Giáo án Lớp 2 Tuần 17 đến 20 - Trường TH Bùi Thị Xuân

TOÁN

PHÉP NHÂN.

I . MỤC TIÊU

- Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau. Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân. Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân, Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng.

-Tính nhanh, đúng chính xác.

-Phát triển tư duy toán học cho học sinh

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bảng phụ ,vở bài tập - 5 miếng bìa mỗi miếng gắn 2 hình tròn. các hình minh hoạ trong bài tập 1 và 3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP

 

doc109 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 17 đến 20 - Trường TH Bùi Thị Xuân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ấm xe đi ngược chiều cả lớp quan sát -GV nhận xét uốn nắn các thao tác gấp , cắt , dán. -GV tổ chức cho các em tập gấp , cắt , dán thử biển báo cấm xe đi ngược chiều bằng giấy nháp . -Nhận xét đánh giá tuyên dương các sản phẩm đẹp . 3. Củng cố - Dặn dò: 4’ -Yêu cầu nhắc lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều . -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học bài và áp dụng vào thực tế khi tham gia giao thông trên đường . -Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình . -Lớp theo dõi giới thiệu bài -Hai em nhắc lại tựa bài học . - Lớp quan sát và nêu nhận xét về hình dáng , kích thước và màu sắc mẫu. - Biển báo có 2 phần mặt biển báo và chân biển báo . Mặt là hình tròn , màu đỏ . Ở giữa hình tròn có hình chữ nhật màu trắng . Chân biển báo có dạng hình chữ nhật được sơn hai màu trắng và màu đỏ . - Quan sát để nắm được cách tạo ra biển báo cấm xe đi ngược chiều . -Hai em nhắc lại cách cắt dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều . - Lớp thực hành gấp cắt dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều theo hướng dẫn của giáo viên . -Chuẩn bị dụng cụ tiết sau đầy đủ để tiết sau Gấp cắt dán biển báo chỉ chiều xe đi. Thứ sáu ngày 1 tháng 1 năm 2016 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Lịch báo giảng Thứ Tiết Môn học Tiết theo PPCT Tên bài dạy Đồ dùng Hai 11/1 01 Chào cờ 19 Dặn dò đầu tuần 02 Tập đọc 55 Chuyện bốn mùa Tranh SGK 03 Tập đọc 56 Bảng phụ 04 Toán 91 Tổng của nhiều số Bảng phụ 05 Âm nhạc 19 HH: Trên con đường đến trường. Ba 12/1 01 Mĩ thuật 19 VT: Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Tranh mẫu 02 Toán 92 Phép nhân Bảng phụ 03 Chính tả 37 TC: Chuyện bốn mùa Bảng phụ 04 Kể chuyện 19 Chuyện bốn mùa Tranh 05 Đạo đức 19 Trả lại của rơi T1 Tranh Tư 13/1 01 Tập đọc 57 Thư trung thu 02 Thể dục 37 TC: Bịt mắt bắt dê, Nhanh lên bạn ơi 03 Toán 93 Thừa số - Tích Bảng con 04 TNXH 19 Đường giao thông 05 Năm 14/1 01 Toán 94 Bảng nhân 2 02 LTVC 19 TN về các mùa. Đặt và TLCH Khi nào? Bảng phụ 03 Tập viết 19 Chữ hoa P 04 Thủ công 19 Cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng. T1 Tranh QT 05 Sáu 15/1 01 Toán 95 Luyện tập 02 Thể dục 38 TC Nhóm ba, nhóm bảy 03 TLV 19 Đáp lời chào, lời tự giới thiệu. Bảng phụ 04 Chính tả 38 NV: Thư trung thu. Bảng phụ 05 HĐTT 19 Nhận xét cuối tuần Thöù hai ngaøy 11 thaùng 1 naêm 2016 TOÁN TOÅNG CUÛA NHIEÀU SOÁ. I/ MUÏC TIEÂU : - Nhaän bieát toång cuûa nhieàu soá. Bieát caùch tính toång cuûa nhieàu soá. - Reøn kó naêng tính ñuùng, chính xaùc. - Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc cho hoïc sinh, caån t haän khi tính toaùn. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Giaùo vieân : Baûng caøi, boä ñoà duøng . 2. Hoïc sinh : Saùch, baûng con, boä ñoà duøng. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Baøi cuõ : 3’ -Nhaän xeùt baøi kieåm tra Hoïc kì I. 2. Daïy baøi môùi : 30’ a.Giôùi thieäu baøi b. Giôùi thieäu toång cuûa nhieàu soá vaø caùch tính. -GV vieát baûng Giôùi thieäu : Ñaây laø toång caùc soá 2,3,4. Ñoïc laø toång cuûa 2,3, 4 hay “Hai coäng ba coäng boán” -Yeâu caàu hoïc sinh tính toång roài ñoïc ? -Höôùng daãn hoïc sinh caùch tính theo coät doïc. - Giaùo vieân giôùi thieäu caùch vieát theo coät doïc cuûa toång 12 + 34 + 40 höôùng daãn hoïc sinh neâu caùch tính vaø tính - Giaùo vieân giôùi thieäu caùch vieát theo coät doïc cuûa toång 15 + 46 + 29+8 höôùng daãn hoïc sinh neâu caùch tính vaø tính . c.Luyeän taäp: Baøi 1 :- Goïi hs neâu yeâu caàu - Yeâu caàu hoïc sinh giaûi treân baûng con .Khi chöõa baøi hoïc sinh neâu caùch tính giuùp hoïc sinh nhaän xeùt toång 6 + 6 + 6 + 6 = 24 coù caùc soá haïng baèng nhau . Baøi 2 : - Goïi hs neâu yeâu caàu -Cho hoïc sinh laøm baøi trong vôû. Giaùo vieân khuyeán khích hoïc sinh neâu caùch tính giuùp hoïc sinh nhaän ra caùc toång coù soá haïng baèng nhau laø 15 + 15 +15 + 15. Baøi 3 : -GV höôùng daãn HS nhìn hình veõ ñeå vieát toång vaø caùc soá coøn thieáu vaøo choã chaám. - Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi treân baûng con -Em haõy ñoïc töøng toång pheùp tính treân ? -Em coù nhaän xeùt gì veà pheùp tính treân ? -Nhaän xeùt. 3. Cuûng co ádaën doø : 5’ - Giaùo vieân heä thoáng laïi noäi dung baøi . Daën hoïc sinh veà xem laïi baøi, laøm baøi trong vôû baøi taäp. Chuaån bò baøi sau: Pheùp nhaân. Lắng nghe. Nhận xét -Toång cuûa nhieàu soá. 2 + 3 + 4 = ? -HS tính toång roài ñoïc :”2 coäng 3 coäng 4 baèng 9” hay “Toång cuûa 2,3,4 baèng 9” 2 + 3 + 4 = 9 + 9 - 2 coäng 3 baèng 5 , 5 coäng 4 baèng 9 vieát 9 -Hs neâu caùch ñaët tính roài tính + 86 + 2 coäng 4 baèng 6, 6 coäng 0 baèng 6 , vieát 6. + 1 coäng 3 baèng 4, 4 coäng 4 baèng 8 vieát 8. -Hs neâu + 98 5 coäng 6 baèng 11, 11 coâng 9 baèng 20. 20 coäng 8 baèng 28, vieát 8 nhôù 2. 1 coäng 4 baèng 5, 5 coäng 2 baèng7, 7 theâm 2 baèng 9, vieát 9. Bài 1: Tính 3 + 6 + 5 = 14 8 + 7 + 5 = 20 7 + 3 + 8 = 18 6 + 6 + 6 + 6 = 24 Hs nhận xét Bài 2: Tính + 68 + 60 Bài 3: HS neâu yeâu caàu -HS laøm baûng con a/ 12 kg + 12 kg + 12kg = 36 kg b/ (HS gioûi) 5 l + 5 l + 5l + 5 l = 20 l -Vaøi em ñoïc töøng toång : 5 lít coäng 5 lít coäng 5 lít coäng 5 lít baèng 20 lít. - Toång 5l+5l+5l+5l coù 4 soá haïng baèng nhau, moãi soá haïng baèng 5l - Laéng nghe. ----------------------------------------------------------------------- TẬP ĐỌC CHUYEÄN BOÁN MUØA I/ MỤC TIÊU - Đọc rành mạch toàn bài, biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. Hiểu ý nghĩa: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. -Bieát ñoïc phaân bieät gioïng ngöôøi keå chuyeän vôùi gioïng caùc nhaân vaät : Baø Ñaát, 4 naøng Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng. -Giaùo duïc HS bieát veû ñeïp cuûa moãi muøa trong naêm, yêu quý thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.Giaùo vieân : Tranh : Chuyeän boán muøa. Bảng phụ 2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng Vieät/ Taäp2. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1 .Baøi cuõ 5’: -Nhaän xeùt baøi kieåm tra ñoïc Hoïc kì I. 2. Daïy baøi môùi : 60’ Tiết 1: a. Giôùi thieäu baøi: -Chæ vaøo böùc tranh : Tranh veõ nhöõng ai ? Hoï ñang laøm gì ? -Muoán bieát baø cuï vaø caùc coâ gaùi laø ai, hoï ñang noùi vôùi nhau nhöõng gì ta haõy tìm hieåu qua baøi “Chuyeän boán muøa” b. Luyeän ñoïc: -Giaùo vieân ñoïc maãu laàn 1, phaùt aâm roõ, chính xaùc, gioïng ñoïc nheï nhaøng, phaân bieät lôøi caùc nhaân vaät. + Ñoïc töøng caâu : -Keát hôïp luyeän phaùt aâm töø khoù + Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp. Giaùo vieân treo bảng phụ, giôùi thieäu caùc caâu caàn chuù yù caùch ñoïc. -Cho Hs ñoïc chuù giaûi * Giaûng töø : Ñaâm choài naûy loäc Ñôm + Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm + Thi ñoïc theo nhoùm. + Ñoàng thanh Tieát 2 c.Tìm hieåu baøi: -Goïi 1 em ñoïc. - Boán naøng tieân trong truyeän töôïng tröng cho nhöõng muøa naøo trong naêm ? - Em haõy cho bieát muøa Xuaân coù gì hay theo lôøi naøng Ñoâng ? -Vì sao Xuaân veà vöôøn caây laïi ñaâm choài naûy loäc ? + Muøa Xuaân coù gì hay theo lôøi Baø Ñaát ? -Theo em lôøi Baø Ñaát vaø lôøi naøng Ñoâng noùi veà muøa Xuaân coù khaùc nhau khoâng ? -Muøa Haï, muøa Thu, muøa Ñoâng coù gì hay ? -GV phaùt giaáy to vaø buùt. -Giaùo vieân nhaän xeùt. -Em thích nhaát muøa naøo ? Vì sao ? -Neâu yù nghóa baøi vaên ? d.Luyeän ñoïc laïi: - GV ñoïc maãu laàn 2 - Cho hs ñoïc theo caùch phaân vai -Nhaän xeùt. 3. Cuûng coá daën doø: 5’ -Caâu chuyeän noùi leân ñieàu gì? ?ÔÛ nôi ta soáng coù maáy muøa laø nhöõng muøa naøo? -Nhaän xeùt Ñoïc kyõ baøi chuaån bò tieát keåà chuyeän. Ñoïc tröôùc baøi sau: Thö trung thu. -Tranh veõ moät baø cuï beùo toát, veû maët töôi cöôøi ngoài giöõa 4 coâ gaùi xinh ñeïp moãi ngöôøi coù moät caùch aên maëc rieâng . -Chuyeän boán muøa. -HS theo doõi -HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu cho ñeán heát -HS luyeän ñoïc caùc töø: vöôøn böôûi, röôùc, töïu tröôøng, sung söôùng, naûy loäc, traùi ngoït, beáp löûa, baäp buøng. -HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn trong baøi. - Coù em/ môùi coù baäp buøng beáp löûa nhaø saøn/ coù giaác nguû aám trong chaên.// -Chaùu coù coâng aáp uû maàm soáng/ ñeå xuaân veà/ caây coái ñaâm choài naûy loäc.// -2 hs ñoïc - Moïc ra nhöõng maàm non laù non - Naûy ra -HS ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm (töøng ñoaïn, caû baøi). - Caû lôùp ñoïc 1 laàn . -1 em ñoïc ñoaïn 1-2. Ñoïc thaàm . - Boán naøng tieân töôïng tröng cho 4 muøa trong naêm: Xuaân, haï, thu, ñoâng. -Xuaân veà, vöôøn caây naøo cuõng ñaâm choài naûy loäc. -Vì vaøo Xuaân thôøi tieát aám aùp, muøa Xuaân raát thuaän lôïi cho caây coái phaùt trieån, ñaâm choài naûy loäc. -Xuaân laøm cho caây laù töôi toát. -Khoâng khaùc nhau vì caû hai ñeàu noùi veà ñieàu hay cuûa muøa xuaân, xuaân veà caây laù toát töôi, ñaâm choài naûy loäc. -Chia nhoùm thaûo luaän . -Nhoùm tröôûng nhaän giaáy buùt. -Thaûo luaän , leân daùn baûng. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. -HS neâu yù thích rieâng cuûa mình. - Baøi vaên ca ngôïi boán muøa xuaân, haï, thu, ñoâng. Moãi muøa ñeàu coù veû ñeïp rieâng, ñeàu coù ích cho cuoäc soáng. - Laéng nghe -Chia nhoùm ñoïc theo phaân vai : Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng sau ñoù thi ñoïc. -Ca ngôïi veû ñeïp cuûa boán muøa. - Coù hai muøa: muøa möa vaø muøa khoâ. - Laéng nghe ----------------------------------------------------------------- ÂM NHẠC HH: TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG ( GV BỘ MÔN) ---------------------------------------------------------------------------------------------- Thöù ba ngaøy 12 thaùng 1 naêm 2016 MĨ THUẬT VT: ĐỀ TÀI SÂN TRƯỜNG EM TRONG GIỜ RA CHƠI (GV BỘ MÔN) ---------------------------------------------------------------------- TOÁN PHEÙP NHAÂN. I . MỤC TIÊU - Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau. Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân. Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân, Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. -Tính nhanh, ñuùng chính xaùc. -Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc cho hoïc sinh II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Baûng phuï ,vôû baøi taäp - 5 mieáng bìa moãi mieáng gaén 2 hình troøn. caùc hình minh hoaï trong baøi taäp 1 vaø 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1. Kieåm tra baøi cuõ:5’ -Goïi 2 em leân baûng laøm baøi taäp veà nhaø . -Tính 12 + 35 + 45 56 + 13 + 27 + 9 - Nhaän xeùt töøng em. -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . 2.Baøi môùi : 30’ -Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà “ Pheùp nhaân “ a. Giôùi thieäu pheùp nhaân : - GVgaén 1 taám bìa coù 2 hình troøn leân baûng vaø hoûi: -Coù maáy hình troøn ? - Gaén tieáp leân baûng ñuû caû 5 taám bìa moãi taám 2 hình troøn neâu baøi toaùn : Coù 5 taám bìa moãi taám coù 2 hình troøn . Hoûi 5 taám bìa coù taát caû bao nhieâu hình troøn ? * Yc moät em ñoïc laïi pheùp tính trong baøi toaùn treân . -Vaäy 2 coäng 2 coäng 2 coäng 2 coäng 2 laø toång cuûa maáy soá haïng ?Caùc soá haïng trong toång nhö theá naøo vôùi nhau ? - Nhö vaäy toång treân coù 5 soá haïng baèng nhau moãi soá haïng ñeàu baèng 2 , toång naøy coøn ñöôïc goïi laø pheùp nhaân 2 nhaân 5 ñöôïc vieát laø 2 x 5 . Keát quaû cuûa toång cuõng chính laø keát quaû cuûa pheùp nhaân neân ta coù 2 nhaân 5 baèng 10 ( vöøa giaûng vöøa vieát baøi leân baûng lôùp ) . Yeâu caàu HS ñoïc pheùp tính. - Chæ daáu x vaø noùi : Ñaây laø daáu nhaân . - Yeâu caàu vieát pheùp tính 2 x 5 = 10 vaøo baûng con - Yeâu caàu so saùnh pheùp nhaân vôùi pheùp coäng - 2 laø gì trong toång 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ? - 5 laø gì trong toång 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ? * Chæ coù toång nhieàu soá haïng gioáng nhau ta môùi chuyeån ñöôïc thaønh pheùp nhaân. Khi chuyeån moät toång 5 soá haïng moãi soá haïng baèng 2 thaønh pheùp nhaân thì ñöôïc pheùp nhaân 2 x 5. Keát quaû pheùp nhaân chính laø keát quaû cuûa toång. b. Luyeän taäp : Baøi 1: - Yeâu caàu 1 em neâu ñeà baøi . - Môøi moät em ñoïc baøi maãu . - Vì sao töø pheùp coäng 4 + 4 = 8 ta laïi chuyeån ñöôïc thaønh pheùp nhaân 4 x 2 = 8 ? -Yeâu caàu lôùp suy nghó ñeå traû lôøi tieáp phaàn coøn laïi -Yeâu caàu 2 em leân baûng laøm baøi . - Môøi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù Baøi 2: - Goïi moät em neâu yeâu caàu ñeà baøi . - Vieát leân baûng :4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20. Yc HS ñoïc. - Yc neâu caùch chuyeån toång treân thaønh pheùp nhaân - Taïi sao ta laïi chuyeån ñöôïc toång cuûa 4 coäng 4 coäng 4 coäng 4 coäng 4 baèng 20 thaønh pheùp nhaân 4 nhaân 5 baèng 20 ? - Yeâu caàu lôùp suy nghó laøm tieáp phaàn coøn laïi . - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh 3. Cuûng coá : 5’ -Theo em nhöõng toång nhö theá naøo coù theå chuyeån thaønh pheùp nhaân ? -Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc -Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp . -Hai em leân baûng moãi em laøm 2 pheùp tính 12 + 35 + 45 = 92 56 + 13 + 17 + 9 = 95 -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt . -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi. - Coù 2 hình troøn - Suy nghó vaø traû lôøi coù taát caû 10 hình troøn - Vì 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 - Laø toång cuûa 5 soá haïng . - Caùc soá haïng trong toång naøy baèng nhau vaø ñeàu baèng 2. - Hai em ñoïc : 2 nhaân 5 baèng 10 . - 2 laø soá haïng cuûa toång . - 5 laø soá caùc soá haïng cuûa toång . - Laéng nghe giaùo vieân . Bài 1: Chuyeån toång caùc soá haïng baèng nhau thaønh pheùp nhaân . - Moät em ñoïc baøi maãu . 4 + 4 = 8 ; 4 x 2 = 8 - Vì toång 4 + 4 laø toång cuûa 2 soá haïng, caùc soá haïng ñeàu laø 4, nhö vaäy 4 ñöôïc laáy hai laàn neân ta coù pheùp nhaân 4 x 2 = 8 - Hai em laøm baøi treân baûng, lôùp ñoåi vôû kieåm tra baøi nhau. b/ 5 x 3 = 15 c/ 3 x 4 = 12 - Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . Bài 2: Vieát pheùp nhaân - Ñoïc 4 + 4 + 4 + 4 + 4 baèng 20 . - Pheùp nhaân laø 4 x 5 = 20 - Vì toång 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 laø toång cuûa 5 soá haïng moãi soá haïng laø 4 ( hay 4 ñöôïc laáy 5 laàn ) -2 em leân laøm baøi treân baûng , lôùp laøm vôû . - Nhaän xeùt baøi baïn . - Nhöõng toång maø coù caùc soá haïng ñeàu baèng nhau thì chuyeån thaønh pheùp nhaân töông öùng - Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi . ---------------------------------------------------------------- CHÍNH TẢ (TAÄP CHEÙP) : CHUYEÄN BOÁN MUØA. I/ MUÏC TIEÂU : -Cheùp laïi chính xaùc bài Chính tả Chuyeän boán muøa. Bieát vieát hoa ñuùng caùc teân rieâng, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên xuoâi. Luyeän vieát ñuùng vaø nhôù caùch vieát nhöõng chöõ coù aâm hoaëc daáu thanh deã laãn : l/ n, daáu hoûi/ daáu ngaõ. -Reøn vieát ñuùng, trình baøy saïch, ñeïp. -Giaùo duïc hoïc sinh hieåu boán muøa: xuaân, haï, thu, ñoâng, moãi muøa moãi veû ñeïp rieâng, ñeàu coù ích cho cuoäc soáng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Baûng phuï vieát saün baøi taäp cheùp . III. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1. Baøi cuõ : 2.Baøi môùi: 30’ a) Giôùi thieäu baøi -Hoâm nay caùc em seõ vieát ñuùng, vieát ñeïp ñoaïn toùm taét trong baøi “ Chuyeän boán maøu “chuù yù vieát ñuùng caùc tieáng coù daáu hoûi vaø ngaõ . b) Höôùng daãn taäp cheùp : +/ Ghi nhôù noäi dung ñoaïn cheùp : -Ñoïc maãu ñoaïn vaên caàn cheùp . -Yeâu caàu ba em ñoïc laïi baøi caû lôùp ñoïc thaàm theo . -Ñoïan vaên laø lôøi cuûa ai ? - Baø Ñaát noùi vôùi caùc muøa nhö theá naøo ? +/ Höôùng daãn trình baøy : - Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? - Trong baøi coù nhöõng teân rieâng naøo caàn vieát hoa ? Ngoaøi caùc töø rieâng trong baøi coøn phaûi vieát hoa nhöõng chöõ naøo ? +/ Höôùng daãn vieát töø khoù : Yeâu caàu hoïc sinh tìm töø khoù trong baøi - Ñoïc cho HS vieát caùc töø khoù vaøo baûng con -Giaùo vieân nhaän xeùt chænh söûa cho HS . GV giaûi nghóa töø khoù –Phaân tích töø khoù hoïc sinh vieát sai +/Cheùp baøi: Treo baûng phuï HS nhìn baûng cheùp baøi vaøo vôû. - Theo doõi chænh söûa cho hoïc sinh . +/Soaùt loãi : Ñoïc laïi ñeå HS doø baøi , töï söûa loãi baèng buùt chì + / Chaám baøi : -Thu baøi chaám vaø nhaän xeùt .söûa loãi c) Höôùng daãn laøm baøi taäp Baøi 2: Treo baûng phuï .Goïi 1 em ñoïc yeâu caàu - Yeâu caàu hoïc sinh töï laøm baøi -Nhaän xeùt baøi vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng. - Yeâu caàu lôùp ñoïc caùc töø vöøa tìm ñöôïc . Baøi 3: Treo baûng phuï .Cho HS chôi troø chôi “ Tìm caùc tieáng coù chöùa daáu hoûi vaø daáu ngaõ coù trong baøi “ Chuyeän boán muøa “ - Môøi 4 nhoùm cöû ñaïi dieän leân baûng trình baøy . -Nhaän xeùt baøi vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng. - Tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc . 3. Cuûng coá - Daën doø: 5’ -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc -Nhaéc nhôù trình baøy saùch vôû saïch ñeïp. - Nhaéc laïi töïa baøi . -Lôùp laéng nghe giaùo vieân ñoïc . -Ba em ñoïc laïi baøi ,lôùp ñoïc thaàm tìm hieåu baøi - Ñoaïn vaên laø lôøi cuûa baø Ñaát . - Baø noùi muøa xuaân laøm cho caây laù toát töôi , muøa haï laøm cho hoa thôm traùi ngoït , thu laøm cho trôøi xanh cao , HS nhôù ngaøy töïu tröôøng , muøa ñoâng coù coâng aáp uû maàm soáng cho muøa xuaân veà caây laù toát töôi . - Coù 5 caâu . - Caùc teân rieâng laø Xuaân - Haï - Thu - Ñoâng, chöõ caùi ôû ñaàu caâu. - Lôùp thöïc haønh vieát töø khoù vaøo baûng con -laù , toát töôi , traùi ngoït , trôøi xanh , töïu tröôøng , maàm soáng , ñaâm choài naûy loäc . - Nhìn baûng vaø cheùp baøi vaøo vôû . -Nghe vaø töï söûa loãi baèng buùt chì . - Noäp baøi leân ñeå giaùo vieân chaám và sửa lỗi Bài 2: Ñieàn vaøo choã troáng l hay n . - Ba em leân baûng laøm baøi . -Moàng moät löôõi trai . Moàng hai laù luùa - Ñeâm thaùng naêm chöa naèm ñaõ saùng . Ngaøy thaùng möôøi chöa cöôøi ñaõ toái Bài 3: - Caùc nhoùm thaûo luaän sau 2 phuùt - Moãi nhoùm cöû 1 baïn leân baûng laøm baøi -Thanh hoûi : naûy loäc, nghæ heø, chẳng ai yeâu, thuû thæ, beáp löûa, giaác nguû , aáp uû - Thanh ngaõ : phaù coã, moãi, cũng . - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt cheùo . - Nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc . -Veà nhaø vieát laïi nhöõng chöõ vieát sai. ---------------------------------------------------------------------------- KỂ CHUYỆN CHUYEÄN BOÁN MUØA. I/ MỤC TIÊU - Döïa theo tranh vaø gôïi yù döôùi moãi tranh, keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn (BT1); bieát keå noái tieáp töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän (BT2). -Reøn kó naêng keå chuyeän vaø kó naêng nghe : Coù khaû naêng taäp trung theo doõi baïn keå, bieát nhaän xeùt ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi cuûa baïn. -Giaùo duïc hoïc sinh bieát veû ñeïp cuûa moãi muøa trong naêm II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh aûnh minh hoïa. Baûng ghi caùc caâu hoûi gôïi yù . III. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1. Baøi cuõ : 2.Baøi môùi 30’ a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta seõ keå laïi caâu chuyeän ñaõ hoïc tieát taäp ñoïc tröôùc “Chuyeän boán muøa “ b) Höôùng daãn keå töøng ñoaïn : * Böôùc 1 : Keå theo nhoùm . - Chia lôùp thaønh 6 nhoùm . -Treo böùc tranh . - Yeâu caàu hoïc sinh keå trong töøng nhoùm . * Böôùc 2 : Keå tröôùc lôùp . - Yeâu caàu hoïc sinh keå tröôùc lôùp . - Yeâu caàu nhaän xeùt baïn sau moãi laàn keå . - GV coù theå gôïi yù baèng caùc caâu hoûi . * Böôùc 3 : Keå laïi ñoaïn 2 . - Baø Ñaát noùi gì veà boán muøa ? * Böôùc 4 : Keå laïi toaøn boä caâu chuyeän . - Môøi 2 em khaù gioûi keå laïi toaøn boä caâu chuyeän . - Nhaän xeùt, tuyên dương töøng em . 3) Cuûng coá daën doø : 5’ -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . -Daën veà nhaø keå laïi cho nhieàu ngöôøi cuøng nghe . -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi - Chuyeän keå : “ Chuyeän boán muøa “ - Quan saùt vaø laàn löôït keå laïi töøng phaàn cuûa caâu chuyeän . -6 em laàn löôït keå moãi em keå moät böùc tranh veà 1 ñoaïn trong nhoùm . - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân keå chuyeän - Moãi em keå moät ñoaïn caâu chuyeän - Nhaän xeùt caùc baïn bình choïn baïn keå hay nhaát -Laàn löôït moät soá em keå laïi ñoaïn 2 . -HS keå laïi lôøi baø Ñaát noùi vôùi 4 naøng tieân. - 2 em keå laïi caâu chuyeän . - Taäp nhaän xeùt lôøi baïn keå . -Veà nhaø taäp keå laïi nhieàu laàn cho ngöôøi khaùc nghe . ------------------------------------------------------------------ ĐẠO ĐỨC TRẢ LẠI CỦA RƠI T1 I/ MỤC TIÊU - Khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại của rơi cho người mất. Traû laïi cuûa rôi cho ngöôøi maát laø ngöôøi thaät thaø, seõ ñöôïc moïi ngöôøi quyù troïng. -Bieát traû laïi cuûa rôi khi nhaët ñöôïc. -Coù thaùi ñoä quyù troïng nhöõng ngöôøi thaät thaø, khoâng tham cuûa rôi. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh, aûnh , ñoà duøng cho saém vai. Saùch, vôû BT. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Baøi cuõ :3’ -Nhaän xeùt chung qua caùc baøi ñaïo ñöùc ñaõ hoïc trong Hoïc kì I. -Ñaùnh giaù. 2.Daïy baøi môùi : 30’ a .Giôùi thieäu baøi b.Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän phaân tích tình huoáng: -Yêeâu cầu học sinh quan sát tranh : -Noäi dung tranh noùi gì ? -Giaùo vieân giôùi thieäu tình huoáng : Hai baïn nhoû cuøng ñi vôùi nhau treân ñöôøng, boãng caû hai cuøng nhìn thaáy tôø 20000ñ rôi ôû döôùi ñaát. Theo em hai baïn nhoû ñoù coù theå coù nhöõng caùch giaûi quyeát naøo vôùi soá tieàn nhaët ñöôïc ? -GV ghi baûng yù chính : - Neáu em laø baïn nhoû trong tình huoáng em seõ choïn caùch giaûi quyeát naøo ? -Höôùng daãn so saùnh keát quaû cuûa caùc giaûi phaùp. Keát luaän : Khi nhaët ñöôïc cuûa rôi, caàn tìm caùch traû laïi cho ngöôøi maát. Ñieàu ñoù seõ mang laïi nieàm vui cho hoï vaø cho chính mình. c. Hoạt động 2: Baøy toû thaùi ñoä. -GV cho hoïc sinh laøm phieáu. -Haõy ñaùnh daáu + vaøo c tröôùc nhöõng yù kieán maø em taùn thaønh. c a/Traû laïi cuûa rôi laø ngöôøi thaät thaø ñaùng quyù troïng. c b/Traû laïi cuûa rôi laø ngoác. c c/Traû laïi cuûa rôi laø ñem laïi nieàm vui cho ngöôøi maát vaø cho chính mình. c d/Chæ neân traû laïi cuûa rôi khi coù ngöôøi bieát. c e/Chæ neân traû laïi khi nhaët ñöôïc soá tieàn lôùn hoaëc nhöõng vaät ñaét tieàn. -GV ñoïc töøng yù kieán. -GV ñöa ra tình huoáng. -Cho hoïc sinh nghe baøi haùt “Baø Coøng ñi chôï” -Baïn Toâm baïn Teùp trong baøi coù ngoan khoâng ? Vì sao ? -Keát luaän : Baïn Toâm baïn Teùp nhaët ñöôïc cuûa rôi traû laïi ngöôøi maát laø thaät thaø, ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù 4.Củng cố daën doø: 3’ - Giaùo duïc tö töôûng nhaët ñöôïc cuûa rôi phaûi tìm caùch traû laïi cho ngöôøi ñaùnh maát. -Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi thöïc hieän theo noäi dung baøi. Chuaån bò baøi taäp coøn laïi tieát sau hoïc tieáp. Lắng nghe nhận xét -Traû laïi cuûa rôi/ tieát 1. -Quan saùt. -Hai baïn nhoû cuøng ñi vôùi nhau treân ñöôøng, caû hai cuøng nhìn thaáy tôø 20000 ñ rôi ôû döôùi ñaát. -HS suy nghó, neâu caùch giaûi quyeát. +Tranh giaønh nhau. +Chia ñoâi. +Tìm caùch traû laïi ngöôøi maát. +Duøng vaøo vieäc thieän. +Duøng ñeå tieâu chung. - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm veà lí do löïa choïn giaûi phaùp cuûa mình. - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo. - Laéng nghe - HS laøm phieáu. -HS giô bìa taùn thaønh, khoâng taùn thaønh. Keát quaû: yù kieán ñuùng: a, c, -Hs nghe haùt -Hs traû lôøi - Laéng nghe - Laéng nghe ---------------------------------------------------------------------------------------------- Thöù tö ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2016 TOÁN THỪA SỐ - TÍCH I/ MỤC TIÊU - Bieát thöøa soá, tích. Bieát vieát toång caùc soá haïng baèng nhau döôùi daïng tích vaø ngöôïc laïi. Bieát caùch tính keát quaû cuûa pheùp nhaân döïa vaøo pheùp coäng. - Tính keát quaû cuûa pheùp nhaân ñuùng, nhanh, chính xaùc. -Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Baûng phuï ,vôû baøi taäp - 3 mieáng bìa ghi . III. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Kieåm tra baøi cuõ: 5’ -Goïi 2 em leân baûng laøm baøi taäp veà nhaø . -Chuyeån caùc pheùp coäng thaønh pheùp nhaân töông öùng : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 7 + 7 + 7 + 7 = -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . 2. Baøi môùi : 30’ -a. Giới thiệu bài: Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà teân goïi caùc thaønh phaàn trong pheùp nhaân : “ Thöøa soá - Tích “ b. Giôùi thieäu Thöøa soá - Tích : - Vieát leân baûng 2 x 5 = 10 * Yeâu caàu moät em ñoïc laïi pheùp tính treân . -Trong pheùp nhaân 2 x 5 = 10 thì 2 goïi laø thöøa soá 5 cuõng goïi laø thöøa soá vaø 10 goïi laø tích - ( Vöøa giaûng vöøa gaén caùc tôø bìa leân baûng lôùp nhö baøi hoïc SGK ) . - 2 goïi laø gì trong pheùp nhaân 2 x 5 = 10 ? -5 goïi laø gì trong pheùp nhaân 2 x 5 = 10 ? -10 goïi laø gì trong pheùp nhaân 2 x 5 = 10 ? - Thöøa soá laø gì cuûa pheùp nhaân ? - Tích laø gì cuûa pheùp nhaân ? - 2 nhaân 5 baèng bao nhieâu ? - 10 goïi laø tích vaø 2 x 5 cuõng goïi laø tích . - Yeâu caàu hoïc sinh neâu tích cuûa 2 x 5 = 10 c. Luyeän taäp : Baøi 1: - Yeâu caàu 1 em neâu ñeà baøi . - Vieát leân baûng : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 - Toång treân coù maáy soá haïng ? Moãi soá haïng baèng bao nhieâu? - Vaäy 3 ñöôïc laáy maáy laàn? - Haõy vieát tích töông öùng vôùi toång treân? - 3 nhaân 5 baèng bao nhieâu? -Yeâu caàu 2 em leân baûng laøm baøi. - Yeâu caàu neâu teân caùc thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa caùc pheùp nhaân vöøa laäp ñöôïc. -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù Baøi 2: - Goïi moät em neâu yeâu caàu ñeà baøi . - Vieát leân baûng : 6 x 2 Yeâu caàu HS ñoïc laïi - 6 nhaân 2 coøn coù nghóa laø gì ? - Vaäy 6 x 2 töông öùng vôùi toång naøo ? - 6 coäng 6 baèng maáy ? - Vaäy 6 nhaân 2 baèng maáy ? - Yeâu caàu neâu caùch chuyeån tích treân thaønh toång nhieàu soá haïng baèng nhau. - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh Baøi 3: - Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà . - Yeâu caàu vieát pheùp nhaân coù thöøa soá laø 8 vaø

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGA TUAN 17,18,19,20.doc
Tài liệu liên quan