Hiệu quả hoạt dộng kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam sau M & A

(Bản scan)

MỤC LỤC

LỞI CAM ĐOAN i

LỜI CÀM ON ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CHỮ VIẾTTÁT vi

DANH MỤC BĂNG. BIÊU, so ĐÔ, ĐỒ TH| ix

PHÁN Mờ ĐÂU 1

1. Lý do lựa chọn đẻ úi 1

2. Mục tiêu nghiên cữu cùa luôn án 5

3. Dổi tượng và phạm vi nghiên cứu cùa luận ãn 6

4. Đủng gứp mói của luận án 7

5. Nội dung của luận ân. . 8

CHƯƠNG 1: GIÓI THIẸU TÒNG QUAN TÌNH HỈNH NGHIÊN cứu VẢ PHƯONG PHÁP NGHIÊN CỬU 9

II. Tống quan tinh hinh nghiên cứu 9

1.2. Phương pháp và mô hinh nghiên cửu cùa luận án 24

1.2.1. Cách tiếp cặn và mó hỉnh lý thuyót 24

1.2.2. Mó hĩnh đánh giã hiệu quá hoạt dộng kinh doanh cứa Ngân hãng thương moi

sau M&A . 26

1.2.3. Mô hĩnh phân tích ánh hướng cùa các nhãn tố tới hiệu quá hoụt động kinh

doanh cùa các ngàn hàng thương mai sau M&A 32

CHƯƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÉ HIỆU QUÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CŨA NGÂN HẢNG THƯƠNG MẠI SAU M&A 35

2.1. M&A ngân hảng thương mại 35

2.1.1. Tồng quan VC M&A _ 35

2.1.2. M&A ngản hảng thưong mại 44

2.2. Hiệu quá hoợt động kinh doanh cứa ngân hãng thương mại sau M&A 46

2.2.1. Ngân hãng thương mại sau M&A 46

2.2.2. Hiệu quá hoạt đỏng kinh doanh cùa ngân hảng thương mại sau M&A 48

2.3. Các nhãn tố ánh hường tời hiệu quá boat động kinh doanh cùa ngân hàng thương

mại sau M&A 55

2.3.1. Nhãn tố chũ quan 55

 

 

pdf198 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 498 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hiệu quả hoạt dộng kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam sau M & A, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfla_nguyenquangminh_453_1854526.pdf
Tài liệu liên quan