Khóa luận Định hướng sử dụng đất huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang đến 2010

MỤC LỤC

Trang

ĐẶT VẤN ĐỀ. 1

 

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 3

I - Vai trò, đặc điểm của đất đai - yêu cầu đặt ra của việc sử dụng đất đai: 3

1. Vai trò của đất đai 3

1.1: Đất đai là một tài nguyên 3

1.2: Đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế. 5

2. Đặc điểm của đất đai 8

2.1: Đặc tính không thể sản sinh và có khả năng tái tạo của đất đai 8

2.2: Đất đai là một TLSX gắn liền với hoạt động của con người 9

2.3: Tính đa dạng và phong phú của đất đai 10

3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc sử dụng đất và xu thế phát triển của nó 10

4. Yêu cầu đặt ra của việc sử dụng đất đai 17

II - Nội dung sử dụng đất đai 17

1. Những quy định về tình hình đất đai 18

2. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 22

3. Thanh tra, giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nước 27

4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình sử dụng đất đai 28

4.1: Phân bố đất đai 28

4.2: Chỉ tiêu đánh giá kết quả sử dụng đất đai 29

4.3: Phân tích hiệu quả sản xuất của đất đai 29

4.4: Phân tích mức độ thích hợp sử dụng đất đai 30

4.5: Phân tích tổng hợp sử dụng và biến động đất đai 30

 

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VỊ XUYÊN - TỈNH HÀ GIANG 32

I - Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện vị xuyên 32

1. Đặc điểm tự nhiên 32

1.1: Vị trí địa lý 32

1.2: Địa hình 32

1.3: Khí hậu 33

1.4: Các nguồn tài nguyên 34

1.5: Đánh giá chung 36

2- Đặc điểm kinh tế xã hội . 37

II - Hiện trạng sử dụng đất 38

1. Tình hình sử dụng quỹ đất đai 38

2. Sử dụng quỹ đất theo mục đích sử dụng 39

3. Tình hình quản lý đất đai. 46

3.1: Thời kỳ trước Luật Đất đai năm 1993 46

3.2: Thời kỳ sau Luật Đất đai năm 1993 đến nay 46

4. Một số kết quả đạt được khi sử dụng đất đai 48

4.1: Phát triển kinh tế 48

4.2: Phát triển các ngành. 49

4.3: Phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn: 51

4.4: Dân số, lao động việc làm. 52

4.5: Đánh giá chung thực trạng KT-XH gây áp lực đến đất đai 53

4.6: Đánh giá chung về tình hình quản lý sử dụng đất đai 54

 

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 55

I - Đánh giá tiềm năng đất đai 55

1. Tiềm năng đất đai 55

1.1: Khả năng sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp 55

1.2: Khả năng sử dụng đất vào mục đích sản xuất lâm nghiệp 56

1.3: Tiềm năng đất phát triển công nghiệp 57

1.4: Tiềm năng đất xây dựng, mở rộng đô thị và các khu dân cư 57

1.5: Tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành khác. 58

II - các Quan điểm khai thác sử dụng đất 58

1. Quan điểm khai thác triệt để quỹ đất 59

2. Quan điểm chuyển mục đích sử dụng 59

3. Quan điểm bảo vệ và duy trì đất nông lâm nghiệp 59

4. Quan điểm khai thức sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, làm giàu đất 60

5. Quan điểm bảo vệ môi trường sinh thái 60

6. Quan điểm khai thác và giữ vững đất an ninh quốc phòng 60

III - Phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 61

1. Mục tiêu tổng quát 61

2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 61

IV - Định hướng sử dụng đất huyện vị Xuyên đến năm 2010 63

1. Định hướng sử dụng đất lâu dài 64

2. Định hướng sử dụng đất đến năm 2010 64

2.1: Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 64

2.2: Định hướng sử dụng đất lâm nghiệp 65

2.3: Định hướng sử dụng đất ở đô thị và đất ở nông thôn 66

2.4: Định hướng sử dụng đất chuyên dùng 66

V - Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Vị Xuyên 69

1. Phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2010 69

1.1. Quy hoạch đất nông nghiệp 69

1.2: Quy hoạch đất lâm nghiệp 71

1.3: Quy hoạch đất chuyên dùng 73

1.4: Quy hoạch đất dân cư nông thôn 77

1.5: Quy hoạch đất ở đô thị 77

1.6: Đất chưa sử dụng 78

VI - Những giải pháp để thực hiện quy sử dụng đất huyện Vị Xuyên giai đoạn 2000 - 2010. 81

1. Chính sách trong quản lý Nhà nước về đất đai. 81

2. Giải pháp về vốn 83

3. Các giải pháp về mặt hành chính. 83

4. Các giải pháp về cơ chế chính sách. 84

5. Giải pháp về khoa học công nghệ và môi trường. 84

6. Các giải pháp khác 85

 

KẾT LUẬN. 86

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc90 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 2178 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Định hướng sử dụng đất huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang đến 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐịnh hướng sử dụng đất huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang đến 2010.DOC
Tài liệu liên quan