Giáo án lớp 2 môn Tập làm văn - Tuần 33 đến tuần 35

1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng

1.1. Kiến thức: Bieát keå veà ngheà nghieäp cuûa moät ngöôøi thaân theo caùc caâu hoûi gôïi yù.

1.2. Kỹ năng: Vieát laïi nhöõng ñieàu ñaõ keå thaønh moät ñaïn vaên ngaén, ñôn giaûn, chaân thaät.

1.3. Thái độ: -Phaùt trieån hoïc sinh naêng löïc tö duy ngoân ngöõ.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu

GV : Tranh aûnh giôùi thieäu veà moät soá ngheà nghieäp.

 HS : Xem baøi tröôùc, VBT.

3. Tổ chức dạy học trên lớp

3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Keå ngaén veà ngöôøi thaân”

 

docx4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Tập làm văn - Tuần 33 đến tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAÄP LAØM VAÊN ÑAÙP LÔØI AN UÛI. KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN 1. Mục tiêu dạy học Sau bài học, học sinh có khả năng: 1.1.Kiến thức:Biết đáp lời an ủi trong các tình huống giao tiếp đơn giản (BT1, BT2) 1.2.Kĩ năng:Viết đượcmột đoạn văn ngắn kể về một việc tốt của em hoặc của bạn em (BT3) 1.3. Thái độ: Ham thích môn học 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân: Nói được lời đáp của mình trong những trường hợp cụ thể. 2.2. Nhóm học tập: Kể được việc tốt mà mình đã làm hoặc đã chứng kiến. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Ñaùp lôøi an uûi. Keå ñöôïc chuyeän chöùng kieán” 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *Hoaït ñoäng 1: HD laøm baøi taäp 1,2 Muïc tieâu: Hs bieát nhaé laïi lôøi an uûi, noùi lôøi ñaùp theo tình huoáng. Baøi taäp 1 : Haõy nhaéc laïi lôøi an uûi vaø lôøi ñaùp cuûa caùc nhaân vaät trong tranh döôùi ñaây: -Gv cho hs quan saùt töøng tình huoáng trong tranh. -Gv nhaän xeùt. Baøi taäp 2 : Noùi lôøi ñaùp cuûa em trong caùc tröôøng hôïp sau : -Gv neâu töøng tình huoáng. Keát luaän : Hs bieát noùi lôøi ñaùp lôøi an uûi. *Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn laøm BT3 Muïc tieâu : Hs bieát vieát moät ñoaïn vaên ngaén.. Baøi taäp 3 : Haõy vieát moät ñoan vaên ngaén (3,4 caâu ) keå moät vieäc toát cuûa em (hoaëc cuûa baïn em). Ví duï : -Saên soùc meï khi bò oám. -Cho baïn ñi chung aùo möa . -Gv höôùng daãn. -Gv chaám baøi nhaän xeùt. Keát luaän: Hs bieát vieát moät ñoaïn vaên ngaén keå veà chuyeän ñöôïc chöùng kieán -Hs ñoïc yeâu caàu. -Hs thöïc haønh theo caëp. -Hs ñoïc yeâu caàu. -Thaûo luaän nhoùm ñoâi. -Thöïc haønh theo caëp. -Hs ñoïc yeâu caàu. -Hs laøm vaøo VBT. -2 hs ñoïc laïi baøi. 4. Kiểm tra, đánh giá -Đáp lời an ủi theo tình huống cho trước -Viết được đoạn văn ngắn kể một việc tốt của em hoặc của bạn em - Gv nhận xét, khen ngợi hs viết bài tốt, nhắc hs hoàn thiện bài viết. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố -Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một việc tốt của bạn em mà em biết. 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Chuẩn bị: Kể ngắn về người thân. TAÄP LAØM VAÊN KEÅ NGAÉN VEÀ NGÖÔØI THAÂN 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng 1.1. Kiến thức: Bieát keå veà ngheà nghieäp cuûa moät ngöôøi thaân theo caùc caâu hoûi gôïi yù. 1.2. Kỹ năng: Vieát laïi nhöõng ñieàu ñaõ keå thaønh moät ñaïn vaên ngaén, ñôn giaûn, chaân thaät. 1.3. Thái độ: -Phaùt trieån hoïc sinh naêng löïc tö duy ngoân ngöõ. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu GV : Tranh aûnh giôùi thieäu veà moät soá ngheà nghieäp. HS : Xem baøi tröôùc, VBT. 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Keå ngaén veà ngöôøi thaân” 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 15 ph 13 ph *Hoaït ñoäng 1: HD laøm baøi taäp 1 Muïc tieâu: Hs bieát keå ngaén veà ngöôøi thaân Baøi taäp 1 : haõy keå veà moät ngöôøi thaân cuûa em ( boá, meï, chuù hoaëc dì,) theo caùc caâu hoûi gôïi yù sau : -Gv giuùp hs naém yeâu caàu cuûa baøi. -Gv nhaän xeùt. Keát luaän : Hs bieát keå veà ngöôøi thaân. *Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn laøm BT2 Muïc tieâu : Hs bieát vieát moät ñoaïn vaên veà ngöôøi thaân. Baøi taäp 2 : Haõy vieát laïi nhöõng ñieàu ñaõ keå ôû baøi taäp 1 thaønh moät ñoaïn vaên : -Gv gôïi yù. -Gv chaám, nhaän xeùt. Keát luaän: Hs bieát vieát ñoaïn vaên ngaén taú ngöôøi thaân. -Hs ñoïc yeâu caàu.Lôùp ñoïc thaàm -Hs keå veà ngöôøi than theo caâu hoûi cuûa gv hoaëc töï keå. -Hs ñoïc yeâu caàu. -Hs laøm vaøo VBT. -2 hs ñoïc laïi baøi. 4. Kiểm tra, đánh giá - Bieát keå ngaén veà ngöôøi thaân -Viết được đoạn văn ngắn kể ñoaïn vaên veà ngöôøi thaân. - Gv nhận xét, khen ngợi HSviết bài tốt, nhắc hs hoàn thiện bài viết. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố -Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về veà ngöôøi than của em. 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Chuẩn bị: Ôn tập cuối học kì 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuan 33-35 t5.docx
Tài liệu liên quan