Đề tài Một số phương hướng góp phần đẩy mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cơ khí Hà Nội

Lời nói đầu 1

PHẦN THỨ NHẤT - LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 2

I. CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG 2

1. Khái niệm thị trường 2

2. Các chức năng của thị trường. 2

3. Các cách phân loại và phân đoạn thị trường. 3

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 4

5. Nghiên cứu khái quát thị trường. 5

6. Vai trò của thị trường. 6

II. CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ 6

1. Khái niệm về tiêu thụ. 6

2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm 7

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm. 7

4. Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ. 9

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ. 13

IV. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG

THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 14

1. Nâng cao chất lượng sản phẩm 14

2. Chính sách giá bán. 14

3. Tổ chức kênh tiêu thụ. 14

4. Công tác bảo hành . 15

5. Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 15

6. Kích thích vật chất tổ chức khuyến mại. 15

PHẦN THỨ HAI - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ ĐẨY MẠNH TIÊU

THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 17

A/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY. 17

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 17

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC DUY TRÌ VÀ

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI. 18

1. Tính chất và nhiệm vụ sản xuất của Công ty. 18

2. Đặc điểm máy móc thiết bị của Công ty. 19

3. Đặc điểm sản xuất sản phẩm của Công ty. 21

4. Đặc điểm tình hình cung ứng nguyên vật liệu. 23

5. Đặc điểm về lao động và tổ chức bộ máy của Công ty. 23

B/ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ

KHÍ HÀ NỘI 29

I . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 29

II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 32

1. Đánh giá khái quát tình hình tiêu thụ của Công ty trong những năm gần đây 32

2. Phân tích tình hình tiêu thụ từng mặt hàng của Công ty. 34

III PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC TIÊU THỤ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CỦA

CÔNG TY. 37

1. Phân tích các hình thức tiêu thụ 37

2. Phương thức thanh toán, công thức thanh toán của công ty 39

IV PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY. 40

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 41

PHẦN THỨ BA - MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH TIÊU

THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 43

I. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 43

1. Mục tiêu sản xuất 43

2. Mục tiêu đầu tư 44

II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 44

1. Ưu tiên phát triển công tác nghiên cứu thị trường 44

2. Hình thành sản phẩm thích hợp. 49

3. Xác định chủng loại sản phẩm 50

4. Luôn luôn cung cấp cho thị trường những sản phẩm mới. 50

5. Hỗ trợ bán hàng. 53

Kết luận 55

Mục Lục 56

 

 

doc57 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1228 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số phương hướng góp phần đẩy mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cơ khí Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số phương hướng góp phần đẩy mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cơ khí Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan