Tóm tắt Luận văn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2006

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu. 1

1. Lý do chọn đề . 1

2. Tình hình nghiên cứu . 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4

5. Phương pháp nghiên cứu. 5

6. Đóng góp của đề tài . 5

7. Kết cấu cơ bản của luận văn . 5

Chƣơng 1: Yêu cầu đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở

tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 6

1.1. Đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ . 6

1.2. Yêu cầu đặt ra với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp

cơ sở ở tỉnh Phú Thọ.13

Chƣơng 2: Chủ trƣơng và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ về

công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở (1997- 2006).23

2.1. Quan điểm, chủ trương của Đảng về cán bộ và công tác đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.23

2.2. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vận dụng chủ trương của Đảng lãnh đạo công

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở .35

Chƣơng 3: Kết quả và kinh nghiệm.61

3.1. Kết quả.61

3.2. Một số kinh nghiệm .64

Kết luận .74

Danh mục tài liệu tham khảo.78

Phụ lục .84

pdf15 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2006, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BÙI NGỌC HÀ ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2006 LUẬN VĂN THẠC SỸ LỊCH SỬ HÀ NỘI – 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BÙI NGỌC HÀ ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2006 LUẬN VĂN THẠC SỸ LỊCH SỬ Chuyên ngành : Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Mã số : 60 22 56 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Xuân Lý HÀ NỘI- 2008 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công trình khoa học nào. Tác giả luận văn Bùi Ngọc Hà MỤC LỤC Trang Mở đầu.................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề ...................................................................................... 1 2. Tình hình nghiên cứu ........................................................................... 2 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................... 4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................... 4 5. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 5 6. Đóng góp của đề tài .............................................................................. 5 7. Kết cấu cơ bản của luận văn .................................................................. 5 Chƣơng 1: Yêu cầu đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá .... 6 1.1. Đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ ............................... 6 1.2. Yêu cầu đặt ra với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Phú Thọ ................................................................................13 Chƣơng 2: Chủ trƣơng và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ về công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở (1997- 2006) .....23 2.1. Quan điểm, chủ trương của Đảng về cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở .............................................................23 2.2. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vận dụng chủ trương của Đảng lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở .....................................35 Chƣơng 3: Kết quả và kinh nghiệm .......................................................61 3.1. Kết quả .............................................................................................61 3.2. Một số kinh nghiệm ..........................................................................64 Kết luận ................................................................................................74 Danh mục tài liệu tham khảo .................................................................78 Phụ lục ..................................................................................................84 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam luôn xác định cán bộ và công tác cán bộ là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc của Đảng”. [15, tr.269] Thực tiễn chứng minh rằng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước có được triển khai thực hiện tốt hay không đều phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ cán bộ. Qua 20 năm tiến hành đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao có được những kết quả đó là tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quyết định nhất là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành công của công cuộc đổi mới trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở. Đó là những người đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội, tổ chức phong trào quần chúng ở cơ sở, từng bước ổn định cuộc sống của cộng đồng dân cư tại cơ sở, làm tốt vai trò là “cầu nối” giữa Đảng với dân. Phú Thọ là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, được tái lập vào ngày 1/1/1997. Trong những năm qua Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã cụ thể hoá đường lối đổi mới của Đảng cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Với sự năng động, sáng tạo, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong Tỉnh đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành quả trên là do Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Phú Thọ còn nhiều yếu kém, bất cập. Chất lượng của đội ngũ cán bộ mặc dù được nâng lên song còn chậm, đội ngũ cán bộ ở một số nơi còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị và năng lực công tác. Nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, nhằm làm rõ kết quả và những hạn chế, từ đó rút ra kinh nghiệm góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ về công tác này trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là vấn đề cấp thiết. Vì vậy tôi chọn đề tài “Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2006” làm luận văn thạc sỹ, chuyên ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Do vị trí quan trọng của công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, nên trong thời gian qua có rất nhiều công trình của các cá nhân và tập thể các nhà khoa học liên quan đến vấn đề này, cụ thể như sau: Cộng đồng làng xã Việt Nam hiện nay của tác giả Nguyễn Văn Sáu, Hồ Văn Thông, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2001); Giải pháp đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị các tỉnh miền núi nước ta hiện nay, đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện (2003); Hệ thống chính trị ở cơ sở cấp nông thôn nước ta hiện nay của tác giả Hoàng Chí Bảo (chủ biên), Nxb Lý luận chính trị (2005); Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay ở nước ta của tác giả Bùi Tiến Quý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2000); Chính quyền cấp xã và quản lý Nhà nước cấp xã do Tiến sĩ Thang Văn Phúc và Tiến sĩ Chu Văn Thành đồng chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2000); Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam do Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiến chủ biên của Học viện Hành chính quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2001) Nhìn chung, các công trình nêu trên đều có đề cập đến vấn đề đội ngũ cán bộ cấp cở sở nhưng trên các phương diện chung nhất và những nội dung đó được đặt trong phạm vi nghiên cứu tổ chức hoạt động của bộ máy chính quyền cấp cơ sở, hoặc bộ máy chính quyền cấp cơ sở. Liên quan đến đề tài còn có các bài báo, tạp chí như: Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ của tác giả Tiến Hải đăng trên tạp chí cộng sản số 15/1998; Đào tạo, bồi dưỡng phục vụ công tác quy hoạch cán bộ của tác giả Tô Huy Rứa đăng trên tạp chí cộng sản số 21/1998; Quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, thị trấn của tác giả Phí Văn Chỉ đăng trên tạp chí công sản số 24/1998; Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở trong giai đoạn mới của tác giả Nguyễn Phương Hồng đăng trên tạp chí thông tin các vấn đề lý luận số 16/2004; Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo công chức nhà nước và cán bộ chính quyền cơ sở của tác giả Trần Thị Hương đăng trên tạp chí quản lý nhà nước số 1/1997; Góp phần tìm hiểu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ở tỉnh miền núi hiện nay của tác giả Hà Thị Oanh đăng trên tạp chí xây dựng Đảng số 3/2006; Mấy suy nghĩ về việc củng cố tổ chức Đảng và chính quyền cấp xã hiện nay của Thạc sĩ Phạm Đức Thăng đăng trên tạp chí Thông tin chính trị học, số 1 tháng 8/2001 Các bài tạp chí nêu trên đã tập trung bàn việc quy hoạch cán bộ, đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đồng thời có đề cập đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở bao gồm cán bộ xã, phường, thị trấn và làm rõ vị trí, vai trò của cán bộ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế cho thấy đến nay chưa có công trình khoa học nào được công bố đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Phú Thọ. Mặc dù vậy các ấn phẩm của các tác giả nêu trên là nguồn tài liệu tham khảo quý cho tôi thực hiện đề tài: “Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2006”. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: - Làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2006. - Đánh giá khái quát thành công và hạn chế từ đó rút ra kinh nghiệm có ý nghĩa tham khảo cho công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Phú Thọ trong thời gian tới. Nhiệm vụ: - Làm rõ vai trò của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Phú Thọ. - Phân tích chủ trương của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở và quá trình Đảng bộ tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thực hiện công tác này. - Làm rõ kết quả, hạn chế và nguyên nhân của nó, từ đó rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của luận văn là những chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ và các biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung Luận văn nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở chủ yếu là cán bộ của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã. Về không gian: Nghiên cứu các vấn đề trên ở địa bàn tỉnh Phú Thọ. Về thời gian: Nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ từ năm 1997 đến tháng 3/ 2006. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: Phương pháp lịch sử và logíc. Ngoài ra còn kết hợp với các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh và điều tra xã hội học. Các phương pháp trên được sử dụng phù hợp với từng nội dung nghiên cứu của luận văn. 6. Đóng góp của đề tài - Cung cấp thêm tư liệu cho việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. - Luận văn có ý nghĩa tham khảo cho Đảng bộ Phú Thọ trong lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. 7. Kết cấu cơ bản của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương. Chương 1: Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chương 2: Chủ trương và sự chỉ đạo của đảng bộ tỉnh Phú Thọ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở (1997 - 2006). Chương 3: Kết quả và kinh nghiệm. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hoàng chí Bảo (chủ biên), Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2005. 2. Đặng Quốc Bảo, Ngô Thành Can (2000), công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhìn nhận từ bài “Về công tác huấn luyện và học tập”, Tạp chí tổ chức Nhà nước 11/2000. 3. Vương Văn Biện, Về đổi mới và tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã, Tạp chí cộng sản 11/ 1994. 4. Đậu Thế Biểu, Nguyễn Thanh Bình (1998), Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị đổi mới, Nxb CTQG, Hà nội. 5. Nguyễn Văn Chỉnh (2000), Quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện cán bộ, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng hiện nay, Nxb Đà Nẵng. 6. Lê Phong Du, Hoàng Văn Hoa, Nguyễn Văn Áng, Đào tạo cán bộ các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi phía Bắc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2001. 7. Nguyễn Mậu Dựng (2001), từ một bài nói của Bác suy nghĩ về tính thiết thực trong đào tạo cán bộ, Tạp chí xây dựng Đảng tháng 2/ 2001. 8. Hà Đăng (2003), Vấn đề cán bộ và quy hoạch cán bộ, Tạp chí cộng sản số 6/ 2003. 9. Bùi Thế Đức (2004), Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực Tây Bắc, Tạp chí tư tưởng văn hoá (9/2004). 10. Nguyễn Phương Hồng (2004), Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam và tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở trong giai đoạn mới, Tạp chí thông tin các vấn đề lý luận số 16/ 2004. 11. Trần Thị Hương (2004), Đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn, Tạp chí xây dựng Đảng tháng 9/ 2004. 12. Nguyễn Khánh (1997), Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo cán bộ công chức Nhà nước và cán bộ chính quyền cơ sở. Tạp chí quản lý Nhà nước số 1/ 1997. 13. Hồ Chí Minh (1974), Bàn về cán bộ, Nxb sự thật, Hà nội. 14. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội. 15. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội. 16. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội. 17. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội. 18. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội. 19. Hà Quang Ngọc (2000), Góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội. 20. Hà Quang Ngọc, Đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở thực trạng và giải pháp, Tạp chí cộng sản 2/ 1999. 21. Hà Thị Oanh, Góp phần tìm hiểu, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ở các tỉnh miền núi hiện nay, Tạp chí xây dựng Đảng số 3/ 2006. 22. Bùi Đình Phong (2006), Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, Nxb Lao động, Hà Nội. 23. Bùi Tiến Quý (2000), Một số vấn đề tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay ở nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội. 24. Tô Huy Rứa (1998), Đào tạo, bồi dưỡng phục vụ quy hoạch cán bộ. Tạp chí cộng sản, số 1/1998. 25. Chu Văn Rỵ, Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cao cấp, trước hết là người đứng đầu. Tạp chí cộng sản, 6/1977. 26. Nguyễn Ngọc Vân (1999), Vài suy nghĩ về chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công choc hành chính Nhà nước, Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 1. 27. Nguyễn Văn Sáu, Hồ Văn Thông, Cộng đồng làng xã Việt Nam hiện nay, Nxb Chính tri quốc gia, Hà Nội, 2001. 28. Nguyễn Văn Tài (2002), Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 29. Lê Khắc Thành (2000), V.I.Lênin nói về đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Tạp chí nghiên cứu lý luận số 4. 30. Ngô Ngọc Thắng, Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở trong thời kỳ đổi mới, Tạp chí Lý luận chính trị 8/ 2004. 31. Hồ Bá Thâm, Nâng cao năng lực tư duy của đội ngũ lãnhđạo chủ chốt cấp xã hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995. HĐND tỉnh Phú Thọ, Nghị quyết 09/ NQ khóa XIV, kỳ họp thứ 3 và tiêu chuẩn chính quyền cấp cơ sở trong sạch, vững mạnh. 32. Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (Đồng chủ biên) (2003), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 33. Lê Kim Việt (1999), Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tạp chí xây dựng Đảng số 10. 34. Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (1995), Hội thảo bàn về cải cách hành chính địa phương, Kỷ yếu đề tài khoa học, Hà nội. 35. Ban tổ chức cán bộ Chính phủ, Viện khoa học tổ chức Nhà nước (2000), Chính quyền cấp xã và quản lý chính quyền cấp xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội. 36. Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (12/2000), khuyến nghị về chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. 37. Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (2001), công văn số 151 ngày 8/5 về việc góp ý đề án kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, Hà nội. 38. Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (1995), Nghị định 50/CP ngày 26/7 Về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. 39. Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (1995), Quyết định 97/ QĐ- UB ngày 15/10 về củng cố tổ chức bộ máy làm việc của cấp xa, phường, thị trấn. 40. Báo cáo của Chính phủ do thủ tướng Phan Văn Khải trình bày trong kỳ họp Quốc hội lần thứ 10 khoá X về thúc đẩy tăng cường và nâng cao chất lượng phát triển, tạo sự chuyển biến mới về kinh tế, xã hội trong 5 năm đầu của thế kỷ (19/12/2001), Hà nội. 41. Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 42. Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ 3, BCH Trung ương Đảng khoá VIII, Nxb sự thật, Hà nội. 43. Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Tài liệu học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia Hà nội. 44. Đảng cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khoá VIII, Nxb sự thật, Hà nội. 45. Đảng cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện hội nghị lần thứ 6 (lần 2), BCH Trung ương Đảng khoá VIII, Nxb sự thật, Hà nội. 46. Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 47. Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 48. Đảng cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 49. Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 50. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 51. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (1997) Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIV, Phú Thọ. 52. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2000) Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XV, Phú Thọ. 53. HĐND tỉnh Phú Thọ (1997), Nghị quyết số 09 ngày 14/8, Phú Thọ. 54. HĐND tỉnh Phú Thọ (2002), Kỷ yếu kỳ họp thứ sáu, thứ bảy, Phú Thọ. 55. Niên giám thống kê 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, tỉnh Phú thọ. 56. Phú Thọ chào đón bạn đọc (nhóm tác giả), nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội. 2005. 57. Tỉnh uỷ Phú Thọ (1997) NQ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức (1997 – 2000). 58. Tỉnh uỷ Phú Thọ (2001) NQ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức (2001 - 2006). 59. UBND tỉnh Phú Thọ (8/ 1999) quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về chế độ cho cán bộ đi học. 60. UBND tỉnh Phú Thọ (2002) Đề án bố trí công tác đối với sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ về làm việc tại xã, phường, thị trấn (Ban hành kèm theo quyết định số 2870/ 2002/ QĐ - UB ngày 05 - 09, Phú Thọ). 61. UBND tỉnh Phú Thọ (6/ 2003) Báo cáo khảo sát thực trạng cán bộ HĐND các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ sở, Phú Thọ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv_l2_01475_5046_2008090.pdf
Tài liệu liên quan