Tóm tắt Luận văn Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phổ biến

pháp luật cho thanh niên

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm văn bản luật

(hiến pháp, bộ luật, nghị quyết của Quốc hội) và văn bản dưới luật

(Bao gồm các pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư, văn bản,

chỉ thị.) được Đảng và Nhà nước ta ban hành với nhiều nội dung và

quy trình tổ chức thực hiện khác nhau. Hệ thống pháp luật là tổng thể

các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng và mục đích

pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau, được phân

thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong

các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ban hành.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích của luận văn Trên cơ sở lý luận về phổ biến pháp luật cho thanh niên, đề tài đánh giá thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, để từ đó đề xuất những giải pháp tăng cường công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long. 3.2. Nhiệm vụ của luận văn - Phân tích và làm rõ cơ sở lý luận về phổ biến pháp luật cho thanh niên trên cơ sở hệ thống hóa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và quy định của Nhà nước ta. - Phân tích thực trạng công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên của huyện Minh Long trong những năm gần đây qua đó rút ra 4 những hạn chế cần khắc phục và tìm ra những nguyên nhân hạn chế đó. - Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên của huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. - Về không gian: Đề tài nghiên cứu phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. - Về thời gian: Luận văn giới hạn thời gian nghiên cứu từ năm 2012 đến nay. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Luận văn được dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên; những quy định pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên. 5 5.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp khảo cứu tài liệu; phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh; phương pháp khảo sát thực tế; phương pháp thống kê để thu thập thông tin từ thực tế. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa về lý luận Luận văn góp phần vào hệ thống hoá cơ sở lý luận đối với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. 6.2. Ý nghĩa về thực tiễn - Các giải pháp của luận văn có giá trị tham khảo trong thực tế hoàn thiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên nói chung và cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long nói riêng. - Đề tài còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các đề tài nghiên cứu liên quan sau này. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, thì đề tài gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về phổ biến pháp luật cho thanh niên. Chương 2: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. 6 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN 1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của phổ biến pháp luật cho thanh niên 1.1.1. Khái niệm thanh niên và phổ biến pháp luật cho thanh niên Khái niệm thanh niên: là một nhóm xã hội nhân khẩu đặc thù bao gồm những người ở độ tuổi từ đủ 16 đến 30 tuổi, có sự phát triển nhanh chóng về thể chất, tâm lý, trí tuệ, có mặt trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội; có mối quan hệ gắn bó mật thiết với tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội; là lực lượng xã hội to lớn đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển trong tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc. Khái niệm phổ biến pháp luật cho thanh niên: là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có dự định của chủ thể phổ biến pháp luật tác động lên đối tượng phổ biến pháp luật là thanh niên một cách có hệ thống và thường xuyên, nhằm mục đích hình thành ở họ tri thức pháp lý, tình cảm và hành vi phù hợp với các đòi hỏi của các quy định pháp luật hiện hành. 1.1.2. Đặc điểm của phổ biến pháp luật cho thanh niên Thứ nhất, phổ biến pháp luật cho thanh niên là hoạt động phổ biến pháp luật cho một lực lượng trẻ tuổi, năng động, tháo vát, rất thuận lợi cho việc tiếp thu các kiến thức pháp luật. 7 Thứ hai, phổ biến pháp luật cho thanh niên nhằm truyền đạt thông tin, nội dung pháp luật giúp đối tượng này được tác động có những hiểu biết nhất định về pháp luật. Thứ ba, phổ biến pháp luật đối với thanh niên có mối liên hệ chặt chẽ với công tác xây dựng, thực hiện pháp luật. 1.1.3. Vai trò của phổ biến pháp luật cho thanh niên Thứ nhất, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên. Thứ hai, phổ biến pháp luật sẽ củng cố niềm tin của thanh niên vào tính khách quan, công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Thứ ba, phổ biến pháp luật cũng chính là xây dựng thái độ tôn trọng, tuân thủ pháp luật cho thanh niên hiện nay. Thứ tư, phổ biến pháp luật cho thanh niên góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội. trang của thanh niên trên con đường xây dựng xã hội mới. 1.2. Các yếu tố cấu thành phổ biến pháp luật cho thanh niên 1.2.1. Chủ thể phổ biến pháp luật cho thanh niên Chủ thể của phổ biến pháp luật cho thanh niên là tất cả những tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ hay trách nhiệm xã hội tham gia vào việc thực hiện phổ biến pháp luật cho thanh niên. Theo quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn phổ biến pháp luật có thể phân loại chủ thể phổ biến pháp luật cho thành niên thành chủ thể được giao trách nhiệm, nhiệm vụ thực hiện phổ biến pháp luật theo 8 quy định của pháp luật và chủ thể không được giao trách nhiệm, nhưng tự nguyện tham gia phổ biến pháp luật cho thanh niên. 1.2.2. Đối tượng phổ biến pháp luật cho thanh niên Đối tượng của phổ biến pháp luật là mỗi cá nhân hoặc các nhóm người chịu tác động bởi các cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện phổ biến pháp luật thông qua các phương thức khác nhau nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đối tượng của phổ biến pháp luật cho thanh niên bao gồm: Một là, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước ở độ tuổi thanh niên gồm người đang làm công tác thanh niên. Hai là, học sinh, sinh viên. Ba là, thanh niên là người lao động như công nhân, thợ thủ công... hoặc người đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Bốn là, thanh niên có những hành vi sai phạm, phạm pháp đã chấp hành xong hình phạt hoặc đang được cải tạo, đang ở trại giáo. 1.2.3. Nội dung của phổ biến pháp luật cho thanh niên Nội dung phổ biến pháp luật cho thanh niên là yếu tố quan trọng của quá trình phổ biến pháp luật. Việc xác định đúng nội dung là điều kiện cần thiết đảm bảo công tác phổ biến này đi đúng hướng, phù hợp với từng loại đối tượng nhất định, thuận lợi cho việc lựa chọn phương pháp và hình thức phổ biến. Nội dung của phổ biến pháp luật cho thanh niên được xác định căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ và đồng thời xuất phát từ nhu cầu, đặc điểm của đối tượng phổ biến. 9 1.2.4. Hình thức phổ biến pháp luật cho thanh niên Thứ nhất, nhóm hình thức giáo dục có tính phổ biến và truyền thống được sử dụng trong nhiều loại hình giáo dục. Thứ hai, nhóm các hình thức phổ biến pháp luật đặc thù, chính là việc định hướng phổ biến pháp luật trong các hoạt động lập pháp, hành pháp, và tư pháp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 1.2.5. Phương pháp phổ biến pháp luật cho thanh niên - Phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên trong các trường phổ thông và đại học. - Giáo dục pháp luật cho thanh niên thông qua các hoạt động tuyên truyền - Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các mô hình của thanh niên ở cơ sở. - Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua hệ thống báo chí, sách tham khảo, hướng dẫn, giải thích pháp luật, mạng internet. 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phổ biến pháp luật cho thanh niên 1.3.1. Nhận thức về công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên Có nhận thức tốt về phổ biến pháp luật cho thanh niên thì hoạt động này mới được các cấp Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư thích đáng, triển khai thực hiện toàn diện và sâu sắc. 1.3.2. Trình độ học vấn Trong hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh niên, trình độ học vấn có ảnh hưởng rất quan trọng đối với cả hai phía “đối tác” của 10 hoạt động này: chủ thể phổ biến pháp luật và đối tượng tiếp nhận phổ biến pháp luật – thanh niên. 1.3.3. Hệ thống văn bản pháp luật Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật là yếu tố đảm bảo cho công tác phổ biến pháp luật. Một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho công tác phổ biến pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, được người dân đồng tình, ủng hộ và tự giác chấp hành. 1.3.4. Công tác tuyên truyền về phổ biến pháp luật cho thanh niên Công tác tuyên truyền về phổ biến pháp luật cho thanh niên được xem là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với thanh niên. 1.3.5. Cơ sở vật chất và kinh phí bảo đảm Cơ sở vật chất và kinh phí cũng là một điều kiện đảm bảo rất quan trọng đối với thành công, hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật nói chung và phổ biến pháp luật cho thanh niên nói riêng. Sử dụng cơ sở vật chất và phương tiện hiện đại sẽ giúp cho công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên được diễn ra thuận lợi, dễ dàng, có hiệu quả, chuyển tải kiến thức pháp luật một cách nhanh chóng. Ngược lại, cơ sở vật chất và các phương tiện lạc hậu, lỗi thời sẽ làm giảm hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật. 11 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 Pháp luật có một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội, có tác động mạnh mẽ đến mọi phương diện của cuộc sống. Pháp luật vừa là công cụ để quản lý xã hội, vừa tham gia vào quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội, lại vừa là môi trường cho thuân lợi cho sự hình thành và phát triển năng lực, nhân cách của con người. Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là lực lượng trực tiếp kế tục sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn tiếp theo và quyết định tương lai của đất nước. 12 Chương 2 THỰC TRẠNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1. Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, văn hóa, kinh tế xã hội huyện Minh Long có ảnh hưởng đến công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên 2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 21.689,69 ha, chiếm 4,2 % tổng diện tích toàn tỉnh Quảng Ngãi với 5 đơn vị hành chính (5 xã) đều là xã vùng cao của tỉnh. Như vậy, có thể nhận thấy rằng với địa hình, điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn như vậy sẽ ảnh hưởng tới công tác phổ biển pháp luật tới mọi người dân nói chung và thanh niên nói riêng. 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội Khái quát về lực lượng thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long: Số lượng thanh niên trên địa bàn huyện là khoảng 3.719 người (năm 2018), chiếm 22,6 % dân số của huyện. Thanh niên là lực lượng đông đảo, có sức khỏe, có trình độ học vấn, nhạy bén tiếp thu cái mới góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển của huyện nói riêng và đất nước nói chung. Tình hình chấp hành pháp luật của thanh niên huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi: Đa số thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long đều nghiêm túc chấp hành pháp luật, sống hòa nhập và luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập và lao động sản xuất, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Phần lớn họ đã cố gắng thực hiện tốt các quy định chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật bảo vệ môi trường, Luật bình đẳng giới, Luật lao động, Luật giáo dục, Luật thanh niên, Luật nghĩa vụ quân sự... 13 Như vậy, từ thực trạng chấp hành pháp luật của thanh niên huyện Minh Long trong giai đoạn qua, có thể thấy rằng bên cạnh những thanh niên có ý thức chấp hành pháp luật tốt thông qua những biểu hiện tích cực trong quá trình họ tham gia vào hoạt động xã hội, các phong trào tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn thì vẫn còn một bộ phận thanh niên biểu hiện thái độ thờ ơ, chống đối pháp luật, gây ra nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 2.2. Hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long 2.2.1. Hoạt động ban hành văn bản về công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện Minh Long Giai đoạn 2012 đến nay, Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng PHPBGDPL huyện Minh Long đã trực tiếp ban hành 62 văn bản và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã ban hành hàng trăm văn bản nhằm triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho người dân, đặc biệt là đối tượng thanh niên trên địa bàn. 2.2.2. Tổ chức bộ máy, nhân lực tham gia phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long Hội đồng PHPBGDPL huyện được kiện toàn với 08 thành viên, gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ngành như: Tư pháp, Công an, Đài Truyền Thanh huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban mặt trận tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện. Tất cả đều có trình độ từ cử nhân trở lên. Cơ quan Thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện là Phòng Tư pháp, hiện có 05/05 cán bộ có trình độ cử nhân Luật đã làm tốt vai trò tham mưu của mình trong công tác phổ biến pháp luật nói chung và cho thanh niên trên địa bàn huyện nói riêng. 14 2.2.3. Hoạt động, chỉ đạo, điều hành phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện Minh Long Nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống thanh niên, ý thức chấp hành pháp luật, hành động; trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục thanh niên chấp hành pháp luật; phối hợp tích cực với Đoàn, Đội, Hội trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên; giảm số người vi phạm pháp luật là thanh niên, số vụ vi phạm pháp luật có thanh niên tham gia; UBND huyện Minh Long đã chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn 2.2.4. Các hình thức tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên tại địa bàn huyện Minh Long a. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các trường học Thông qua việc giảng dạy pháp luật (giảng dạy môn giáo dục công dân) ở các trường THPT đối với đối tượng thanh niên là học sinh, giảng dạy pháp luật tại trung tâm chính trị huyện cho đối tượng thanh niên là cán bộ công chức, thanh niên là lực lượng vũ trang, thanh niên lao động tự do với nhiều loại hình khác nhau góp phần trang bị pháp luật một cách cơ bản, có hệ thống cho thế hệ trẻ. b. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (đài truyền thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở) Hàng năm, ngay từ đầu năm cơ quan Thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện là Phòng Tư pháp đều ký kết chương trình phối hợp phổ biến pháp luật với Đài Truyền thanh huyện. Chương trình Pháp luật và đời sống trên sóng phát thanh đều đặn mỗi tháng 01 chuyên đề, mỗi chuyên đề có thời lượng 20 đến 30 phút, phát 02 lần trong tuần. 15 c. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long thông qua mô hình thi tìm hiểu pháp luật đã được triển khai bằng cả 2 hình thức thi viết và tổ chức thi theo mô hình sân khấu hóa. d. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật Câu lạc bộ pháp luật được xác định là một trong những hình thức phổ biến pháp luật có hiệu quả, phù hợp với mọi đối tượng nói chung và đối tượng thanh niên nói riêng. Thực tiễn những năm qua cho thấy, mặc dù số lượng các Câu lạc bộ pháp luật được thành lập chưa nhiều nhưng tác dụng, hiệu quả, sức lan tỏa tích cực của mô hình này là không nhỏ trong đời sống cộng đồng dân cư, đặc biệt là với địa hình miền núi, vùng sâu, vùng xa như huyện Minh Long. e. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở Xác định hòa giải ở cơ sở là một trong những hình thức phổ biến pháp luật cho thanh niên mang tính thực tiễn sâu sắc, đem lại hiệu quả thiết thực; kể từ khi Luật hòa giải ở cơ sở được ban hành, công tác hòa giải cơ sở tại địa bàn huyện Minh Long đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cũng như trực tiếp tham gia hoạt động hòa giải. f. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý bằng các loại hình như: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, v.v. trong những năm qua, những người làm công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Minh Long đã phổ biến 16 pháp luật cho thanh niên cần được trợ giúp pháp lý, giúp họ nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật để xử sự phù hợp với các quy định của pháp luật và biết vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản than và gia đình khi bị xâm phạm. g. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua hoạt động xây dựng Tủ sách pháp luật Tủ sách pháp luật là một kênh thông tin pháp luật quan trọng và là một hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi cũng như huyện Minh Long luôn quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật ở cơ sở, giúp cho cán bộ và người dân nói chung và thanh niên nói riêng tiếp cận với pháp luật thuận lợi hơn. h. Phổ biến pháp luật cho thanh niên bằng hình thức biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật Hoạt động biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên ở huyện Minh Long được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục trong những năm qua. i. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua công tác phối hợp quản lý, giáo dục thanh niên chậm tiến và thanh niên lầm lỗi Trong những năm gần đây, việc phối hợp trong công tác quản lý thanh niên chậm tiến và thanh niên lầm lỗi được huyện Đoàn đặc biệt quan tâm. j. Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các hình thức khác Ngoài các thành tựu đạt được thông qua các hình thức chủ yếu nêu trên, kết quả thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên còn được thể hiện thông qua hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn; hoạt động tố 17 tụng của các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó đáng lưu ý là các phiên tòa xét xử lưu động. Thời gian qua, Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp với UBND các xã và các ngành có liên quan tổ chức xét xử lưu động nhiều vụ án hình sự để trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên địa phương; góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân nhân nói chung và thanh niên nói riêng trên địa bàn huyện. 2.2.5. Hoạt động kiểm tra, giám sát phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện Minh Long Công tác kiểm tra, giám sát công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện Minh Long được triển khai nghiêm túc, thường xuyên. Từ năm 2012 đến nay, Hội đồng PHPBGDPL huyện tiến hành kiểm tra 03 đợt; chỉ đạo phòng Tư pháp, phòng Giáo dục đào tạo phối hợp tiến hành 07 đợt kiểm tra về công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện. 2.3. Đánh giá về phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long 2.3.1. Ưu điểm Hội đồng PHPBGD huyện đã tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu, tư vấn giúp UBND huyện triển khai công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên. Trong đó, cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL – phòng Tư pháp là đầu mối, chủ trì và phối hợp với các thành viên Hội đồng PHPBGDPL, tư vấn, hướng dẫn lựa chọn nội dung và vận dụng sáng tạo các hình thức phổ biến giáo pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương trong từng thời điểm cụ thể. 2.3.2. Hạn chế Trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, cần nhìn nhận thực tế rằng tình hình vi phạm pháp luật, thiếu kiến thức về pháp luật trong thanh niên ngày càng gia tăng; chất lượng, hiệu quả 18 của công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên chưa cao, chưa đồng đều ở các địa phương trong huyện. Ðiều này chứng tỏ công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn những hạn chế và khó khăn cần tháo gỡ. 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế Một là, chưa có sự đầu tư đúng mức so với chương trình, kế hoạch đề ra. Hai là, chính sách pháp luật và hệ thống pháp luật của nước ta đang trong quá trình hoàn thiện. Ba là, số lượng thanh niên trên địa bàn huyện thường xuyên biến động do phần lớn thanh niên đi làm ăn xa hoặc học tập, làm việc ở môi trường khác nên khó quản lý. Bốn là, đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật tuy có trình độ nhưng còn nhiều hạn chế về kĩ năng tổ chức thực hiện. Năm là, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tuy đề cập đến nhiều lĩnh vực có liên quan đến thanh niên song còn mang tính dàn trải, thiếu trọng tâm, nặng về lý thuyêt, chưa hấp dẫn, chưa gắn với thực tiễn. Cuối cùng, kinh phí dành cho hoạt động phổ biến pháp luật nói chung và cho đối tượng thanh niên nói riêng còn quá hạn hẹp, mất cân đối giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng. TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 Qua thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long nói riêng, tác giả nhận thấy công tác này đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phổ biến pháp luật này 19 Chương 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1. Quan điểm tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long 3.1.1. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng và nhà nước về phổ biến pháp luật cho thanh niên Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Thứ hai, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh niên. Thứ ba, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh niên. 3.1.2. Quán triệt quan điểm của Ban chấp hành Đảng bộ và chính quyền các cấp tại huyện Minh Long về phổ biến pháp luật cho thanh niên Thứ nhất, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên cần hướng vào việc xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh niên. 20 Thứ hai, phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động mang tính chất toàn xã hội, là trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đoàn thể, các cơ quan, các ngành, các cấp. Thứ ba, triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh xã hội hóa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, huy động tối đa các nguồn lực tham gia vào công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 3.2. Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long 3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phổ biến pháp luật cho thanh niên Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm văn bản luật (hiến pháp, bộ luật, nghị quyết của Quốc hội) và văn bản dưới luật (Bao gồm các pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư, văn bản, chỉ thị...) được Đảng và Nhà nước ta ban hành với nhiều nội dung và quy trình tổ chức thực hiện khác nhau. Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng và mục đích pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau, được phân thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ban hành. 21 3.2.2. Đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long Một hình thức phổ biến pháp luật cần đặc biệt chú trọng, đó là dạy học pháp luật ở nhà trường. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng cho thanh niên có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên. Tăng cường chỉ đạo xây dựng các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Minh Long. Đẩy mạnh phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho thanh niên và nhân dân. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên các phương tiện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_pho_bien_phap_luat_cho_thanh_nien_tren_dia.pdf
Tài liệu liên quan