Phần I Cơ học chương I Động học chất điểm

Cãu 22: Moọt ủoaứn taứu ủang chuyeồn ủoọng vụựi vaọn toỏc 10m/s thỡ haừm phanh chuyeồn ủoọng chaọm dần ủều vụựi gia toỏc 0,5m/s2.Vaọn toỏc khi ủoaứn taứu ủaừ ủi ủửục quaừng ủửụứng 64m laứ bao nhiẽu ?

A.v=6m/s B.6,4m/s C. v=5m/s D. v=10m/s

Cãu 23. Moọt õtõ ủang chuyeồn ủoọng vụựi vaọn toỏc laứ36km/h thỡ haừm phanh,sau 10s thỡ õtõ dửứng lái haỳn.Gia toỏc vaứ quaừng ủửụứng maứ õtõ ủi ủửục laứ:

A. - 1m/s2 ;100m B. 2 m/s2; 50m C. -1 m/s2 ;50m D.1m/s2;100m

c u 24.Moọt chieỏc xe ủáp chuyeồn ủoọng vụựi vaọn toỏc 36km/h ,boĩng haừm phanh vaứ sau moọt phuựt thỡ dửứng lái.Gia toỏc cuỷa xe laứ:

A. 1m/s2 B.0,5m/s2 C. 0.166m/s2 D.2m/s2

Cãu 25 Cho phửụng trỡnh chuyeồn ủoọng cuỷa chaỏt ủieồm laứ: x = 10t - 0,4t2, gia toỏc cuỷa cuỷa chuyeồn ủoọng l :

 

doc117 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1927 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phần I Cơ học chương I Động học chất điểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docÔn tập vật Lý 10- HK I+ HK II.doc
Tài liệu liên quan