu, chấm và nhận xét một số bài. - HS nêu. - HS nêu. - HS nghe viết. - HS soát bài, tự chữa lỗi bằng bút chì và sửa lỗi sai vào cuối bài. 3.4 Hướng dẫn HS làm BT: Bài 2a: - Gọi HS đọc đề, xác định yêu cầu. - Hướng dẫn HS làm bài. - Gọi 2 HS lên bảng làm thi đua. - Điền vào chỗ trống s/ x. - Lớp làm vào vở BT. - 2 HS lên bảng. + say sưa, xay lúa + xông lên, dòng sông. Bài 3a: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập - Hướng dẫn HS làm bài. - Cho HS thảo luận nhóm rồi gọi đại diện các nhóm lên trả lời. - GV nhận xét,chốt kết quả đúng. -1 HS nêu yêu cầu bài tập - Làm việc theo nhóm đôi. - 2 em đại diện lên bảng làm. Lời giải: Tên các con vật thường bắt đầu bằng s là: sư tử, sóc, sò, sao biển, sơn ca, sếu, sam, 4. Củng cố: - Tìm các từ chứa tiếng có âm đầu s hay x. - HS nêu 5. Dặn dò: Về nhà xem lại bài, viết lại các từ sai,chuẩn bị bài sau. __________________________________________ THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) _______________________________________________________________________________________ Thứ tư ngày 22 tháng 02 năm 2017 TẬP ĐỌC Voi nhµ I. MỤC TIÊU - Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong bài. - Hiểu ND: Voi rửng được nuôi dạy thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho con người ( trả lời được các CH trong SGK ) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa bài giảng. Bảng phụ ghi sẵn câu văn luyện đọc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi 2 HS ñoïc tieáp noái nhau baøi “ Quaû tim khæ”vaø traû lôøi caâu hoûi noäi dung ñoaïn vaên vöøa ñoïc. - Nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: 3.1. Giôùi thieäu baøi: Tröïc tieáp. 3.2. Giaûng baøi: v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc. - Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi. - Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø : a. Ñoïc töøng caâu : - Höôùng daãn ñoïc ñuùng : voi röøng, vuïc, vuõng laày, voäi vaõ, huô voøi, b. Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp : + Ñoaïn 1: Töø ñaàu “qua ñeâm”. + Ñoaïn 2: “Gaàn saùng Phaûi baén thoâi”. + Ñoaïn 3: Coøn laïi. - Höôùng daãn ñoïc ñuùng caùc caâu: + Nhöng kìa,/ con voi quaëp chaët voøi vaøo ñaàu xe/ vaø co mình loâi maïnh chieác xe qua vuõng laày.// Loâi xong,/ noù huô voøi veà phía luøm caây/ roài löõng thöõng ñi theo höôùng baûn Tun.// - Giuùp HS hieåu nghóa caùc töø môùi: c. Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. d. Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. ñ. 1 HS ñoïc toaøn baøi. v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi. - Vì sao nhöõng ngöôøi treân xe phaûi nguû ñeâm trong röøng? - Tìm caâu vaên cho thaáy caùc chieán só coá gaéng maø chieác xe vaãn khoâng duy chuyeån - Chuyeän gì xaûy ra khi trôøi gaàn saùng? - Vì sao moïi ngöôøi raùt sôï voi? - Moïi ngöôøi lo laéng nhö theá naøo khi thaáy con voi ñeán gaàn xe? - Theo em, neáu ñoù laø voi röøng maø noù ñònh ñaäp chieác xe thì coù neân baén noù khoâng? - Con voi ñaõ giuùp hoï theá naøo? - Taïi sao moïi ngöôøi nghó laø ñaõ gaëp voi nhaø? v Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc laïi. - Toå chöùc thi ñoïc baøi. - Caû lôùp vaø GV bình choïn nhoùm vaø caù nhaân ñoïc hay nhaát. 4. Cuûng coá: - Cho HS xem 1 soá tranh voi ñang laøm vieäc giuùp ngöôøi. Toång keát vaø giaùo duïc HS. 5.Daën doø :Xem tröôùc baøi: “Sôn Tinh, Thuûy Tinh”.Nhaän xeùt tieát hoïc. - Hát - 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi. - Lắng nghe. - Theo dõi bài đọc ở SGK. - Tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. - Luyện phát âm đúng. - Tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài. - Luyện đọc ngắt câu . - Hiểu nghĩa từ. - Đọc theo nhóm 3. - Thi đọc. - 1 HS đọc đoạn 1. + Vì xe bị sa xuống vũng lầy. + Tứ rú ga mấy nhưng xe vẫn không nhúc nhích - HS đọc thầm đoạn 2. + Một con voi già lừng lững xuất hiện. + Vì voi khỏe mạnh và rất hung dữ + Mọi người sợ con voi đập tan xe, Tứ chộp lấy khẩu súng định bắn voi, - Cần ngăn lại. - Thảo luận cả lớp trả lời. - HS đọc lướt đoạn 3. + Voi quặp chặt vòi vào đầu xe, co mình, lôi mạnh chiếc xe qua khỏi vũng lầy. + Vì voi nhà không dữ tợn, phá phách như voi rừng mà hiền lành, biết giúp người./ - Đại diện các nhóm thi đọc . ___________________________________________________ TOÁN TiÕt 118: mét phÇn t­ I. MỤC TIÊU - Nhận biết ( bằng hình ảnh trực quan ) “ Một phần tư ” biết đọc, viết 1/4. - BT cÇn lµm: Bài 1. *Giảm tải: Bài 2 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Miếng bìa vẽ hình phần giảng bài mới. Bảng phụ ghi sẵn các bài tập ở SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra bảng chia 4. - Nhận xét. 3.Bài mới : 3.1. Giới thiệu bài: Trực tiếp. 3.2. Giảng bài: vHoạt động1:Giới thiệu “Một phần tư”(1/4) - Hướng dẫn HS quan sát hình vuông và nhận thấy: Hình vuông được chia thành 4 phần bằng nhau, trong đó có 1 phần được tô màu. Như thế là đã tô màu vào một phần tư hình vuông. - Hướng dẫn HS viết: 1/4 ; đọc: Một phần tư. - Kết luận: Chia hình vuông thành bốn phần bằng nhau, lấy đi một phần (tô màu) được 1/4 hình vuông. v Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1 - Gọi HS nêu yêu cầu bài - Yêu cầu HS trả lời đúng đã tô màu 1/4 hình nào. - Học sinh nêu miệng Vì sao hình A, Hình B, Hình C tô màu ¼ * Rèn kỹ năng nhận biết 1/4 4. Củng cố: - Gọi HS tô màu lên một số hình đã cho (tô vào 1/4 số hình đó) 5. Dặn dò :Dặn xem trước bài sau: “ Luyện tập ”. Nhận xét tiết học. - Hát - 2 HS HTL bảng chia 4 - 1 HS làm bài: x x 4 = 20 - Lắng nghe. - Quan sát hình vẽ và trả lời theo GV hướng dẫn. - Tập viết 1/4 vào bảng con. - Đọc: Một phần tư. - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - Học sinh nêu miệng cả lớp nhận xét - Lắng nghe. __________________________________________ CHÍNH TẢ VOI NHÀ I.MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nhân vật. - Làm được BT 2a. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Ñoïc cho HS vieát: Caù Saáu, keát baïn, Khæ, ngoài. - Nhaän xeùt. 3. Baøi môùi : 3.1.Giôùi thieäu baøi: Tröïc tieáp. 3.2.Giaûng baøi: v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn nghe- vieát. a. Höôùng daãn HS chuaån bò: - Ñoïc baøi vieát 1 laàn. - Con voi giuùp caùc chieán só laøm gì? - Caâu naøo trong baøi chính taû coù daáu gaïch ngang, caâu naøo coù daáu chaám than? - Cho HS tìm neâu caùc töø khoù vieát trong baøi. - Ñoïc caùc töø khoù cho HS vieát: huô, quaëp, muõi xe, vuõng laày, b. Vieát chính taû: Ñoïc baøi cho HS vieát. c. Chaám - chöõa loãi. - Ñoïc töøng caâu cho HS doø theo chaám loãi. - Thu chaám 7 ñeán 8 baøi . v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp. Baøi 2 a: - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - Goïi 2 HS leân baûng thi ñua laøm baøi. - Lôùp laøm baøi vaøo vôû. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. 4. Cuûng coá + Chốt những lỗi HS hay sai 5. Daën doø : - Daën veà nhaø chöõa loãi trong baøi - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Hát tập thể - 1 HS leân baûng vieát - Lôùp vieát vaøo baûng con. - Laéng nghe. - 2 hoïc sinh ñoïc laïi. - Quaëp voøi vaøo ñaàu xe, roài co mình loâi maïnh chieác xe qua vuõng laày. + Caâu: “Noù ñaäp tan xe maát” + Caâu “Phaûi baén thoâi!” . - Neâu töø khoù vieát coù trong baøi. - 1 HS leân baûng, caû lôùp vieát baûng con. - Nghe ñoïc, vieát chính taû vaøo vôû. - Kieåm tra laïi baøi vieát. - Ñoåi vôû chaám loãi baèng buùt chì. - 1HS ñoïc yeâu caàu baøi 2a. + saâu boï, xaâu kim, sinh soáng, xinh ñeïp + cuû saén, xaén tay aùo, xaùt gaïo, saùt beân caïnh. __________________________________________ TỰ NHIÊN Xà HỘI BÀI 24: CÂY SỐNG Ở ĐÂU? I.MỤC TIÊU: - Biết được cây cối có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn; dưới nước * HSKG: Nêu được ví dụ cây sống trên mặt đất, trên núi cao, trên cây khác (tầm gửi), dưới nước * GDMT: BiÕt c©y cèi, c¸c con vËt cã thÓ sèng ë c¸c m«i tr­êng kh¸c nhau: ®Êt, n­íc, kh«ng khÝ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh minh họa bài dạy. Một số loài cây thật sống ở trên cạn, dưới nước. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kieåm tra baøi cuõ : -GV gọi 2 HS trả lời. + Haõy keå teân caùc ñöôøng giao thoâng + Hãy kể phöông tieän giao thoâng coù ôû ñòa phöông em? - GV nhaän xeùt ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi : 3.1.Giôùi thieäu baøi : Tröïc tieáp. 3.2.Giaûng baøi: v Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK. - Yeâu caàu quan saùt caùc hình trong SGK vaø cho bieát teân caây, nôi soáng cuûa töøng loaïi caây trong töøng hình. - Goïi ñaïi dieän moät soá caëp leân trình baøy tröôùc lôùp. - Yeâu caàu caû lôùp suy nghó traû lôøi: + Caây coù theå soáng ôû ñaâu? * Keát luaän: Caây coù theå soáng ñöôïc khaép nôi: treân caïn, döôùi nöôùc. v Hoaït ñoäng 2: Trieån laõm. * Hoaït ñoäng theo nhoùm nhoû. - Nhoùm tröôûng yeâu caàu caùc thaønh vieân trong nhoùm ñöa nhöõng tranh hoaëc caønh, laù caây thaät cho caû lôùp xem. - Sau ñoù phaân chuùng laøm 3 nhoùm daùn vaøo giaáy khoå to: nhoùm soáng treân caïn, nhoùm soáng döôùi nöôùc, nhoùm soáng trong khoâng khÝ. * Caùc nhoùm tröng baøy saûn phaåm vaø ñaùnh giaù saûn phaåm laãn nhau. * GDMT: BiÕt c©y cèi, c¸c con vËt cã thÓ sèng ë c¸c m«i tr­êng kh¸c nhau: ®Êt, n­íc, kh«ng khÝ. 4. Cuûng coá - GV chốt nội dung 5. Daën doø : - Daën doø: Xem tröôùc baøi: “ Moät soá loaøi caây soáng treân caïn”. Nhaän xeùt tieát hoïc. - Hát tập thể - 2 HS trả lời: + Đường bộ, đường sắt. + Các phương tiện: xe máy, xe đạp, ô tô,... - Laéng nghe. - Laøm vieäc theo caëp ñoâi. - Ñaïi dieän moät soá caëp leân trình baøy tröôùc lôùp. - Caây coù soáng ôû treân caïn, döôùi nöôùc. - 4 nhoùm laøm vieäc. - Töøng baïn giôùi thieäu caây mình mang ñeán cho caùc baïn trong nhoùm bieát teân caây vaø nôi soáng cuûa chuùng. - HS l¾ng nghe. - HS l¾ng nghe. - HS l¾ng nghe. _________________________________________________________________________ Thứ năm ngày 23 tháng 02 năm 2017 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY I.MỤC TIÊU: - Nắm được một số từ ngữ chỉ tên, đặc điểm của các loài vật ( BT 1, BT2 ). - Biết đặt dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ( BT3 ) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ ghi sẵn BT 1, 2,3. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kieåm tra baøi cuõ : Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây: a) Trâu cày rất khỏe. b) Gấu đi chậm chạp. c)Voi kéo gỗ hùng hục. - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi : 3.1. Giôùi thieäu baøi: Tröïc tieáp. 3.2. Giaûng baøi: - HS hát tập thể - 3 HS lên bảng - Laéng nghe. Baøi 1: - Goïi 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - GV treo tranh, yêu cầu HS nêu tên của các con vật trong tranh. - GV cho HS thảo luận trong nhóm 6:Gắn thẻ từ vào từng con vật với đúng đặc điểm của nó. Thời gian thảo luận 2 phút. - GV gọi đại diện 1 nhóm lên bảng dán phiếu thảo luận nhóm và trình bày. - GV nhận xét, chốt lời giải đúng. - Keå teân caùc con thuù maø em bieát. - 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - HS nêu: cáo, gấu trắng, thỏ, sóc, nai, hổ - HS thảo luận nhóm 6. - Đại diện 1 nhóm lên bảng dán phiếu thảo luận nhóm và trình bày. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung + Lôøi giaûi: Caùo tinh ranh. Gaáu traéng toø moø. Thoû nhuùt nhaùt. Soùc nhanh nheïn, Nai hieàn laønh. Hoå döõ tôïn. - Noái tieáp nhau keå. Baøi 2: - GV gọi 1 HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS làm việc trong nhóm 4, mỗi 1 HS mang tên một con vật và chọn tên con vật thích hợp vào chỗ trống. - GV gọi 1 nhóm nối tiếp trả lời.( GV ghi bảng.) - Gọi các nhóm khác nhận xét. - Cho HS ñoïc thuoäc caùc cuïm töø so saùnh. - GV cùng HS nêu ý nghĩa của từng câu nói. - Neâu yeâu caàu baøi taäp. - HS làm việc trong nhóm 4. - 4 HS trả lời. - Nhóm khác nhận xét. - Ñoïc thuoäc caùc cuïm töø so saùnh. a)Dữ như hổ: chỉ người nóng tính b) Nhát như thỏ: chỉ người nhút nhát c) Khỏe như voi: khen ngợi người có sức khỏe tốt d) Nhanh như sóc: khen người nhanh nhẹn - Khuyeán khích HS tìm caùc ví duï töông tö - HS nêu thêm: Nhaùt nhö caùy. Khoûe nhö traâu. Chậm như sên. Nhanh như cắt. Chaäm nhö ruøa... Baøi 3: - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. - Ñính baûng phuï. - Höôùng daãn laøm baøi. - Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. - Khi naøo phaûi duøng daáu chaám? - Khi naøo phaûi duøng daáu phaåy? - 1 HS ñoïc yeâu caàu. - 1 HS đọc đoạn văn - Laéng nghe. - 1 HS leân baûng laøm baøi. Lôùp laøm baøi vaøo vôû. Từ sáng sớm, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ngoài đường, người và xe đạp đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú, trẻ em chạy nhảy tung tăng. - Khi heát caâu. - Khi caâu coøn caùc yù lieân keát. 4. Cuûng coá: - GV yêu cầu HS nêu các thành ngữ có tên các con vật. - HS nêu 5. Daën doø: Daën xem tröôùc baøi: “ Töø ngöõ veà soâng bieån. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi: Vì sao?”. Nhaän xeùt tieát hoïc. - HS lắng nghe _______________________________________________ TOÁN TIẾT 119: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: - Thuộc bảng chia 4. - Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 4 ). - BT cÇn lµm: Bài 1, Bài 2, Bài 3 * HSKG lµm thêm Bài 4. *Giảm tải: Bài 5 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Bảng phụ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra bảng chia 4. - Nhận xét. 3. Bài mới : 3.1. Giới thiệu bài: Trực tiếp. 3.2.Luyện tập: Bài 1 : Tính nhẩm. - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu học sinh tính nhẩm nêu miệng kết quả. * Củng cố bảng chia 4. Bài 2: Tính nhẩm Tiến hành tương tự như bài 1 - Yêu cầu HS nhận xét về mối quan hệ giữa phép nhân và hai phép chia. * Củng cố mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia Bài 3 : - Gọi HS đọc đề toán. - Hướng dẫn HS làm bài. - Gọi 1 HS lên bảng làm bài trình bày tóm tắt, bài giải Tóm tắt 4 tổ : 40 học sinh 1 tổ : ...học sinh? - GV nhận xét, mở rộng câu trả lời. * Củng cố cho HS biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 4 ) . Bài 4 : HSKG - Gọi HS đọc đề toán. - Hướng dẫn HS làm bài. - Gọi 1 HS lên bảng làm bài trình bày tóm tắt, bài giải Tóm tắt 4 người : 1 thuyền 12 người : ...thuyền? * Củng cố cho HS biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 4 ) . 4. Củng cố: - Chốt kiến thức đã học. 5. Dặn dò : Dặn xem trước bài “Bảng chia 5”. Nhận xét đánh giá tiết học. - Hát tập thể - 2 HS lên đọc thuộc bảng chia 4. - Lắng nghe, nhắc lại tên bài. - Tính nhẩm - Học sinh nối tiếp nhau nêu kết quả 8: 4=4 36: 4=9 12: 4=3 24: 4=6 20: 4=5 40: 4=10 28: 4=7 32: 4=8 - Tính nhẩm - Học sinh nối tiếp nhau nêu kết quả 4x 3=12 12: 4=3 12: 3=4 4x 2=8 8: 4=2 8: 2=4 4x1=4 4: 4=1 4: 1= 4 4x 4=16 16: 4=4 - 1 HS đọc đề toán. - HS theo dõi và trả lời câu hỏi. - 1 HS lên bảng làm bài.Lớp làm vào vở. Bài giải Mỗi tổ có số học sinh là: 40 : 4 = 10( học sinh) Đáp số: 10 học sinh - HS nêu câu trả lời khác. - 1 HS đọc đề toán. - 1 học sinh lên bảng, cả lớp làm vào vở Bài giải Số thuyền cần để chở hết 12 người là: 12 : 4 = 3(thuyền) Đáp số: 3 thuyền - HS lắng nghe. THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) __________________________________________ THỦ CÔNG Bài 12 : ÔN TẬP CHñ ®Ò: PHỐI HỢP GẤP,CẮT,DÁN (T2) I. MỤC TIÊU - Củng cố kiến thức , kĩ năng gấp các hình đã học . - Phối hợp gấp , cắt, dán được ít nhất một sản phẩm đã học * Với HS khéo tay: - Phối hợp gấp, cắt dán được ít nhất 2 sản phẩm đã học. - Có thể gấp,cắt dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo. -Yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Mẫu - Qui trình gấp, căt, d¸n hình III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt đông của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh - Giáo viên nhận x

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 24.doc
Tài liệu liên quan