Khóa luận Xác định hàm lượng và thành phần lipit, axit béo có trong dằu hạt của bốn loài thực vật Việt Nam thuộc họ trám Burseraceae

(Bản scan)

LỜI MỚ ĐẢU 1

CHƯƠNG I: TÒNG QUAN 4

1.Sơ lược vê họ trám 4

1.1 VỊ trí phân loại 4

1.2.Đặc điểm thực vật cùa trám 5

1.2.1.Trám đcn 5

1.2.2.Trám trắng 6

1.2.3.Trám chim 7

1.3.Thành phẩn hóa học và tác dụng sinh học 8

2.Lipit. các lớp chất của lipit, axit béo 9

2.1.Lipit 9

2.2.Các lớp chất của lipit 12

2.3.Các axil béo 13

2.3.1.Axit béo no 13

2.3.2.Axit béo không no một nổi đôi 13

2.3.3.Các axit béo không no đa nối đôi 14

CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM VẢ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu 15

1.Dối tượng nghicn cửu 15

2.Phương pháp nghiên cửu 16

2.1.Phương phảp chiết lipit tồng 16

2.2.Phương pháp phân lích thành phần vả hàm lượng lớp chất có trong lipit

tổng 16

2.3.Phương pháp phân lập các lớp chất trong lipit tổng 17

2.4.Phương pháp xác dịnh thành phần hàm lượng các axil beo 17

CHƯƠNG 111: KÉT QUẢ VÀ THÁO LUẬN 19

3.1.Hàm lượng lipit tống 19

 

pdf35 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 14/02/2022 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xác định hàm lượng và thành phần lipit, axit béo có trong dằu hạt của bốn loài thực vật Việt Nam thuộc họ trám Burseraceae, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhoa_luan_xac_dinh_ham_luong_va_thanh_phan_lipit_axit_beo_co.pdf
Tài liệu liên quan