Tóm tắt Luận án Nghiên cứu các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá tr ng Đại học S phạm TDTT Hà Nội

Cơ sở thực tiễn của việc lựa chọn bài tập phát triển thể lực

chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá Tr ng Đại học S

phạm TDTT Hà Nội

Qua tổng hợp các tài liệu có liên quan tới huấn luyện thể lực, thực tiễn

công tác giảng dạy môn óng đá ho nam sinh viên huyên sâu óng đá trường

Đại họ Sư phạm TDTT Hà Nội ở mỗi học kỳ, húng tôi đã thu thập được 93

bài tập phát triển thể lự huyên môn, trong đó sức nhanh (SN): 21 bài tập; sức

mạnh bền (SMB): 10 bài tập; sức mạnh tố độ (SMTD): 11 bài tập; sức bền tốc

độ (SBTD): 26 bài tập; khéo léo (KL): 25 bài tập/

Để lựa chọn một cách khoa họ , khá h quan và hính xá á ài tập phát

triển thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá, đề tài tiến hành

phỏng vấn các HLV, trọng tài, cán bộ quản lý chuyên môn, chuyên gia bằng

phiếu phỏng vấn. Thành phần đối tượng phỏng vấn bao gồm 33 người, trong đó

có: 5 chuyên gia chiếm tỷ lệ 15.2%; 11 HLV chiếm tỷ lệ 33.3%; 17 giảng viên

chiếm tỷ lệ 51.5%. Ở mỗi bài tập phỏng vấn được trả lời theo 5 mứ độ của

thang đo ikert (C1. Rất không đồng ý; C2. Không đồng ý; C3. Không ý kiến;

C4. Đồng ý; C5. Rất đồng ý). Xử lý kết quả phỏng vấn thu đượ như trình ày ở

biểu đồ 3.10 đến biểu đồ 3.14 trong luận án.

Từ kết quả thu được ở biểu đồ 3.10 đến biểu đồ 3.14 cho thấy: Các bài

tập phỏng vấn có giá trị trung bình từ 3.97 đến 4.36 với SD (độ lệch chuẩn) từ

0.88 đến 1.25. Đối chiếu với thang đo ikert thì 47 ài tập có kết quả nằm

trong mứ đánh giá đồng ý (3.41 - 4.20) và 46 bài tập nằm trong mứ đánh giá

rất đồng ý (4.21 - 5.00). hư vậy, thông qua kết quả phỏng vấn, đề tài ước

đầu đã lựa chọn được 93 bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh

viên huyên sâu óng đá.16

Sau khi phỏng vấn lựa chọn được 93 bài tập phát triển thể lực chuyên môn

cho nam sinh viên chuyên sâu óng đá, để ó ơ sơ khoa học trong việc phân bổ

các bài tập phát triển thể lực chuyên môn theo từng học phần, ăn ứ vào hương

trình giảng dạy ho sinh viên huyên sâu óng đá trường Đại họ Sư phạm

TDTT đã đượ an hành, đề tài tiến hành phỏng vấn các giảng viên bộ môn

 óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT Hà Nội để phân chia các bài tập theo

từng học phần trong việc giảng dạy, huấn luyện phát triển thể lực chuyên môn

 ho nam sinh viên huyên sâu óng đá

pdf33 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá tr ng Đại học S phạm TDTT Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ự tiễn 9 ông tá giảng dạy môn óng đá ho nam sinh viên huyên sâu óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội nói riêng ở mỗi họ kỳ, đề tài đã thu thập đượ 15 test đánh giá thể lự huyên môn. Để lựa họn một á h khoa họ , khá h quan và hính xá á test đánh giá thể lự huyên môn, đề tài tiến hành phỏng vấn V, trọng tài, án ộ quản lý huyên môn, huyên gia ằng phiếu phỏng vấn. Thành phần đối tượng phỏng vấn ao gồm 33 người, trong đó ó: 5 huyên gia hiếm tỷ lệ 15.2%; 11 V hiếm tỷ lệ 33.3%; 17 giảng viên hiếm tỷ lệ 51.5%. Kết quả phỏng vấn lựa họn test và xá định độ tin ậy ủa kết quả phỏng vấn lựa họn test đánh giá thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá đượ trình bày ở iểu đồ 3.7 và ảng 3.6 trong luận án. Từ kết quả thu đượ ở ảng 3.6 iểu đồ 3.7 ho thấy: Cá test phỏng vấn ó giá trị mean (trung ình) từ 3.82 đến 4.30 với SD (độ lệ h huẩn) từ 0.95 đến 1.16. Đối hiếu với thang đo ikert thì 15 test đều ó kết quả nằm trong mứ đánh giá đồng ý (3.41 - 4.20) và rất đồng ý (4.21 - 5.00). hư vậy, thông qua kết quả phỏng vấn, đề tài ướ đầu đã lựa họn đượ 15 test đánh giá thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá. hư vậy, thông qua kết quả phỏng vấn và xá định độ tin ậy ủa kết quả phỏng vấn lựa họn test đánh giá thể lự chuyên môn cho nam sinh viên huyên sâu óng đá, đề tài ướ đầu đã lựa họn đượ 15 test đánh giá thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá. Sau khi phỏng vấn lựa họn đượ 15 test đánh giá thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá, để ó ơ sơ khoa họ trong việ phân ổ á test trong việ đánh giá thể lự huyên môn theo từng họ phần, ăn ứ vào hương trình đào tạo sinh viên huyên sâu óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội đề tài tiến hành phỏng vấn á giảng viên ộ môn óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội để phân hia á test theo từng họ phần trong việ đánh giá thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá. Kết quả thu đượ : ọ phần 1 sử dụng 5 test: 1. Tâng óng(sl); 2. ém iên (m); 3. Đá xa (m); 4. Sút óng ầu môn 10 quả; 5. Dẫn óng sút ầu môn (điểm) ọ phần 2 sử dụng 5 test: 1. Tâng óng 30m (lỗi); 2. Đá óng ố định 10 ằng lòng àn hân 10 quả (quả); 3. Đá xa (m); 4. Sút óng ầu môn 10 quả (quả); 5. Dẫn óng sút ầu môn (điểm) ọ phần 3 sử dụng 5 test: 1. Dân óng 4 lần x 5m (s); 2. Dẫn óng 30m (s); 3. Đánh đầu (m); 4. Sút óng ầu môn 10 quả (quả); 5. Dẫn óng sút ầu môn (điểm) ọ phần 4 sử dụng 5 test: 1. Chạy 60m đổi hướng (s); 2. Dẫn óng 60m đổi hướng (s); 3. Đánh đầu (m); 4. Sút óng ầu môn 10 quả (quả); 5. Dẫn óng sút ầu môn (điểm) ọ phần 5 sử dụng 5 test: 1. Tâng óng 12 ộ phận ( p); 2. Chạy 5 lần x 30m(s); 3. Chuyền óng 20 quả (quả); 4. Sút óng 20 quả (quả); 5. Dẫn óng sút ầu môn (điểm) ọ phần 6 sử dụng 3 test: 1. Chuyền óng 20 quả (quả); 2. Sút óng 20 quả (quả); 3. Dẫn óng sút ầu môn (điểm) Xá định tính thông áo ủa á test đánh giá thể lự huyên môn ho nam sinh viên chuyên sâu óng đá đượ lựa họn thông qua kiểm định mối tương quan giữa á test theo từng họ phần. Kết quả thu đượ như trình ày ở iểu đồ 3.8 trong luận án. Kết quả thu đượ ở iểu đồ 3.8 ho thấy: 5 test ở họ phần 1 ó giá trị r từ 0.44 đến 0.90; 5 test ở họ phần 2 ó giá trị r từ 0.44 đến 0.90; 5 test ở họ phần 3 ó giá trị r từ 0.44 đến 0.98; 5 test ở họ phần 4 ó giá trị r từ 0.40 đến 0.99; 5 test ở họ phần 5 ó giá trị r từ 0.42 đến 0.98; 3 test ở họ phần 6 ó giá trị r từ 0.49 đến 0.92. Cá test đều nằm ở ngưỡng P<0.05. Theo tá giả Dương ghiệp Chí thì trong thự tiễn nếu hệ số thông áo không nhỏ hơn 0.3 thì test ó thể sử dụng đượ . Đối hiếu với á giá trị r thu đượ ở 6 họ phần đều >0.3. hư vậy, ằng việ phân tí h tương quan, ướ đầu đã lựa họn đượ 15 test và sử dụng trong 6 họ phần để đánh giá thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội. Về độ tin ậy ủa test lựa họn đượ xá định ằng phương pháp test lặp lại. Phương pháp và điều kiện lập test như nhau ở ả 2 lần lập test. Thời gian thự hiện test lặp lại đượ tiến hành đảm ảo sao ho ở lần lập test thứ hai người tập đượ hồi phụ hoàn toàn. Kết quả thu đượ trình ày ở ảng 3.7. 11 Bảng 3.7. Kết quả xác định độ tin cậy các test đánh giá thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá (n = 33) TT Test Lần 1 Lần 2 r ̅ δ ̅ δ 1 Tâng bóng (sl) 83.16 17.38 81.97 17.24 0.989 2 Ném biên (m) 14.00 5.55 14.54 5.47 0.973 3 Đá xa (m) 43.73 6.34 43.70 7.06 0.976 4 Sút óng ầu môn (quả) 7.84 2.47 8.38 2.78 0.932 5 Dẫn óng sút ầu môn (điểm) 7.84 2.29 8.27 2.35 0.864 6 Tâng óng 30m (lỗi) 3.62 0.95 3.43 0.90 0.812 7 Đá lòng óng hết 10 quả (quả) 7.22 0.79 7.00 0.88 0.841 8 Dẫn óng 4 lần x 5m (s) 20.62 3.39 20.65 3.30 0.996 9 Dẫn óng 30m (s) 5.10 1.20 5.14 1.15 0.982 10 Đánh đầu (m) 14.57 1.91 14.70 2.21 0.885 11 Chạy 60m đổi hướng (s) 9.38 3.01 9.43 2.98 0.998 12 Dẫn óng 60m đổi hướng (s) 13.93 3.15 13.95 3.16 0.997 13 Tâng óng 12 ộ phận ( p) 9.32 1.99 9.35 2.06 0.929 14 Chạy 5 lần x 30m (s) 23.94 3.96 24.03 3.93 0.998 15 Chuyền óng 20 quả (quả) 9.08 1.93 9.11 2.04 0.920 Từ kết quả thu đượ ở ảng 3.7 ho thấy: Cả 15 test đều ó r từ 0.812 đến 0.998 với P<0.05, đượ xá định là đủ độ tin ậy, ho phép sử dụng đượ trong đánh giá thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá. Trong đó ó 8/15 test ó độ tin ậy rất tốt (r từ 0.95 đến 1.00), 3/15 test ó ó độ tin ậy khá tốt (r từ 0.90 đến 0.94). 3.1.4. Thang điểm đánh giá thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá. Căn ứ vào á kết quả thống kê trong ảng 3.7, yêu ầu huẩn đầu ra và đặ thù đào tạo sinh viên huyên sâu óng đá trong trường họ , đề tài tiến hành xây dựng ảng điểm theo thang độ C (thang điểm 10) ho từng hỉ tiêu, test đã lựa họn. Kết quả như trình ày ở á ảng từ 3.8 đến 3.13 trong luận án. Trong thự tiễn đánh giá, do ó những kết quả không nằm ở mứ phân định, nên khi đánh giá sử dụng phương pháp tiệm ận, nghĩa là thành tí h một hỉ tiêu nào gần với mứ điểm nào hơn thì lấy điểm đó (trong ùng một mứ giới hạn xếp loại ở á ảng 3.8 đến ảng 3.13). Cá mứ phân loại ở đây ũng sẽ là ăn ứ để áp dụng trong quá trình tra ứu, xếp loại ho từng test. Do đó sẽ khắ phụ đượ thự tế 1 hỉ tiêu, test ủa VĐV đạt ở mứ xếp loại dưới không 12 thể xếp ở mứ trên, mặ dù mứ hênh lệ h thành tí h ở mứ tối thiểu. 3.1.5. Thực trạng thể lực chuyên môn của nam sinh viên chuyên sâu bóng đá. Sử dụng á test và thang điểm đã xây dựng, đề tài đã ứng dụng để đánh giá thự trạng thể lự huyên môn ủa nam sinh viên huyên sâu óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội. Cá đối tượng tham gia đánh giá ao gồm á sinh viên huyên sâu óng đá trong năm họ 2014-2015: 32 SV khóa đại họ 45 ở họ phần 1 và họ phần 2. 28 SV khóa đại họ 44 ở họ phần 3 và họ phần 4. 37 SV khóa đại họ 43 ở họ phần 5 và họ phần 6. Tứ là sau khi á sinh viên họ tập theo kế hoạ h đào tạo đã đượ an hành và trong quá trình họ tập vẫn sử dụng 57 ài tập hiện đang áp dụng. Khi kết thú hương trình họ tập, đề tài đã sử dụng 15 test đánh giá đã lựa họn để kiểm tra. Kết quả thu đượ như trình ày ở ảng 3.14 đến ảng 3.16 trong luận án Từ kết quả thu đượ ở ảng 3.14 đến ảng 3.16 ho thấy: Mặ dù ó sự khá iệt về thành tí h giữa hai họ phần, song điểm đạt đượ ủa sinh viên vẫn hủ yếu tập trung ở mứ độ trung ình và khá. Đồng thời thông qua thành tí h kiểm tra thu đượ ở á test ũng ho thấy sự hạn hế về thể lự huyên môn ủa sinh viên huyên sâu óng đá. Do vậy đã ảnh hưởng lớn đến kết quả họ tập nói hung và thể lự huyên môn óng đá nói riêng. 3.1.6. Bàn luận kết quả nghiên cứu thực trạng công tác giảng dạy, huấn luyện thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá tr ng Đại học S phạm TDTT Hà Nội. Thông qua kết quả thu được và bàn luận đã ho thấy đặc thù công tác huấn luyện thể lự trên đối tượng là sinh viên huyên sâu óng đá ủa trường Đại họ Sư phạm TDTT Hà Nội. Với kết quả thu đượ , đề tài đã làm sáng tỏ được các vấn đề có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đến phát triển thể lực chuyên môn ho sinh viên huyên sâu óng đá ủa trường Đại họ Sư phạm TDTT Hà Nội là các bài tập hưa đầy đủ và thiếu ơ sở khoa học. Thông qua những bàn luận cho thấy những điểm khác biệt của luận án với các công trình nghiên cứu đã ông ố, đồng thời ũng đã làm rõ thêm về những hạn chế, tồn tại trong phát triển thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu óng đá ủa trường Đại họ Sư phạm TDTT Hà Nội. 3.2. Lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá Trƣờng Đại học Sƣ phạm TDTT Hà Nội. 3.2.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá Trƣờng Đại học Sƣ phạm TDTT Hà Nội * Căn cứ vào chƣơng trình giảng dạy bóng đá của trƣờng Đại học Sƣ phạm TDTT Hà Nội: Đượ trình ày tại ảng 3.17 và iểu đồ 3.9 Bảng 3.17. Thống kê số lƣợng nội dung trong chƣơng trình giảng dạy môn bóng đá cho sinh viên chuyên sâu TT Nội dung Yếu lĩnh Số lƣợng (số tiết) Tỷ lệ % 1 ị h sử và tá dụng môn BĐ 2 guyên lí kỹ thuật đá óng 3 Phương pháp dạy họ KTBĐ 4 Cá luật thi đấu óng đá 5 Tổ hứ thi đấu - Trọng tài 6 Chiến thuật và vị trí hiến thuật 7 Kỹ thuật không óng 5 5.56 8 Kỹ thuật tâng óng 5 5.56 9 Kỹ thuật đá óng 8 8.89 10 Kỹ thuật dừng óng 10 11.11 11 Kỹ thuật dẫn óng và động tá giả 11 12.22 12 Kỹ thuật đánh đầu 3 3.33 13 Kỹ thuật tranh ướp và ắt óng 3 3.33 14 Kỹ thuật ném iên 2 2.22 15 Kỹ thuật thủ môn 13 14.44 16 Kỹ hiến thuật 30 33.33 17 Thi đấu sân nhỏ và sân lớn 18 Thể lự hung và chuyên môn Biểu đồ 3.9. Nội dung trong chƣơng trình giảng dạy môn bóng đá cho sinh viên chuyên sâu 13 Kết quả thu đượ ở ảng 3.17 và iểu đồ 3.9 là ơ sở để đề tài lựa họn á ài tập phát triển thể lự huyên môn ho sinh viên huyên sâu óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội. Cá ài tập khi đượ lựa họn phải phù hợp và đáp ứng đượ huẩn đầu ra ủa hương trình giảng dạy đã đặt ra, đặ iệt là á mụ tiêu về huyên môn óng đá. Để lựa họn một á h khoa họ , khá h quan và hính xá á ài tập phát triển thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá, đề tài tiến hành phỏng vấn. Thành phần đối tượng phỏng vấn ao gồm 33 người, trong đó ó: 5 huyên gia hiếm tỷ lệ 15.2%; 11 V hiếm tỷ lệ 33.3%; 17 giảng viên hiếm tỷ lệ 51.5%. Ở mỗi ài tập phỏng vấn đượ trả lời theo 5 mứ độ ủa thang đo ikert (C1. Rất không đồng ý; C2. Không đồng ý; C3. Không ý kiến; C4. Đồng ý; C5. Rất đồng ý). Xử lý kết quả phỏng vấn thu đượ như trình ày ở iểu đồ 3.10 đến iểu đồ 3.14. Biểu đồ 3.10. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập phát triển sức nhanh cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá Biểu đồ 3.11. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bền cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá Biểu đồ 3.12. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá Biểu đồ 3.13. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá Biểu đồ 3.14. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập phát triển khéo kéo cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá 14 Từ kết quả thu đượ ở iểu đồ 3.10 đến iểu đồ 3.14 ho thấy: Cá ài tập phỏng vấn ó giá trị trung ình từ 3.97 đến 4.36 với SD (độ lệ h huẩn) từ 0.88 đến 1.25. Đối hiếu với thang đo ikert thì 47 ài tập ó kết quả nằm trong mứ đánh giá đồng ý (3.41 - 4.20) và 46 ài tập nằm trong mứ đánh giá rất đồng ý (4.21 - 5.00). hư vậy, thông qua kết quả phỏng vấn, đề tài ướ đầu đã lựa họn đượ 93 ài tập phát triển thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá. Sau khi phỏng vấn lựa họn đượ 93 ài tập phát triển thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá, để ó ơ sơ khoa họ trong việ phân ổ á ài tập phát triển thể lự huyên môn theo từng họ phần, ăn ứ vào hương trình giảng dạy ho sinh viên huyên sâu óng đá trường đã đượ an hành, đề tài tiến hành phỏng vấn á giảng viên ộ môn óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội để phân hia á ài tập theo từng họ phần trong việ giảng dạy, huấn luyện phát triển thể lự huyên môn ho nam sinh viên chuyên sâu bóng. Căn ứ vào kết quả phỏng vấn á giảng viên ủa ộ môn óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội và mụ tiêu giảng dạy ở mỗi họ phần về phát triển tố hất thể lự huyên môn, 93 ài tập đã lựa họn đượ phân ố sử dụng từ họ phần 1 đến họ phần 6 với tổng số 186 lượt sử dụng ài tập. Về phân ố ài tập phát triển thể lự huyên môn ho sinh viên huyên sâu óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội theo á tố hất thể lự và dạng ài tập ( á nhân, ó óng, không óng, phối hợp nhóm, thi đấu và trò hơi) đượ iểu diễn trên iểu đồ 3.15. Biểu đồ 3.15. Phân bố bài tập phát triển thể lực chuyên môn theo học phầncho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá Bảng 3.18. Phân bố bài tập phát triển thể lực chuyên môn theo học phần cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá Học phần Tố chất thể lực chuyên môn Số lƣợng Bài tập 1 Sứ nhanh 7 01, 04, 09, 11, 13, 17, 19 Sứ mạnh ền 5 24, 25, 28, 29, 31 Sứ mạnh tố độ 4 33, 36, 38, 40 Sứ ền tố độ 10 43, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 60, 61, 65 Khéo léo 7 69, 74, 78, 80, 82, 86, 87 2 Sứ nhanh 8 05,06, 09, 11, 14, 15, 17, 19 Sứ mạnh ền 0 Sứ mạnh tố độ 6 32, 34, 35, 37, 40, 41 Sứ ền tố độ 10 43, 44, 50, 53, 56, 57, 60, 61, 62, 65 Khéo léo 8 71, 75, 78, 79, 80, 84, 86, 91 3 Sứ nhanh 9 01, 05, 07, 08, 11, 12, 15, 20, 21 Sứ mạnh ền 1 23 Sứ mạnh tố độ 6 32, 34, 35, 35, 37, 42 Sứ ền tố độ 10 46, 49, 50, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63 Khéo léo 7 71, 78, 79, 81, 84, 92, 93 4 Sứ nhanh 8 02, 04, 08,10,12,17,18, 20 Sứ mạnh ền 4 23, 25, 26, 30 Sứ mạnh tố độ 2 37,39 Sứ ền tố độ 10 46, 52, 53, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 68 Khéo léo 8 73, 77, 78, 81, 83, 85, 88, 90 5 Sứ nhanh 7 08, 09, 12, 16, 17, 18, 20 Sứ mạnh ền 5 22, 25, 26, 28, 31 Sứ mạnh tố độ 1 39 Sứ ền tố độ 10 46, 52, 54, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 68 Khéo léo 7 70, 72, 73, 76, 77, 85, 89 6 Sứ nhanh 8 03, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 20 Sứ mạnh ền 2 27, 28 Sứ mạnh tố độ 2 35, 39 Sứ ền tố độ 8 48, 55, 58, 59, 62, 66, 67, 68 Khéo léo 6 70, 73, 76, 77, 84, 85 Tổng 186 15 Qua ảng 3.18 ho thấy trong 6 họ phần thì sứ nhanh đượ sử dụng 47 lượt trong 6 họ phần hiếm tỉ lệ 25,5%, sứ mạnh ền đượ sử dụng 17 lượt trong 6 họ phần hiếm tỉ lệ 9,6%, sứ mạnh tố độ đượ sử dụng 21 lượt trong 6 họ phần hiếm tỉ lệ 11,3%, sứ ền tố độ đượ sử dụng 58 lượt trong 6 họ phần hiếm tỉ lệ 30,7%, khéo léo đượ sử dụng 35 lượt trong 6 họ phần hiếm tỉ lệ 18,8%.Việ phân ố ài tập phát triển thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội theo á tố hất thể lự và dạng ài tập ( á nhân, ó óng, không óng, phối hợp nhóm, thi đấu và trò hơi) theo 6 họ phần như trên là rất hài hòa và phù hợp với mụ tiêu giảng dạy ở mỗi họ phần và hương trình đào tạo sinh viên huyên sâu óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội. 3.2.2. Cơ sở thực tiễn của việc lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá Tr ng Đại học S phạm TDTT Hà Nội Qua tổng hợp các tài liệu có liên quan tới huấn luyện thể lực, thực tiễn công tác giảng dạy môn óng đá ho nam sinh viên huyên sâu óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT Hà Nội ở mỗi học kỳ, húng tôi đã thu thập được 93 bài tập phát triển thể lự huyên môn, trong đó sức nhanh (SN): 21 bài tập; sức mạnh bền (SMB): 10 bài tập; sức mạnh tố độ (SMTD): 11 bài tập; sức bền tốc độ (SBTD): 26 bài tập; khéo léo (KL): 25 bài tập/ Để lựa chọn một cách khoa họ , khá h quan và hính xá á ài tập phát triển thể lự huyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá, đề tài tiến hành phỏng vấn các HLV, trọng tài, cán bộ quản lý chuyên môn, chuyên gia bằng phiếu phỏng vấn. Thành phần đối tượng phỏng vấn bao gồm 33 người, trong đó có: 5 chuyên gia chiếm tỷ lệ 15.2%; 11 HLV chiếm tỷ lệ 33.3%; 17 giảng viên chiếm tỷ lệ 51.5%. Ở mỗi bài tập phỏng vấn được trả lời theo 5 mứ độ của thang đo ikert (C1. Rất không đồng ý; C2. Không đồng ý; C3. Không ý kiến; C4. Đồng ý; C5. Rất đồng ý). Xử lý kết quả phỏng vấn thu đượ như trình ày ở biểu đồ 3.10 đến biểu đồ 3.14 trong luận án. Từ kết quả thu được ở biểu đồ 3.10 đến biểu đồ 3.14 cho thấy: Các bài tập phỏng vấn có giá trị trung bình từ 3.97 đến 4.36 với SD (độ lệch chuẩn) từ 0.88 đến 1.25. Đối chiếu với thang đo ikert thì 47 ài tập có kết quả nằm trong mứ đánh giá đồng ý (3.41 - 4.20) và 46 bài tập nằm trong mứ đánh giá rất đồng ý (4.21 - 5.00). hư vậy, thông qua kết quả phỏng vấn, đề tài ước đầu đã lựa chọn được 93 bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên huyên sâu óng đá. 16 Sau khi phỏng vấn lựa chọn được 93 bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu óng đá, để ó ơ sơ khoa học trong việc phân bổ các bài tập phát triển thể lực chuyên môn theo từng học phần, ăn ứ vào hương trình giảng dạy ho sinh viên huyên sâu óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT đã đượ an hành, đề tài tiến hành phỏng vấn các giảng viên bộ môn óng đá trường Đại họ Sư phạm TDTT Hà Nội để phân chia các bài tập theo từng học phần trong việc giảng dạy, huấn luyện phát triển thể lực chuyên môn ho nam sinh viên huyên sâu óng đá 3.2.3. Bàn luận kết quả nghiên cứu về lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá Tr ng Đại học S phạm TDTT Hà Nội Căn ứ vào số liệu thống kế trên có thể thấy hương trình đào tạo môn huyên sâu óng đá trường ĐHSP TDTT HN quá coi trọng việc giảng dạy kỹ - chiến thuật mà trong giảng dạy bóng đá, nhiệm vụ giáo dục các phẩm chất tâm lý cá nhân và phát triển thể lực chưa được coi trọng. Nhiều năm qua phương pháp giảng dạy chủ yếu là phương pháp thầy làm trò bắt chước nên còn nhiều hạn chế. Quy trình lựa chọn bài tập đã đượ đề tài thực hiện với đầy đủ á ước và đã làm rõ đượ độ tin cậy của kết quả phỏng vấn. Do vậy, các bài tập lựa chọn đượ là khá h quan và đáp ứng được yêu cầu trong huấn luyện thể lực chuyên môn cho sinh viên huyên sâu óng đá. Kết quả lựa chọn được 93 bài tập về ơ ản là hoàn toàn phù hợp với các kết quả nghiên cứu và những hướng dẫn về kỹ chiến thuật và phương pháp tập luyện trong môn óng đá. Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy, các bài tập lựa chọn là rất đa dạng về huyên môn và đáp ứng được các yêu cầu về phát triển các tố chất thể lực chuyên môn theo 6 học phần ơ ản. 3.3. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bóng đá Trƣờng Đại học Sƣ phạm TDTT Hà Nội 3.3.1. Tổ chức thực nghiệm s phạm Việ nghiên ứu ứng dụng ài tập phát triển thể lự huyên môn ho sinh viên chuyên sâu bóng đá Trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội đượ tiến hành trong thời gian 01 năm họ (2015-2016). Đối tượng thự nghiệm là sinh viên huyên sâu óng đá Trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội ao gồm á khóa Đại họ 44, 45, 46. 23 SV khóa đại họ 46 ở họ phần 1 và họ phần 2. 32 SV khóa đại họ 45 ở họ phần 3 và họ phần 4. 28 SV khóa đại họ 44 ở họ phần 5 và họ phần 6. 17 Cá đối tượng thự nghiệm này đều đượ áp dụng á ài tập phát triển thể lự huyên môn ho sinh viên huyên sâu óng đá Trường Đại họ Sư phạm TDTT à ội mà quá trình nghiên ứu ủa đề tài đã lựa họn. Kết thú quá trình họ tập ở từng họ phần, để tài sử dụng 15 test đánh giá thể lự huyên môn ho sinh viên huyên sâu óng đá để kiểm tra - đánh giá. Thang điểm sử dụng trong đánh giá như đã trình ày ở mụ 3.1.4. Kết quả thự nghiệm đượ trình ày tại mụ 3.3.2. 3.3.2.Đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá thông qua tự đối chiếu Đề tài đã áp dụng 93 ài tập đã lựa họn vào trong quá trình giảng dạy. Khi kết thú hương trình họ tập ở mỗi họ phần, đề tài đã sử dụng 15 test đánh giá đã lựa họn để kiểm tra. Kết quả thu đượ như trình ày ở ảng 3.19 đến ảng 3.21. Bảng 3.19. Kết quả kiểm tra thể lực chuyên môn ở học phần 1 và học phần 2 của khóa Đại học 46 (n = 23) TT Nội dung Giá trị Thành tích Điểm Học phần 1 Học phần 2 Học phần 1 Học phần 2 1 Tâng bóng (sl) ̅ 80.52 8.09 δ 14.58 1.41 2 Ném biên (m) ̅ 18.52 8.09 δ 2.27 1.53 3 Tâng bóng 30m (lỗi) ̅ 2.13 7.87 δ 1.55 1.55 4 Đá lòng óng ố định 10 quả (quả) ̅ 7.09 8.09 δ 1.28 1.28 5 Đá xa (m) ̅ 41.09 46.22 7.70 8.35 δ 3.80 7.83 1.55 1.37 t 2.826** 1.512 6 Sút óng ầu môn 10 quả (quả) ̅ 6.87 8.09 7.87 8.09 δ 1.46 1.47 1.46 1.47 t 2.818*** 0.503 7 Dẫn óng sút ầu môn (điểm) ̅ 8.39 8.52 8.39 8.52 δ 1.37 1.27 1.37 1.27 t 5.453*** 0.334 * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001 Bảng 3.20. Kết quả kiểm tra thể lực chuyên môn ở học phần 3 và học phần 4 của khóa Đại học 45 (n = 32) TT Nội dung Giá trị Thành tích Điểm Học phần 3 Học phần 4 Học phần 3 Học phần 4 1 Dẫn óng 4 lần x 5m (s) ̅ 18.56 8.47 δ 1.37 1.41 2 Dẫn óng 30m (s) ̅ 4.45 8.53 δ 0.54 1.46 3 Chạy 60m đổi hướng (s) ̅ 8.17 8.44 δ 0.90 1.44 4 Dẫn óng 60m đổi hướng (s) ̅ 10.49 8.66 δ 1.26 1.33 5 Đánh đầu (m) ̅ 13.75 15.25 7.69 8.00 δ 1.55 1.87 1.42 1.44 t 3.502*** 0.874 6 Sút óng ầu môn 10 quả (quả) ̅ 6.09 7.44 8.09 8.44 δ 1.28 1.39 1.28 1.39 t 4.025*** 1.030 7 Dẫn óng sút ầu môn (điểm) ̅ 8.66 10.53 8.66 8.53 δ 1.18 1.37 1.18 1.37 t 5.871*** 0.391 * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001 Bảng 3.21. Kết quả kiểm tra thể lực chuyên môn ở học phần 5 và học phần 6 của khóa Đại học 44 (n = 28) TT Nội dung Giá trị Thành tích Điểm Học phần 5 Học phần 6 Học phần 5 Học phần 6 1 Tâng óng 12 ộ phận (bp) ̅ 9.07 8.75 δ 1.84 1.48 2 Chạy 5 lần x 30m (s) ̅ 21.76 8.43 δ 0.74 1.55 3 Chuyền óng 20 quả (quả) ̅ 7.82 9.61 7.82 8.71 δ 1.39 1.57 1.39 1.45 t 4.505*** 2.433** 4 Sút óng ầu môn 20 quả (quả) ̅ 8.11 9.79 8.11 8.46 δ 1.34 1.93 1.34 1.48 t 3.776*** 0.947 5 Dẫn óng sút ầu môn (điểm) ̅ 10.11 12.14 8.11 9.14 δ 1.42 1.24 1.42 1.24 t 5.710*** 2.905** * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001 18 Từ kết quả thu đượ như trình ày ở ảng 3.19 đến ảng 3.21 ho thấy khi so sánh giá trị trung ình (mean) giữa kết quả đạt đượ ủa sinh viên huyên sâu óng đá năm họ 2015-2016 với năm họ 2014-2015 đã ó sự tiến ộ rõ rệt. Ở năm họ 2014-2015, kết quả thu đượ ở á test đa số đều nằm ở mứ độ trung ình và khá, òn năm họ 2015-2016 hủ yếu nằm ở điểm giỏi và ận xuất sắ . hư vậy, á ài tập ứng dụng để phát triển thể lự huyên môn ho đối tượng thự nghiệm ướ đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt. 3.3.3. Đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bóng đá bằng đối chiếu thành tích ở các test với năm học tr ớc Để xá định sự khá iệt về thành tí h đạt đượ giữa năm họ 2015-2016 với năm họ 2014-2015, đề tài đã tiến hành kiểm định t. Kết quả thu đượ như trình ày ở ảng 3.22 đến ảng 3.27. Bảng 3.22. So sánh kết quả các test đánh giá thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bóng đá ở học phần 1 khóa Đại học 45 và khóa Đại học 46 (giữa hai năm học) TT Nội dung Giá trị Năm học T 2014-2015 2015-2016 1 Tâng bóng (sl) ̅ 70.50 80.52 2.717 ** δ 11.81 14.58 2 Ném biên (m) ̅ 17.06 18.52 2.512 * δ 1.90 2.27 3 Đá xa (m) ̅ 39.91 41.09 1.037 δ 4.62 3.80 4 Sút óng ầu môn 10 quả (quả) ̅ 5.63 6.87 3.401 ** δ 1.16 1.46 5 Dẫn óng sút ầu môn (điểm) ̅ 6.91 8.39 3.871 *** δ 1.44 1.37 * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001 Bảng 3.23. So sánh kết quả các test đánh giá thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bóng đá ở học phần 2 khóa Đại học 45 và khóa Đại học 46 (giữa hai năm học) TT Nội dung Giá trị Năm học T 2014-2015 2015-2016 1 Tâng bóng 30m (lỗi) ̅ 3.16 2.13 2.468 * δ 1.48 1.55 2 Đá lòng óng hết 10 quả (quả) ̅ 5.81 7.09 3.533 *** δ 1.38 1.28 3 Đá xa (m) ̅ 41.78 46.22 2.376 * δ 5.12 7.83 4 Sút óng ầu môn 10 quả (quả) ̅ 6.75 8.09 3.374 ** δ 1.41 1.47 5 Dẫn óng sút ầu môn (điểm) ̅ 9.13 10.52 3.573 *** δ 1.62 1.27 * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001 Bảng 3.24. So sánh kết quả các test đánh giá thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bóng đá ở học phần 3 khóa Đại học 44 và khóa Đại học 45 (giữa hai năm học) TT Nội dung Giá trị Năm học T 2014-2015 2015-2016 1 Dẫn óng 4 lần x 5m (s) ̅ 20.00 18.56 3.849 *** δ 1.52 1.37 2 Dẫn óng 30m (s) ̅ 4.98 4.45 4.083 *** δ 0.46 0.54 3 Đánh đầu (m) ̅ 12.96 13.75 2.029 * δ 1.45 1.55 4 Sút óng ầu môn 10 quả (quả) ̅ 4.86 6.09 3.241 ** δ 1.63 1.28 5 Dẫn óng sút ầu môn (điểm) ̅ 7.07 8.66 4.298 *** δ 1.61 1.18 * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001 Bảng 3.25. So sánh kết quả các test đánh giá thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bóng đá ở học phần 4 khóa Đại học 44 và khóa Đại học 45 (giữa hai năm học) TT Nội dung Giá trị Năm học T 2014-2015 2015-2016 1 Chạy 60m đổi hướng (s) ̅ 8.96 8.17

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_nghien_cuu_cac_bai_tap_phat_trien_the_luc_ch.pdf
Tài liệu liên quan